HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2019, 1

Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 28.02.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 3 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi asutuste) töötajate töötasustamise põhimõtted ja tingimused.

  (2) Määruse eesmärk on tagada asutuste töötajatele töö õiglane ja läbipaistev tasustamine ning kindlustada asutused kvalifitseeritud ja motiveeritud töötajatega.

§ 2.   Töötasustamise üldised põhimõtted

  (1) Töötasu määratakse ja makstakse valla eelarves asutuse töötajate personalikuludeks ettenähtud vahenditest.

  (2) Asutuse direktori või juhataja (edaspidi koos nimetatud asutuse juht) töötasu määrab vallavalitsus.

  (3) Asutuse töötaja töötasu määrab asutuse juht oma käskkirjaga lähtudes käesolevas määruses sätestatud töötasu alammäärast.
07.11.2023 11:10
Veaparandus. Parandatud ilme ebatäpsus sõnas "käesolevas" Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 alusel.

  (4) Töötasu määramisel lähtutakse töötaja kvalifikatsiooninõuetele vastavusest ning töötingimuste erisusest ja teadmiste ja oskuste tasemest ning vastutuse määrast.

  (5) Töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil töötaja täitis talle pandud tööülesandeid. Töötasu arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabel esitatakse hiljemalt viis tööpäeva enne töötasu väljamakset.

  (6) Töötajate koosseisu ja töötasu määrad esitatakse koondtabelina enne asutuse juhi poolt kinnitamist vallavalitsusele kooskõlastamiseks. Koolid esitavad töötajate koosseisu ja töötasu määrad iga-aastaselt hiljemalt 10. jaanuariks ja 10. septembriks. Teised asutused esitavad töötajate koosseisu ja töötasu määrad iga-aastaselt 10. jaanuariks. Koosseisude, koormuste ja palgamäärade muudatuste korral esitatakse informatsioon muudatuste kohta enne kinnitamist vallavalitsusele.

  (7) Ületunnitöö hüvitatakse eelkõige vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.

  (8) Täitmata ametikohtade arvelt tekkinud kokkuhoidu võib kasutada preemiate või lisatasude maksmiseks vallavalitsuse loal. Vallavalitsuse luba antakse vallavalitsuse korraldusega.

  (9) Töötasu kantakse töölepingus kokkulepitud kuupäeval töötaja poolt nimetatud pangakontole.

§ 3.   Töötasu komponendid

  Töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) seaduses ettenähtud lisatasudest eritingimustes töötamise eest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest).

§ 4.   Põhipalk ja muutuvpalk

  (1) Töötaja põhipalk on poolte vahel kokku lepitud kuu töötasu, mis on sätestatud töölepingus või selle lisas.

  (2) Muutuvpalk on töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate tööülesannete täitmise eest või preemiana.

  (3) Täiendavaks tööülesandeks loetakse asutuse juhi poolt töötajale antud, kuid töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata töökohustust või ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu.

  (4) Tulemuspalka makstakse eelnevalt määratud või kokku lepitud asjaoludel konkreetse ülesande täitmise või tulemuse saavutamise eest.

  (5) Tulemuspalga maksmise ja selle suuruse määramisel arvestatakse iga teenistuja individuaalset panust eesmärkide saavutamisel (töö intensiivsus, töö kvaliteet, tähtaegadest kinnipidamine, töö efektiivsus, operatiivne tegutsemine ootamatutes situatsioonides jms).

  (6) Kui tulemuspalga maksmise aluseks on asutuse kollektiivsed tulemused, makstakse tulemuspalka kõikidele töötajatele võrdsetel alustel.

  (7) Töökohustuste silmapaistvalt hea täitmise eest või kauaaegse laitmatu teenistuse eest on asutuse juhil õigus määrata töötajale preemiat.

  (8) Tulemuspalka ega preemiat ei maksta töötajale katseajal ja kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

  (9) Kõikidele töötajatele ühesuguse põhimõtte alusel makstavaid preemiaid makstakse samal alusel ka asutuse juhile vallavanema käskkirjaga.

  (10) Muutuvpalka makstakse selleks ettenähtud vahendite olemasolul.

§ 5.   Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest

  (1) Lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest makstakse perioodilise või ühekordse tasuna:
  1) olulises mahus erakordsete ülesannete täitmise eest;
  2) oma tööülesannete pikema perioodi jooksul tavapärasest oluliselt suuremas mahus täitmise eest.

  (2) Lisatasu kuus võib olla kuni 50% töötaja töötasumäärast.

§ 6.   Asendustasu ja eritingimustes töötamise tasu

  (1) Lisatasu täiendavate tööülesannete eest (asendustasu) on puuduva töötaja ülesannete täitmise eest makstav lisatasu, mida makstakse ajutiselt äraoleva töötaja asendamise või ajutiselt vaba töökoha ülesannete täitmise eest, kui asendamine ei ole ette nähtud töötaja ametijuhendis või töölepingus.

  (2) Puuduva töötaja tööülesannete täitmise eest juhul, kui töötaja ei ole asendamise ajal vabastatud oma ülesannete täitmisest, võib maksta asendustasu kuni 50% asendatava töötaja põhipalgast.

  (3) Eritingimustes töötamise lisatasu makstakse ületunnitöö, riigipühal ja ööajal töötamise eest seadusest tuleneval alusel, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik asendada vaba aja andmisega.

§ 7.   Tasustamine tööalasel koolitusel osalemise

  Töötajale säilitatakse tööalasel koolitusel osalemise ajal põhipalk.

