SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 28

Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 09.03.2009 nr 4
jõustumine 12.03.2009, rakendatakse 01.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2016RT IV, 23.03.2016, 326.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 23.03.2016, 3 - jõust. 26.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Puudega lapse hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab Tõlliste valla eelarvest puudega lapse hooldajatoetuse taotlemise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise tingimused ja korra.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Puudega lapse hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus isikule, kes seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kuid kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

 (2) Hooldajatoetust on õigustaotleda isikul, kelle enda ja kelle hooldada oleva puudega lapse elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Tõlliste vald ja kelle tegelik elukoht on Tõlliste vald.

 (3) Hooldajaks käesoleva korra kohaselt on lapsevanem, eestkostja või isik, kellega on sõlmitud sotsiaalhoolekande seaduse alusel kirjalik perekonnas hooldamise leping.

§ 3.  Puudega lapse hooldajatoetuse määramise tingimused

 (1) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse:
 1) 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale;
 2) 16 kuni 18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldajale.

 (2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse isikule, kellel ei ole võimalik tööle asuda täis- või osalise tööajaga tema hooldusel olevale puudega lapsele kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve osutamise tõttu. Nimetatud asjaolude esinemine tuvastatakse hooldusvajaduse hindamise kaudu.

§ 4.  Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab taotleja Tõlliste Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse koos puudega lapse rehabilitatsiooniplaani ja arstliku ekspertiisi otsusega.

 (2) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja lastekaitse alal hindab taotluse esitamisel puudega lapse hooldamise koormust, kasutades selleks hindamisvahendit, mis kinnitatakse käesoleva korra lisana.

§ 5.  Puudega lapse hooldajatoetuse määramine ja maksmine

 (1) Vallavalitsus teeb otsuse puudega lapse hooldajatoetuse määramise või mittemääramise kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul.
[RT IV, 23.03.2016, 3 - jõust. 26.03.2016]

 (2) Puudega lapse hooldajatoetus määratakse kuni arstliku ekspertiisi otsuse kehtivusaja lõpuni või lapse täiskasvanuks saamiseni.

 (3) Hooldajatoetuse määra kehtestab volikogu

 (4) Hooldajatoetust makstakse järgmistes suurustes:
 1) 3 kuni 16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 75% hooldajatoetuse määrast;
 2) 16 kuni 18-aastase sügava puudega lapse hooldajale 100% hooldajatoetuse määrast;
 3) 16 kuni 18-aastase raske puudega lapse hooldajale 60% hooldajatoetuse määrast.

 (5) Puudega lapse hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest ning see makstakse välja hiljemalt jooksva kuu 25. kuupäevaks.

 (6) Hooldajatoetust ei määrata isikule:
 1) kes saab riiklikku pensioni;
 2) kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
 3) kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest või vanemahüvitist;
 4) kui puudega lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

§ 6.  Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks, kui on muutunud puudega lapse hooldajatoetuse määramise aluseks olnud asjaolud.

 (2) Puudega lapse hooldajatoetust saav isik on kohustatud hiljemalt 10 päeva jooksul teavitama vallavalitsust asjaoludest, mis on aluseks hooldajatoetuse maksmise lõpetamisele või suuruse muutumisele.

 (3) Lõikes 2 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 7.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. märtsist 2009. a.

Lisa Puudega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisvahend