Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Häädemeeste valla eelarvest mittetulundusühendustele toetuste andmise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2017, 1

Häädemeeste valla eelarvest mittetulundusühendustele toetuste andmise kord

Vastu võetud 09.03.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2¹ ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Häädemeeste valla eelarvest mittetulundusühendustele toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab mittetulundusühingutele, seltsidele, seltsingutele ja teistele kodanikeühendustele Häädemeeste valla eelarvelistest vahenditest mittetulundustegevuseks toetuste taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

 (2) Toetust antakse mittetulunduslikuks tegevuseks, mis toimub üldjuhul Häädemeeste valla haldusterritooriumil, mis on suunatud Häädemeeste valla elanikele või mis esindab Häädemeeste valda maailmas.

 (3) Toetust antakse üldjuhul Häädemeeste vallas registreeritud mittetulundusühingutele, seltsidele, seltsingutele ja teistele kodanikeühendustele. Erandid otsustab vallavalitsus taotluse sisust lähtudes.

 (4) Toetust ei kasutata korraldaja või projektijuhi töötasudeks.

 (5) Käesolev kord ei reguleeri kodanikeühendustele kuuluvate või nende kasutuses olevate hoonete püsikulude katmiseks taotletavat toetust.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatavad mõisted:
 1) mittetulundustegevuse toetusfond - Häädemeeste valla eelarvelistest vahenditest sihtotstarbeliselt mittetulundustegevuse, sh. külaseltside toetamiseks ettenähtud rahalised vahendid;
 2) toetus - eraldis mittetulundustegevuse toetusfondist mittetulundusliku tegevuse toetamiseks;
 3) mittetulundustegevus - kasumit mittetaotlevad ettevõtmised, mis on reeglina suunatud üldsusele ning mida viivad läbi mittetulundusühingud, seltsid, seltsingud ja teised kodanikeühendused;
 4) projekt – ajaliselt piiritletud tegevused, mille teostamiseks taotletakse toetust.

§ 3.  Toetuse ülemmäär

 (1) Toetuse ülemmäär on üldjuhul kuni 10 % valla mittetulundustegevuse toetusfondist. Olulise ülevallalise mõjuga tegevuste korral võib toetussumma taotluse piisava põhjendatuse juures olla kuni 20% toetusfondi kogusummast.

 (2) Sama taotleja võib esitada ühe eelarveaasta jooksul rohkem kui ühe taotluse, kui nende alusel taotletava toetuse summa ei ületa 20% mittetulundustegevuse toetusfondi kogusummast.

§ 4.  Taotluste esitamise kord

 (1) Taotlusi võetakse vastu jooksvalt kuni toetusfondis raha jätkumiseni.

 (2) Toetuse taotlemise võimaluse ja tingimuste kohta avaldatakse teade valla veebilehel ja valla ajalehes.

§ 5.  Taotluste vormistamise nõuded

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on käesoleva korraga kinnitatud vormile (lisa nr 1) vastav taotlus, mis esitatakse Häädemeeste Vallavalitsusele.

 (2) Andmed taotluste, samuti nende rahuldamise või tagasilükkamise kohta avalikustatakse Häädemeeste valla veebilehel.

 (3) Taotleja peab olema registreeritud äriregistris (v.a seltsingud), seltsingutel peab olema seltsinguleping. Taotlejal ei või olla kehtivaid maksuvõlgu või täitmata kohustusi Häädemeeste valla ees.

 (4) Taotlustele lisavad taotlejad täiendavalt alljärgnevad dokumendid:
 1) seltsingu puhul seltsingulepingu koopia (kohustuslik);
 2) kavandatava tegevuse sisuline kirjeldus;
 3) projekti kõigi tulude ja kulude eelarve, sh. mitterahalise omaosaluse kalkulatsioon (kohustuslik);
 4) andmed selle kohta, kellelt ja millises ulatuses on sama tegevuse jaoks veel toetust küsitud ja saadud;
 5) punktides 2 ja 4 nimetatud dokumendid esitatakse juhul, kui on vaja täiendada või täpsustada taotlusvormis esitatud andmeid.

 (5) Taotleja omaosalus või kaasosalus või mõlemad kokku peavad moodustama vähemalt 10 % projekti abikõlblike kulude eelarvest nii iseseisva projektitaotluse kui suurema projekti omaosaluse toetuse või kaasosaluse taotlemise korral.

 (6) Kuni 50 % omaosaluse summast võib olla arvestatud mitterahalisena. Tööjõukulu põhineb sel juhul miinimumpalgal, esemete, materjalide jms puhul kasutatakse tegelikke hindu.

§ 6.  Taotluste menetlemine

 (1) Taotlusi menetletakse nende saabumise järjekorras ja menetletakse jooksvalt.

 (2) Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi 30 tööpäeva jooksul taotluse vallavalitsusele esitamisest ning teeb otsuse toetuse andmise või mitteandmise, toetuse suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta. Taotluse vallavalitsusele esitamise päevaks korra mõistes loetakse taotluse vallavalitsusse elektrooniliselt või paberkandjal esmakordse saabumise päev.

 (3) Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab vallavalitsus toetuse taotlejat kirjalikult viie tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

 (4) Toetuste andmise korral kantakse toetussumma vastava vallavalitsuse korralduse alusel toetuse saajale üle 10 tööpäeva jooksul korralduse andmisest.

 (5) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust käesolevas korras sätestatud nõuetele. Puuduste või täpsustavate küsimuste esinemisel teatab vallavalitsus sellest taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks ja vastuste esitamiseks kuni 5 tööpäevase tähtaja. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi või ei esita vastuseid, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

 (6) Toetusfondis olemasoleva summa lõppemisel esitatud taotluste menetlemine peatatakse.

§ 7.  Toetuse eraldamine ja toetuse mitteandmine

 (1) Toetuse eraldamisel lähtub vallavalitsus järgmistest kriteeriumitest:
 1) projekti kavandatavate tegevuste kestvus on reeglina kuni üks aasta;
 2) tegevused, millele toetust taotletakse, toimuvad üldjuhul Häädemeeste valla haldusterritooriumil, on suunatud Häädemeeste valla elanikele või on nende huvides, sh. esindamine väljaspool valda.

 (2) Toetus eraldatakse vallavalitsuse korraldusega sihtotstarbeliselt taotluses esitatud tegevuste läbiviimiseks.

 (3) Toetust ei anta taotlejale, kes on jätnud vallavalitsusele esitamata teabe talle varem makstud toetusrahade kasutamise kohta või on eelneval aastal kasutanud toetusraha mittesihtotstarbeliselt.

§ 8.  Toetuse kasutamine ja aruanne

 (1) Toetuse saaja vastutab toetuse sihipärase kasutamise eest.

 (2) Peale projekti tegevuste lõppemist esitab toetuse saaja toimunud tegevuste sisulise aruande koos tegelike toetuskulude loeteluga.

 (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt lisateavet toetussumma kasutamise kohta ning kontrollida eraldatud toetuse sihipärast kasutamist, sh. nõuda vajadusel projektiga seotud kuludokumentide koopiate esitamist.

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Häädemeeste Vallavolikogu 18.06.2009.a määrus nr 9 „Häädemeeste valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise korra kinnitamine“ (RT IV, 30.05.2014, 73) tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa Taotlus toetuse saamiseks Häädemeeste valla mittetulundustegevuse toetusfondist