SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 29

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Vastu võetud 23.12.2013 nr 22
RT IV, 03.01.2014, 64
jõustumine 06.01.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2016RT IV, 23.03.2016, 326.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse §-de 14 ja 26 alusel.
[RT IV, 23.03.2016, 3 - jõust. 26.03.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib hoolduse seadmist ja hooldaja määramist Eesti rahvastikuregistri andmetel Tõlliste vallas elavale täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel, kui eeskoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

§ 2.  Hoolduse seadmise taotlemine

 (1) Taotluse hoolduse seadmiseks esitab hooldust vajav isik Tõlliste Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) koos isikut tõendava dokumendi ja arstliku ekspertiisi otsusega puude raskusastme kohta.

 (2) Hoolduse seadmiseks vajaliku hooldusvajaduse hindamise viib läbi Tõlliste valla sotsiaaltöö spetsialist hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, arvates taotluse registreerimisest.

 (3) Hooldusvajaduse hindamisel tehakse kindlaks hooldust vajava isiku abivajadus hügieenitoimingutel, söömisel, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel ning järelevalve vajadus.

 (4) Hooldusvajadust hindab Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjon täidetud hindamisinstrumendi alusel, fikseerides selle vallavalitsusele tehtavas ettepanekus hoolduse seadmise ja hooldaja määramise otsustamiseks.

 (5) Hooldust ei seata, kui hindamise tulemusel selgub, et isikul ei ole tegelikku hooldusvajadust või hooldus tagatakse isikule muul viisil.

§ 3.  Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldajaks võib olla täisealine teovõimeline isik, kes on võimeline täitma hooldaja kohustusi ja andnud nõusoleku enda hooldajaks määramiseks.

 (2) Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldust vajava isiku nõusolekul.

 (3) Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

§ 4.  Hooldajatoetuse määr ja suurus

 (1) Hooldajatoetuse määra kehtestab volikogu.

 (2) Hooldajatoetust makstakse:
 1) 18-aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldajale 100% hooldajatoetuse määrast.
 2) 18-aastase ja vanema raske puudega isiku hooldajale 60% hooldajatoetuse määrast.

§ 5.  Hooldajatoetuse maksmine

  Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ja makstakse välja hiljemalt 25. kuupäevaks.

§ 6.  Hoolduse ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Vallavalitsus lõpetab hoolduse, kui seda soovib hooldatav või kui hoolduse seadmise alus on ära langenud.

 (2) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud vallavalitust teavitama asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa hoolduse lõpetamise ja hooldajatoetuse maksmise lõpetamise. Vallavalitsust teavitatakse kirjalikult 10. päeva jooksul vastava asjaolu tekkimisest.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 asjaoludest mitteteatamisel on vallavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

 (4) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingiva asjaolu tekkimise kuule järgnevast kuust.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.