SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisiku teenuse osutamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 27

Tugiisiku teenuse osutamise kord

Vastu võetud 15.09.2008 nr 15
jõustumine 19.09.2008, rakendatakse 01.09.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.200801.01.2009
14.03.2016RT IV, 23.03.2016, 326.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 23.03.2016, 3 - jõust. 26.03.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab puudega isikule teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamiseks ning puudega isiku ühiskonnaelus aktiivseks osalemiseks ja iseseisvaks toimetulekuks tugiisiku teenuse osutamise korra.
[Muudetud Tõlliste Vallavolikogu 22.12.2008 määrusega nr 24 – jõust. 01.01.2009]

§ 2.  Tugiisik

  Tugiisik on täiskasvanud teovõimeline isik, kelle määrab Tõlliste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras puudega isikule teatud toimingutes või tegevustes abi andma, et tagada puudega isikule teiste inimestega võrdsed võimalused väljaspool kodu toimetulemiseks.

§ 3.  Teenuse eesmärk

  Teenuse eesmärgiks on psüühikahäire ja vaimupuudega isiku ühiskonda integreerimine järgmiste tegevuste abil:
 1) igapäevaelu õpetamine nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
 3) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 4) sotsiaalsete võimete arendamine ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
 5) kliendiga koos tema tegevuse suunamine, planeerimine ja juhendamine.

2. peatükk TUGIISIKU MÄÄRAMINE JA TUGIISIKU TEENUSE LÕPETAMINE 

§ 4.  Teenuse taotlemine

 (1) Tugiisiku määramiseks esitab puudega isik, tema hooldaja või eestkostja kirjaliku taotluse vallavalitsusele. Taotluses loetleb taotleja tegevused, milleks tugiisikut vajatakse ning teeb ettepaneku isiku suhtes, keda tugiisikuks soovitakse.

 (2) Tugiisikuks määratav isik peab andma kirjaliku nõusoleku tugiisikuks määramise kohta.

 (3) Koos taotluse ning tugiisikuks määratava isiku nõusolekuga esitab taotleja koopia puuet tõendavast dokumendist.

§ 5.  Tugiisiku määramine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on puudega isiku, tema hooldaja või eestkostja, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne leping (edaspidi leping).
[Muudetud Tõlliste Vallavolikogu 22.12.2008 määrusega nr 24 - jõust. 01.01.2009]

 (2) Lepingus sätestatakse puudega isikule osutatavate teenuste loetelu, nende maht ja kestvus.
[Muudetud Tõlliste Vallavolikogu 22.12.2008 määrusega nr 24 – jõust. 01.01.2009]

§ 6.  Tugiisiku teenuse lõpetamine

  Tugiisiku teenuse osutamine lõpetatakse, kui seda soovib puudega isik või teenuse osutaja või teenuse vajaduse lõppemisel.

3. peatükk TUGIISIKULE TOETUSE MÄÄRAMINE JA MAKSMINE 

§ 7.  Teenuse hind

 (1) Vallavalitsus maksab teenuse osutajale töötasu (edaspidi tasu) vastavalt lepinguga sätestatud tingimustele ja mahus. [Muudetud Tõlliste Vallavolikogu 22.12.2008 määrusega nr 24 - jõust. 01.01.2009]

 (2) Tugiisikule makstakse tasu üks kord kuus vastavalt tugiisiku poolt täidetud teenuse osutamise aruandele. Teenuse tunnihinnaks on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kehtiv tunnipalga alammäär. Teenuse eest makstav tasu ei või ületada Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud kehtivat kuupalga alammäära.
[Muudetud Tõlliste Vallavolikogu 22.12.2008 määrusega nr 24 – jõust. 01.01.2009]

§ 8.  [Kehtetu – jõust. 01.01.2009]

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 19. septembril 2008. a.

 (2) Määrust rakendatakse 1. septembrist 2008. a.