Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hangete korraldamise kord

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2018, 31

Hangete korraldamise kord

Vastu võetud 13.03.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Hangete korraldamise kord reguleerib Lääne-Nigula Vallavalitsuse, osavallavalitsuste ja hallatavate asutuste (edaspidi asutused) korraldatavate hangetega seotud toimingute läbiviimist.

  (2) Kui hankega võetakse kohustusi rohkem kui üheks eelarveaastaks, peab see väljaminek olema arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib hanke korraldada ainult volikogu loal.

  (3) Käesolevas määruses nimetatud summade piirmäärad on arvestatud ilma käibemaksuta.

§ 2.   Kesksed hanked

  (1) Vallavalitsus ametiasutusena on kõikidele valla asutustele keskne hankija riigihangete seaduse mõttes. Vallavalitsus võib keskse hanke korraldamise volitada riigihangete seaduse § 42 lõikes 7 ja 8 nimetatud institutsioonile.

  (2) Kesksed hanked on hanked, mille raames ostetavad asjad või tellitavad teenused hõlmavad kahte või enamat valla asutust nt IT riist- ja tarkvara, kontoritarbed, puhastusvahendid jms.

  (3) Valla asutused ostavad asjad ja tellivad teenuseid kesksete riigihangete tulemusel sõlmitud lepingute alusel.

§ 3.   Hankeplaan

  (1) Hangete korraldamine ilma käibemaksuta maksumusega alates 30 000 eurot asjade ostmise ja teenuste osutamise ja alates 60 000 eurot ehitustööde korral ning kesksed hanked sätestatakse iga aastases ühtses hankeplaanis. Hankeplaan kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega 30 päeva jooksul arvates vallaeelarve vastuvõtmisest volikogus. Hankeplaani võib mõjuvatel põhjustel aasta jooksul muuta või täiendada. Hankeplaan avaldatakse valla veebilehel.

  (2) Hankeplaani ja hankeplaani muudatused koostab majandusosakonna juhataja-abivallavanem arvestades vallaeelarvet ning valdkonna vastutavate isikute, osavallavanemate ja hallatavate asutuste juhtide ettepanekuid.

  (3) Hankeplaanis näidatakse:
  1) ostetava asja, tellitava teenuse või vajaliku ehitustöö nimetus;
  2) hanke liik ja eeldatav maksumus;
  3) hanke korraldamise aeg kuu täpsusega;
  4) hankelepingu tähtaeg;
  5) hanke eest vastutav isik;
  6) kas tegemist on keskse hankega.

§ 4.   Hankemenetluse liigid

  Käesolevas korras eristatakse järgmiseid hankemenetluse liike:
  1) riigihanke maksumuse piirmäära ületavad hanked (edaspidi riigihanked);
  2) alla riigihanke maksumuse piirmäära jäävad hanked (edaspidi lihthanked);
  3) hanked, mille maksumuse piirmäär on väiksem kui 30 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral (edaspidi väikehanked).

§ 5.   Erandid

  (1) Käesolevas määruses sätestatud menetlusreegleid ei pea järgima riigihangete seaduse § 11 ja § 12 nimetatud juhtudel.

  (2) Lõikes 1 sätestatud juhul otsustab asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise vallavalitsus.

§ 6.   Vastutav isik riigihanke ja lihthanke korral

  (1) Igale hankele määratakse käesolevas määruses sätestatud korras vastutav isik.

  (2) Riigihanke eest vastutav isik on kohustatud täitma kõiki riigihanke korraldamisel ja pärast riigihanke korraldamist riigihanke seaduses nimetatud vajalikke ülesandeid, mis ei ole käesolevas korras või selle alusel antud kellegi teise pädevusse.

  (3) Riigihanke eest vastutaval isikul on konkreetse hankemenetluse raames õigus allkirjastada hankija nimel väljastatavaid dokumente, mis on seotud pakkujate ja taotlejate teavitamisega hankemenetluse raames tehtud otsustest ning selgituste andmise ja küsimisega, samuti järelepärimiste tegemisega.

