HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vinni valla lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2018, 33

Vinni valla lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 14.03.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõige 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Vinni valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

§ 2.   Arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab koolieelse lasteasutuse direktor

§ 3.   Üldsätted

  (1) Lapsevanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik valla piires vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras samas vallas alaliselt elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Erivajadusega lapsi võetakse teeninduspiirkonna välisesse lasteaeda juhul, kui seal on olemas lapsele vajalikud tingimused.

  (3) Lasteasutuse tegevusnäitajatega tutvumiseks luuakse soovijatele võimalus lasteasutuses ja/või Eesti Hariduse Infosüsteemi ja veebilehe kaudu.

§ 4.   Lasteasutusse vastuvõtu kord

  (1) Lapse vastuvõtuks lasteaeda esitab lapsevanem/eestkostja (edaspidi vanem) lasteaia direktorile kirjaliku avalduse ja lapse sünnitõendi.

  (2) Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (3) Kui lapse elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri järgselt Vinni vald, peab vanemal olema vastava omavalitsuse kooskõlastus koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõikes 6 viidatud kulude tasumise kohta.

  (4) Lasteaia direktor registreerib vanema poolt esitatud kirjaliku avalduse vastuvõtuavalduste registris laekumiste järjekorras. Kui vanem ei soovi koheselt oma lapsele kohta lasteaias, jääb laps lasteaia koha taotlejate järjekorda avalduses märgitud tähtajani. Taotlemisest loobumisest teatab vanem direktorile koheselt. Juhul kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteaeda toonud ning ei ole teatanud kohast loobumisest selgitab lasteaia direktor välja koha tegeliku vajaduse.

  (5) Vabade kohtade olemasolul väljastpoolt lasteaia teeninduspiirkonda lasteaeda võetud lapse vanemaga sõlmib lasteasutuse direktor lasteaia teenuse kasutamiseks tähtajalise lepingu arvestades piirkonnas elavate laste lasteaiakohtade vajaduse prognoosi.

  (6) Lasteasutuse direktor tutvustab vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda ning lasteasutuse tegevus- ja päevakava, informeerib vanemat tema poolt tasumisele kuuluvatest tasudest, nende suurusest ja tasumise korrast.

  (7) Lasteasutuse direktor esitab laste nimekirja vallavalitsusele 5.septembriks, järgmise õppeaasta laste arvu prognoosi 1.oktoobriks ja prognoositava nimekirja rühmade kaupa 1.maiks. Muutustest laste nimekirjas informeeritakse vallavalitust jooksvalt 3 tööpäeva jooksul.

  (8) Kui soovitud lasteaias ei ole vaba kohta, soovitab lasteaia direktor vanemale mõnda teist Vinni valla lasteaeda, kus võib olla vabu kohti.

  (9) Kui valla territooriumil on ajutiselt vajadus lasteasutuse kohtade järele suurem kui olemasolevate kohtade arv võimaldab, suurendatakse vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõige 11 alusel laste arvu rühmas või luuakse võimalus saada lapsele lasteasutuses osaajaline koht.

§ 5.   Lasteasutuse teenust kasutavate vanemate kohustused ja õigused

  (1) Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava ja organiseeritud õppetegevuse aegu järgides.

  (2) Vanematel on kohustus:
  1) järgida lasteasutuses kehtivat kodukorda;
  2) teatada lasteasutusele pere registrijärgne ja tegelik elukoht ning toimiv kontakttelefon;
  3) tasuda toitlustustasu vastavalt tegelikele arvestustele hoolekogu poolt kinnitatud piirmääras ning osalustasu volikogu poolt kinnitatud määras;
  4) järgida lasteasutuse soovitusi lapse arendamisel
  5) järgida lasteasutuse soovitusi pöörduda vajadusel erispetsialistide poole
  6) teatada lapse lasteasutusest lahkumisest 5 päeva ette ja esitada lasteaeda viimase arve tasumist tõendav dokument

  (3) Lasteasutusse ei võeta last, kellel on palavik, tugev köha või nohu, kõhulahtisus või

§ 6.   Lasteasutusest lahkumise ja väljaarvamise kord

  (1) Laps arvatakse lasteaia nimekirjast välja direktori käskkirja alusel ja leping lõpetatakse järgmistel juhtudel:
  1) lapse õppima asumisel kooli;
  2) vanema kirjaliku avalduse alusel;
  3) meditsiinilise otsuse alusel;
  4) laps on puudunud lasteaiast ühe kuu ja vanem ei ole teatanud puudumise põhjust;
  5) lapse toitlustus- ja osalustasu on tasumata kaks kuud;
  6) väljaspool valda elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteasutuse kulude katmises ning ei ole vallavalitsuse poolt esitatud arvet tasunud kolme kuu jooksul;
  7) tähtajalise lepingu lõppemisel.

  (2) Lepingu lõpetamisest lõike 1 punktide 4, 5, 6, 7 alusel teatab direktor vanemale 10 kalendripäeva ette.

  (3) Lapse lasteaiast välja arvamiseks vanema soovil esitab vanem kirjaliku avalduse.

  (4) Lapse ajutine väljaarvamine lasteaiast (kuni kolmeks kuuks) toimub vanema soovil või arsti soovitusel. Lapsele säilitatakse koht antud rühmas juhul, kui vanem katab kogu äraoleku perioodi eest igakuulise osalustasu summa. Võlgnevuse korral on õigus laps lasteaiast välja arvata. Kui laps kasutab ajutise välja arvamise ajal mõne teise koolieelse lasteasutuse teenust, siis tasutakse osalustasu teenust pakkuvasse lasteasutusse.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vinni Vallavalitsuse 26.juuni 2013 määrus nr 2 ” Vinni valla lasteaedadesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord ”;
  2) Laekvere Vallavalitsuse 26.01.2012 määrus nr 2 „ Laekvere valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“.

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json