SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 26

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.01.2008 nr 1
jõustumine 25.01.2008, rakendatakse alates 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.200915.03.2009
14.03.2016RT IV, 23.03.2016, 326.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 23.03.2016, 3 - jõust. 26.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev kord reguleerib Tõlliste valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda ning tingimusi isikutele, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on registreeritud Tõlliste vallas ja isikutel, kellel on õigus saada vältimatut sotsiaalabi.

 (2) Sotsiaaltoetused võivad olla sissetulekutest sõltuvad või mittesõltuvad.

§ 2.  Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk

 (1) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise eesmärgiks on rahalise toetuse abil soodustada isiku või perekonna toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi säilimisele.

 (2) Sotsiaaltoetuse maksmise võib vajadusel asendada sotsiaalteenuse osutamisega.

2. peatükk SISSETULEKUST SÕLTUV SOTSIAALTOETUS 

§ 3.  Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuste saamiseks õigustatud isikud

 (1) Sotsiaaltoetust makstakse vähekindlustatud või erivajadustega isikutele ja perekondadele hädavajalike kulutuste osaliseks kompenseerimiseks juhtudel, kui isikul endal või tema perekonnaliikmetel ei ole võimalik neid kulutusi katta enda või riiklike ja teiste kohalike toetuste vahenditega.

 (2) Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise otsustamisel võetakse aluseks taotleja ja temaga abielus või abielulistes suhetes olevate samas eluruumis elavate isikute, nende ülalpidamisel olevate laste või muude ühise majapidamisega ja ühist tuluallikat kasutavate isikute sissetulekud.

§ 4.  Sissetulekutest sõltuvate sotsiaaltoetuste liigid

  Sissetulekutest sõltuvat sotsiaaltoetust makstakse:
 1) laste õppevahendite, koolitarvete ja huvitegevuseks vajalike vahendite ostu kulude katmiseks;
 2) lastele huvialaringide osalustasu kulude katmiseks;
 3) lastele riiete ja jalanõude ostu kulude katmiseks;
 4) lastele korraldatavate ürituste ja ekskursioonide osalustasu kulude katmiseks;
 5) isikut tõendavate dokumentide väljastamisega seonduvate kulude katmiseks;
 6) põetus- ja hooldusvahendite ostu kulude katmiseks;
 7) invaabivahendite laenutuse või ostu kulude katmiseks;
 8) ravimite ostu kulude katmiseks;
 9) õnnetusjuhtumite puhul;
 10) üle 75 aastastele vanuritele eluasemekulude katmiseks;
 11) muudeks põhjendatud vajadusteks sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

§ 5.  Sissetulekutest sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab abivajaja Tõlliste Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse, kus on ära näidatud:
 1) toetuse taotleja nimi, isikukood, aadress, kontakttelefon ja pangakonto number;
 2) andmed taotleja enda ja tema perekonnaliikmete sissetulekute kohta;
 3) kulusid tõendavad dokumendid, mis põhjendavad toetuse taotlemise vajadust.

 (2) Sotsiaalametnikul on õigus nõuda taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid tõendavaid dokumente.

 (3) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab avalduse üldjuhul isik ise või tema seaduslik esindaja. Põhjendatud juhtudel võib taotluse esitada mõni teine isik (koolieelse lasteasutuse, laste hoolekandeasutuse või kooli esindaja, isiku hooldaja).

§ 6.  Sissetulekutest sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitatud avalduse menetlemine ja otsuse tegemine

 (1) Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjon (edaspidi sotsiaalkomisjon) vaatab laekunud taotlused läbi seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Toetuse määrab vallavalitsus arvestades sotsiaalkomisjoni ettepanekuga.
[RT IV, 23.03.2016, 3 - jõust. 26.03.2016]

 (2) Toetuse määramisest keeldumise otsus tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.

 (3) Sotsiaaltoetus vastavalt taotleja soovile, kas:
 1) kantakse toetuse saaja pangakontole (põhjendatud taotluse puhul teise isiku pangaarvele);
 2) makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast;
 3) kasutatakse taotleja poolt esitatud arvete tasumiseks;
 4) kasutatakse taotleja sihtotstarbeliste maksete või teenuste eest tasumiseks;
 5) kasutatakse abivajava lapse sihtotstarbeliste maksete või teenuste eest tasumiseks.

 (4) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda, kui:
 1) taotleja ei esita sotsiaaltoetuse määramiseks vajalikke andmeid või dokumente või on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei ole eelnevalt määratud toetust kasutanud sihipäraselt;
 3) taotletava abivajaduse katmiseks on isikule määratud vastav riiklik toetus või muu toetus;
 4) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

3. peatükk SISSETULEKUST MITTESÕLTUV SOTSIAALTOETUS 

§ 7.  Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuste liigid

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) kooliminekutoetus;
 3) [kehtetu – jõust. 15.03.2009]
 4) küttetoetus;
 5) laste jõulupakitoetus.

§ 8.  Sünnitoetus

 (1) Toetuse määr on ühekordne Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kehtiv kuupalga alammäär (edaspidi kuupalga alammäär).

 (2) Toetuse määramise aluseks on lapsevanema või last kasvatava isiku (edaspidi taotleja) kirjalik avaldus.

 (3) Avaldus esitatakse vallavalitsusele järgnevate andmetega:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, kontakttelefon, pangakonto number;
 2) lapse ees- ja perekonnanimi.

§ 9.  Kooliminekutoetus

 (1) Ühekordset kooliminekutoetust makstakse 1. klassi õppima asuvale lapsele.

 (2) Toetuse määr on 25% kuupalga alammäärast.

 (3) Toetuse määramise aluseks on:
 1) lapsevanema või last kasvatava isiku (edaspidi taotleja) kirjalik avaldus;
 2) õppeasutuse väljastatud õpilaste nimekiri.

 (4) Avaldus esitatakse vallavalitsusele järgmiste andmetega:
 1) taotleja ees- ja perekonnanimi, elukoha aadress, kontakttelefon, pangakonto number;
 2) lapse ees- ja perekonnanimi;
 3) õppeasutuse nimi.

§ 10.  Autokooli kursuse tasu kompensatsioon

[kehtetu - - jõust. 15.03.2009]

§ 11.  Küttetoetus

 (1) Toetust makstakse üksikutele, 70 aastastele ja vanematele eakatele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad (lapsed) üks kord aastas.

 (2) Toetuse määr on 45% kuupalga alammäärast.

 (3) Toetust makstakse vallavalitsusele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

 (4) Erandkorras võib toetust maksta sotsiaalkomisjoni ettepanekul ka eriolukorda sattunud isikule/perele.
[RT IV, 23.03.2016, 3 - jõust. 26.03.2016]

§ 12.  Laste jõulupakitoetus

 (1) Laste jõulupakitoetus on kommipakk, mis on ette nähtud kuni kaheteist aasta vanustele lastele.

 (2) Kommipaki väärtuse kehtestab vallavalitsus.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 25. jaanuaril 2008. a.

 (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008. a.