  (4) Vastutav isik peab ennast taandama, kui riigihankel esitab pakkumuse pakkuja, kes on vastutava isiku suhtes sõltuv isik või on vastutaval isikul olnud pakkujaga suhteid, mis võivad tekitada kahtlusi tema objektiivsuses. Sellisel juhul määratakse hankele uus vastutav isik.

§ 7.   Hankekomisjon

  (1) Käesolevas hankekorras nimetatud hankeliikide korral (välja arvatud väikehange) moodustatakse hankekomisjon. Vastutav isik on hankekomisjoni liige ametikoha järgi.

  (2) Hanget läbiviiv komisjon:
  1) kooskõlastab hanke alusdokumendid;
  2) kooskõlastab pakkujate poolt esitatud küsimuste kohta koostatud vastused;
  3) otsustab seaduses lubatud juhtudel pakkujate ja taotlejatega läbirääkimiste pidamise;
  4) avab koostöös vastutava isikuga pakkujate poolt esitatud pakkumused, kontrollib nõutud dokumentide olemasolu;
  5) kontrollib koostöös vastutava isikuga pakkujate ja taotlejate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
  6) korraldab põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise;
  7) tagab pakkumuste konfidentsiaalsuse;
  8) otsustab kõrvaldada pakkuja või taotleja hankemenetlusest või pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;
  9) tunnistab pakkumuse vastavaks;
  10) otsustab pakkumuse tagasilükkamise;
  11) võrdleb ja hindab koostöös vastutava isikuga vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele.

  (3) Komisjoni otsus loetakse vastu võetuks, kui selle allkirjastab elektroonilises registris üle poole komisjoni koosseisust.

  (4) Komisjoni liige peab ennast hankekomisjoni tööst taandama, kui riigihankel esitab pakkumuse pakkuja, kes on liikme suhtes sõltuv isik või on komisjoni liikmel olnud pakkujaga suhteid, mis võivad tekitada kahtlusi komisjoni liikme objektiivsuses.

2. peatükk Riigihanked 

§ 8.   Riigihangete korraldamine

  (1) Hangete puhul, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või suurem kui riigihanke piirmäär, lähtutakse riigihangete seaduses sätestatud menetlusreeglitest ning käesolevas peatükis sätestatud tingimustest.

  (2) Hange kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega. Korraldusega määratakse:
  1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
  2) vähemalt 3-liikmelise hankekomisjoni koosseis;
  3) hanke läbiviimise eest vastutav isik.

§ 9.   Pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

  Hanget läbiviiva komisjoni ettepanekul otsustatakse vallavalitsuse korraldusega:
  1) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  2) pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine ning hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  3) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine.

3. peatükk Lihthanked 

§ 10.   Lihthanke korraldamine

  (1) Hangete korral, mille maksumuse piirmäär on 30 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral, kohaldatakse käesolevas peatükis sätestatud menetlust.

  (2) Hange kuulutatakse välja vallavalitsuse korraldusega, kus määratakse:
  1) hanke nimetus ja hankemenetluse liik;
  2) vähemalt 3-liikmelise hankekomisjoni koosseis;
  3) hanke läbiviimise eest vastutav isik.

§ 11.   Pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine

  Hanget läbiviiva komisjoni ettepanekul otsustatakse vallavalitsuse korraldusega:
  1) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
  2) pakkumuse edukaks tunnistamine ja hankelepingu sõlmimine ning hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
  3) hankemenetluse kehtetuks tunnistamine.

4. peatükk Väikehanked 

§ 12.   Väikehanke korraldamine

  (1) Hangete korral, mille maksumuse piirmäär on väiksem kui 30 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral, kohaldatakse käesolevas peatükis sätestatud menetlust.

  (2) Hanke korraldamise eest vastutab valdkonna eest vastutav vallavalitsuse liige või osavallavanem või nende poolt volitatud isik, hallatavas asutuses vastutab hanke läbiviimise eest asutuse juht või tema poolt volitatud isik (edaspidi vastutav isik).

