SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.07.2019, 29

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 11.03.2016 nr 6
RT IV, 23.03.2016, 43
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.09.2016RT IV, 07.10.2016, 2510.10.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2016
21.04.2017RT IV, 29.04.2017, 1302.05.2017
25.01.2018RT IV, 09.02.2018, 912.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018
25.01.2018RT IV, 15.02.2018, 418.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.
24.05.2018RT IV, 06.06.2018, 609.06.2018
18.10.2018RT IV, 26.10.2018, 1801.12.2018
21.02.2019RT IV, 07.03.2019, 4510.03.2019
21.02.2019RT IV, 09.03.2019, 812.03.2019
21.02.2019RT IV, 09.03.2019, 1012.03.2019
21.02.2019RT IV, 09.03.2019, 1112.03.2019
20.06.2019RT IV, 02.07.2019, 1305.07.2019
20.06.2019RT IV, 02.07.2019, 1405.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Are valla eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.  Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärk ja mõisted

 (1) Sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu abi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil.

 (2) Sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis.

 (3) Sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus.

 (4) Vältimatu abi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
 1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 2) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 3) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
 4) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 5) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid, kui isik on selleks nõusoleku andnud;
 6) tagatakse abimeetmed isikule võimalikult kättesaadaval moel.

§ 4.  Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

 (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Are vald või isikul, kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata, kuid kes abi vajamise ajal viibib Are valla haldusterritooriumil.

 (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Are vald.

 (3) Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Are vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Are valla haldusterritooriumil.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

1. jagu Üldsätted 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 5.  Sotsiaaltoetuste liigid
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 6.  Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 7.  Sotsiaaltoetuste määrad
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 8.  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 9.  Matusetoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 10.  Sünnitoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 11.  Koolitee alustamise toetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 12.  Tšernobõli toetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 13.  Jõulupakk
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 14.  Erakorraline toetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 141.  Kooli sõidutoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

3. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 15.  Sissetulekust sõltuvad toetused
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 16.  Lasteaiatoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 17.  Arendustegevuse toetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 18.  Peretoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 19.  Abivahenditoetus
[Kehtetu - RT IV, 09.02.2018, 9 - jõust. 12.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018]

3. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Üldsätted 

§ 20.  Sotsiaalteenuste liigid

  Are Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
 1) [kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 8 - jõust. 12.03.2019]
 2) [kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 14 - jõust. 05.07.2019]
 3) [kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]
 4) täisealise isiku hooldus;
 5) [kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]
 6) [kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]
 7) [kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]
 8) sotsiaaltransporditeenus;
 9) [kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 11 - jõust. 12.03.2019]
 10) [kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 13 - jõust. 05.07.2019]
 11) lapsehoiuteenus.
[RT IV, 29.04.2017, 13 - jõust. 02.05.2017]

§ 21.  Hindamiskohustus ja otsus abi andmise kohta

 (1) Are Vallavalitsus selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

 (2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
 1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
 2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

§ 22.  Tasu sotsiaalteenuste eest

 (1) Käesolevas korras nimetatud sotsiaalteenuste osutamise eest võib võtta tasu.

 (2) Sotsiaalteenuste eest tasumise tingimused, korra ja tasumäärad kehtestab Are Vallavalitsus.

 (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid seotud asjaolusid.

2. jagu Koduteenus 
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 8 - jõust. 12.03.2019]

§ 23.  Koduteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 8 - jõust. 12.03.2019]

§ 231.  Koduteenuste liigid ja loetelu
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 8 - jõust. 12.03.2019]

§ 24.  Koduteenuse vajaduse hindamine ja otsuse tegemine
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 8 - jõust. 12.03.2019]

3. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 
[Kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 14 - jõust. 05.07.2019]

§ 25.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 14 - jõust. 05.07.2019]

§ 26.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse määramine
[Kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 14 - jõust. 05.07.2019]

4. jagu Tugiisikuteenus 
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 27.  Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 28.  Tugiisikuteenuse vajaduse hindamine ja tugiisiku määramine
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

5. jagu Täisealise isiku hooldus 
[Kehtetu - RT IV, 15.02.2018, 4 - jõust. 18.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

§ 29.  Täisealise isiku hoolduse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 15.02.2018, 4 - jõust. 18.02.2018, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2018.]