§ 8.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvutamine toimub vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Keskmine töötasu maksmise tingimused ja kord“.

  (2) Puhkusetasu makstakse eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

  (3) Õppepuhkuste andmine ja tasustamine toimub vastavalt kehtestatud seadusele. Õppepuhkuse kasutamise eest makstakse tasu palgapäeval koos töötasuga.

  (4) Puhkusetasu (v.a õppepuhkus, isapuhkus ja lapsepuhkus) arvutatakse kas keskmise töötasu alusel või jätkatakse töötajale kokku lepitud töötasu maksmist, arvestades töötajale soodsamat varianti.

§ 9.   Haigushüvitise maksmine

  Töötajale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel teise
kuni kaheksanda kalendripäeva eest 80% töötaja keskmisest kuu töötasust.

§ 10.   Häädemeeste valla üldhariduskoolides töötavate õpetajate kuu töötasu alammäärad

  Riigieelarvest kaetavate üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärad kehtestab Vabariigi Valitsus.

§ 11.   Häädemeeste valla lasteaedades töötavate pedagoogide kuu töötasu alammäärad

  (1) Häädemeeste valla hallatavates lasteaedades töötavate lasteaiaõpetajate kuu töötasu alammäär on 90% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast.

  (2) Kõrgharidusega lasteaiaõpetaja (bakalaureus, rakendus- ja/või kutsekõrgharidus) kuu töötasu alammäär on 95 % Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast.

  (3) Magistrikraadiga õpetaja ja tugispetsialistide kuu töötasu alammäär on võrdne Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammääraga.

§ 12.   Häädemeeste valla huvikoolis töötavate õpetajatekuu töötasu alammäärad

  (1) Häädemeeste valla hallatavas muusikakoolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate kuu töötasu alammäär on 90% Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate kuu töötasu alammäärast.

  (2) Kesk-eriharidusega õpetaja kuu töötasu alammäär on 85% muusikakoolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate kuu töötasu alammäärast.

§ 13.   Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide kuu töötasu alammäärad

  Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide kuu töötasu alammäärad on järgmised:
  1) üldhariduskooli direktor 1500 eurot;
  2) koolieelse lasteasutuse direktor 1450 eurot;
  3) koolieelse lasteasutuse ja põhikooli mis tegutsevad ühe asutusena direktor 1500 eurot;
  4) muusikakooli direktor 1250 eurot;
  5) asutuse juhataja, direktor 680 eurot;
  6) üldhariduskooli või lasteaia õppejuht/õppealajuhataja 80% asutuse direktori palgamäärast

§ 14.   Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate (välja arvatud õpetajad) kuu töötasu alammäärad

  Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate kuu töötasu alammäärad on järgmised:
  1) haridusasutuse tugispetsialistil Vabariigi Valitsuse kehtestatud üldhariduskooli õpetaja kuu töötasu alammäär
  2) kõrgharidusega õppe- ja kasvatus või noorsootöö alal töötaval spetsialistil 850 eurot;
  3) teistel erialaspetsialistidel 650 eurot;
  4) koolieelses lasteasutuses töötaval assistendil 700 eurot;
  5) haridusliku erivajadusega last abistaval tugiisikul 650 eurot;
  6) õpetaja abil 600 eurot;
  7) abipersonalil rakendatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära.

§ 15.   Sotsiaalsed garantiid ja toetused

  (1) Töötajale hüvitatakse prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumus vastavalt Vabariigi Valitsuse 15. novembri 2000. a määrusele nr 362 "Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded". Täpsema korra prillide või muud nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamiseks kehtestab vallavanem käskkirjaga.

  (2) Asutuse juht võib maksta oma käskkirjaga ühekordset toetust järgmistel juhtudel:
  1) töötaja perekonnas juhtunud traagilise sündmuse korral. Töötaja surma korral võib toetust maksta tema lähisugulastele;
  2) isikliku tähtpäeva puhul (juubel alates 50. eluaastast);
  3) lapsehoolduspuhkusele jäämisel, töölt vabastamisel vanaduspensionile jäämise tõttu või töökohale mittevastava tervisliku seisundi tõttu või pikaajalise töövõimetuse tõttu lisaks seaduses ettenähtule kuni kolme kuu põhipalga ulatuses.

  (3) Hüvitisi ja toetusi rakendatakse kõikidele töötajatele võrdsetel alustel.

§ 16.   Asutuse palgajuhend

  (1) Üldhariduskooli töötajate töö tasustamise täpsemad tingimused sätestatakse asutuse palgakorralduse põhimõtetes (palgajuhendis).

  (2) Palgajuhendi kehtestab üldhariduskooli direktor, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

  (3) Palgajuhend võib olla ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata asutusel. Selle kehtestab asutuse juht, esitades selle enne kehtestamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele.

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 06.02.2014 määrus nr 3 „ Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ ja Tahkuranna Vallavolikogu 27.02.2014 määrus nr 4 „Hallatavate asutuste töötajate töötasustamine“, Tahkuranna Vallavolikogu 27.02. 2014 määrus nr 3 „Õpetajate töötasustamise alused“

  (2) Tühistada Häädemeeste Vallavolikogu 31.01. 2019 määrus nr.1 „Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
20.04.2021 09:28
Veaparandus - Alates paragrahvist 12 kuni 17 parandatud lõigete numeratsioon Riigi Teataja § 10 lg 3 alusel.

Andrus Soopalu
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json