  (3) Kui väikehanke maksumuse piirmäär on kuni 5000 eurot, siis viib vastutav isik hanke läbi iseseisvalt. Vastutav isik peab korraldama vähemalt turu-uuringu ja kontrollib hinda päringute teel, et ostetav asi või tellitud teenus oleks kõige soodsam. Vajadusel võib hanketeate avaldada valla veebilehel.

  (4) Vastutav isik koostab turu-uuringu protokolli ja esitab selle valla dokumendiregistrile registreerimiseks. Asjade ostmise või teenuste tellimise korral maksumusega kuni 1000 eurot pole protokolli koostamine vajalik, kuid valikut tuleb põhjendada asja või teenuste eest esitatud arve kinnitamisel.

  (5) Kui väikehanke maksumuse piirmäär on 5 000 kuni 30 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise korral või 5 000 kuni 60 000 eurot ehitustööde hankelepingu korral, siis lähtutakse hanke läbiviimisel järgmistest sätetest:
  1) vastutav isik koostab hinnapakkumise lähteülesande, milles märgitakse hanke nimetus, asja või tööde kirjeldus ja maht, teostamise tähtaeg ning pakkumuse esitamise tähtaeg;
  2) hanketeade avaldatakse valla veebilehel;
  3) vastutav isik võtab vähemalt kolm võrdlevat hinnapakkumist. Kui pakkumuse esitab vähem kui kolm pakkujat, siis põhjendab hanke läbiviija väiksemat pakkumuste arvu pakkumuse edukaks tunnistamise protokollis, lisades protokollile põhjendatud lisadokumendid (nt pakkujate poolt saadetud pakkumuse esitamisest loobumise kirjad või veebilehe väljatrükk hanketeate veebis avaldamise kohta);
  4) vastutav isik koostab pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli, mis registreeritakse dokumendiregistris;
  5) hanke tulemuse kinnitab vallavalitsus protokollilise otsusega.

  (6) Hankeleping sõlmitakse, kui hanke maksumus asjade ostmisel, teenuste osutamisel ning ehitus- ja remonditööde tellimisel on 5000 eurot või üle selle. Hankelepingu sõlmib keskse hanke korral vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik, teiste hangete korral eelarve kulujuhina tegutseva asutuse juht.

  (7) Alla 5000 eurose maksumusega hanke korral, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse tellimise või ehitustöö tegemise aluseks pakkumus ning pakkumuse edukaks tunnistamise protokoll või tellimuse kinnitus. Tellimuse esitab keskse hanke korral vallavanem või vallavanema poolt volitatud isik, teiste hangete korral eelarverea kulujuht.

5. peatükk Hangete korraldamine lihtsustatud korras 

§ 13.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused

  Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb eeskätt järgida riigihangete seaduse § 3 sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid ja sama seaduse § 171 sätestatud korda.

6. peatükk Läbirääkimiste pidamiste kord 

§ 14.   Läbirääkimiste pidamine

  (1) Läbirääkimiste pidamine on lubatud kui riigihangete seadus võimaldab vastava hankeliigi korral läbirääkimiste pidamist ning hanke alusdokumentides või hanketeates on selline võimalus ette nähtud.

  (2) Läbirääkimiste pidamiste tingimused sätestatakse hanke alusdokumentides või hinnapakkumise lähteülesandes, seejuures tuleb lähtuda pakkujate võrdse kohtlemise põhimõttest.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kullamaa Vallavalitsuse 06.02.2012 määrus nr 15 „Kullamaa valla hankekord“, Nõva Vallavalitsuse 20.11.2012 määrus nr 4 „Hankekord Nõva vallas“, Lääne-Nigula Vallavalitsuse 08.03.2016 määrus nr 2 „Hangete korraldamise kord“, Noarootsi Vallavolikogu 22.02.2016 määrus nr 56 „Noarootsi valla hankekord“.

§ 16.   Määruse jõustumine ja järelevalve

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle korraldab vallakantselei.

Mikk Lõhmus
vallavanem

Kersti Lipu
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json