6. jagu Isikliku abistaja teenus 
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 30.  Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

§ 31.  Isikliku abistaja teenuse vajaduse hindamine ja isikliku abistaja määramine
[Kehtetu - RT IV, 07.03.2019, 45 - jõust. 10.03.2019]

7. jagu Varjupaigateenus 
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]

§ 32.  Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]

8. jagu Turvakoduteenus 
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]

§ 33.  Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 10 - jõust. 12.03.2019]

9. jagu Sotsiaaltransporditeenus 
[Kehtetu - RT IV, 26.10.2018, 18 - jõust. 01.12.2018]

§ 34.  Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 26.10.2018, 18 - jõust. 01.12.2018]

§ 35.  Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine
[Kehtetu - RT IV, 26.10.2018, 18 - jõust. 01.12.2018]

10. jagu Eluruumi tagamine 
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 11 - jõust. 12.03.2019]

§ 36.  Eluruumi tagamise eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 11 - jõust. 12.03.2019]

§ 37.  Puudega isikule eluruumi tagamine
[Kehtetu - RT IV, 09.03.2019, 11 - jõust. 12.03.2019]

11. jagu Võlanõustamisteenus 
[Kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 13 - jõust. 05.07.2019]

§ 38.  Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu
[Kehtetu - RT IV, 02.07.2019, 13 - jõust. 05.07.2019]

12. jagu Lapsehoiuteenus 
[RT IV, 29.04.2017, 13 - jõust. 02.05.2017]

§ 381.  Lapsehoiuteenuse eesmärk ja sisu

 (1) [Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 6 - jõust. 09.06.2018]

 (2) Kohaliku omavalitsuse üksus võimaldab lapsehoiuteenust koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

 (3) [Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 6 - jõust. 09.06.2018]

 (4) Soovi esitamise korral nõustab kohaliku omavalitsuse üksus teenuse saajat lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

 (5) Kohaliku omavalitsuse üksus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.
[RT IV, 29.04.2017, 13 - jõust. 02.05.2017]

§ 382.  Raske ja sügava puudega lastele osutatav lapsehoiuteenus
[Kehtetu - RT IV, 06.06.2018, 6 - jõust. 09.06.2018]

4. peatükk Sotsiaalhoolekandelise abi menetlused 

1. jagu Sotsiaalhoolekandelise abi saamine 

§ 39.  Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja Are Vallavalitsusele vormikohase (lisa 1, lisa 2) või vabas vormis avalduse ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks.

 (2) Are Vallavalitsus võib sissetulekust sõltuva toetuse taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente taotleja majandusliku olukorra kindlaks tegemiseks.

§ 40.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmine

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi andmist korraldab Are Vallavalitsus.

 (2) Sotsiaaltoetuse andmine või mitteandmine isikule otsustatakse haldusaktiga.

 (3) Sotsiaalteenuse osutamine või mitteosutamine isikule otsustatakse haldusaktiga või halduslepinguga.

 (4) Sotsiaalteenuse osutamine otsustatakse halduslepinguga eelkõige juhul kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks Are Vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või Are Vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

§ 41.  Tähtajad sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel

 (1) Are Vallavalitsus otsustab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kümne tööpäeva jooksul isikult avalduse saamisest või muu sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või tingimuse täitmisest arvates.

 (2) Sotsiaalhoolekandelise abi andmise või mitteandmise otsus tehakse isikule või tema esindajale teatavaks avalduses märgitud aadressil.

 (3) Are Vallavalitsus maksab sotsiaaltoetuse välja 30 kalendripäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

 (4) Sotsiaaltoetus makstakse isiku avalduses näidatud arvelduskontole, Are Vallavalitsuses vormistatud kirjaliku avalduse, digitaalselt allkirjastatud elektroonilise avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel kolmanda isiku arvelduskontole Eestis või sularahas Are Vallavalitsuse kassast.

2. jagu Alusetult saadu tagastamine 

§ 42.  Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

 (1) Are Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

 (2) Are Vallavalitsusel on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

3. jagu Vaidemenetlus 

§ 43.  Vaide esitamine

  Isik, kes leiab, et sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisel tehtud otsuse või toiminguga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide Are Vallavalitsusele.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 44.  Määruste kehtetuks tunnistamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 45.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1.aprillil 2016.

Lisa 1 Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse avalduse vorm

Lisa 2 Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse avalduse vorm