Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda

Väljaandja:Nõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2018, 41

Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda

Vastu võetud 15.03.2018 nr 9

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 ja „Huvikooli seaduse“ § 21 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib rahvastikuregistris Nõo valla elanikuna registreeritud noortele väljaspool Nõo valda (edaspidi: vald) pakutava huvitegevuse rahastamise korda.

§ 2.  Mõisted

 (1) Huvitegevuseks käesoleva korra mõttes loetakse huviharidust ja huviringe.

 (2) Huviharidus käesoleva korra mõttes on teenus, mida pakuvad huvikoolid, sh spordikoolid, muusikakoolid, huvikeskused ja muud Hariduse Infosüsteemis (EHIS) registreeritud teenusepakkujad.

 (3) Huviring käesoleva korra mõttes on kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku poolt tingimuste ja võimaluste loomine noorte vaba aja sisustamiseks ning mitmekülgseks arendavaks tegevuseks.

 (4) Osalustasuks loetakse käesolevas korras kulusid, mis kompenseeritakse teenusepakkujale huvitegevuses osalevate noorte eest.

 (5) Õppetasu on käesoleva korra mõttes lapsevanema poolt huvitegevuse eest makstav tasu.

 (6) Teenusepakkuja on huviharidust pakkuv huvikool või muu huvitegevust pakkuv või vahendav juriidiline isik.

§ 3.  Õigustatud isikud

 (1) Igal 6 - 19 aastasel noorel on õigus osaleda huvitegevuses, mida pakuvad teenusepakkujad väljaspool valda.

 (2) Vald kompenseerib teenusepakkujatele kas osaliselt või täies ulatuses iga huvitegevustes osaleva, § 3 lõikes 1 toodud sihtgruppi kuuluva noore eest ühe huvitegevuse osalustasu.

 (3) Kui noor kasutab väljaspool valda mitut huvitegevusena pakutavat teenust, otsustab lapsevanem, missuguse huvitegevuse osalustasu kompenseerimises osaleb vald.

§ 4.  Osalustasu suuruse kinnitamine

 (1) Nõo Vallavalitsus kinnitab igal aastal eelarve vastuvõtmisest ühe kuu jooksul eelarves selleks ettenähtud vahendite piires väljapoole valda makstava huvitegevuse osalustasu piirmäära.

 (2) Osalustasu piirmäära kinnitamisel lähtub vald eelarve võimalustest ja võtab arvesse teenusepakkujate poolt vallavalitsusele edastatud huvitegevust pakkuvate teenusepakkujate õpilaskoha arvestusliku maksumuse määrad (edaspidi kohamaksumuse määr).

 (3) Vald kompenseerib teenusepakkujale osalustasu Nõo vallast huvitegevustes osalevate noorte eest kohamaksumuse määras, kuid mitte rohkem kui Nõo vallavalitsuse poolt kehtestatud huvitegevuse osalustasu piirmäära ulatuses.

§ 5.  Huvitegevuse rahastamise alused

 (1) Vallavalitsus sõlmib teenusepakkujaga tähtajatu lepingu.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) osalustasu maksmise tingimused ja kord;
 2) pooltevaheline arveldamise kord;
 3) poolte õigused ja kohustused.

 (3) Teenusepakkuja esitab kaks korda aastas, hiljemalt 15. novembriks ja 15. märtsiks vallale taotluse koos Nõo vallast huvitegevuses osalevate noorte nimekirjaga.

 (4) Taotlus sisaldab:
 1) teenusepakkuja nime ja kontaktandmeid;
 2) huvitegevust, mille kulude katmist taotletakse;
 3) kohamaksumuse määra.

 (5) Teenusepakkuja väljastab arve pärast vallapoolset andmete kontrolli ja kinnitamist. Kinnitus saadetakse teenusepakkujale tema poolt avaldatud e-posti aadressile.

 (6) Vallavalitsusel on õigus lõpetada teenuse eest tasumine:
 1) kui teenuse kvaliteet ei vasta nõuetele;
 2) kui noor on lõpetanud huvitegevuses osalemise.

§ 6.  Vanema kohustused

  Lapsevanem:
 1) tasub õppetasu või mõne muu analoogse otstarbega tasu, sh võistluskulud, vahendite soetamine;
 2) tagab transpordi noore huvitegevuses osalemiseks.

§ 7.  Rakendussätted

  Käesoleva korra jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Nõo Vallavolikogu 29.05.2014 määrus nr 12 „Noorte huvitegevuse rahastamine väljapoole Nõo valda“.

Krista Kvarnström
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json