Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Hiiu valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Hiiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2016, 53

Hiiu valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 17.03.2016 nr 62

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 ning Kõrgessaare Vallavolikogu 18.10.2013 määrusega nr 78 ja Kärdla Linnavolikogu 19.09.2013 määrusega nr 50 kehtestatud „Hiiu valla põhimäärus“ § 25 alusel.

§ 1.   Hiiu valla 2016.aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Hiiu valla 2016.aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) eelarve meetmete lõikes vastavalt lisale 2.

§ 2.   Tegevusprojektide kaasfinantseerimine

  Tegevusprojektide kaasfinantseerimise suuruseks omafinantseerimise fondist on 15% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 320 eurot.

§ 3.   Programmis osalemine

  Osaleda hajaasustuse programmis 20 000 euro ulatuses.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016.

Georg Linkov
vallavolikogu esimees

Lisa Koondeelarve

Lisa Eelarve meetmete lõikes

/otsingu_soovitused.json