SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Kuusalu vallas

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2019, 8

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Kuusalu vallas

Vastu võetud 20.03.2019 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekandeseaduse § 5 lõike 1, § 14, § 15, § 451, § 452, § 156 lg 31-33 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kuusalu valla raske ja sügava puudega laste lapsehoiuteenuse (edaspidi lapsehoiuteenus) ning toetavate teenuste (edaspidi toetavate teenuste) rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada lapse hooldusõigust omava või last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist.

  (2) Lapsehoiuteenus peab vastama sotsiaalhoolekande § 453 ja 454 nõuetele.

  (3) Toetavate teenuste eesmärk on soodustada puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aidata vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 3.   Teenust saama õigustatud isikud

  (1) Lapsehoiuteenusele ja toetavatele teenustele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalametnik hindab teenuste vajadust igal lapsel eraldi.

§ 4.   Toetavate sotsiaalteenuste rahastamine

  (1) Riigieelarvest eraldatavaid vahendeid võib vallavalitsus kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) sotsiaaltransporditeenus;
  2) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumine;
  3) tugiisikuteenus;
  4) perede nõustamine;
  5) eluaseme kohandamine;
  6) muud teenused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 5.   Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste toetuse taotlemiseks esitab lapse seaduslik esindaja vormikohase taotluse koos lisadega vallavalitsusele.

  (2) Lapsehoiuteenuse ja toetavate teenuste rahastamine toimub teenuse osutaja esitatud arve alusel.

  (3) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul toetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevast arvates.

  (4) Kui taotlust ei rahuldata, saadab vallavalitsus taotlejale põhjendatud vastuse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.   Toetuse tagasinõudmine

  Toetuse tagasinõudmisel rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 31-35 sätteid.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kuusalu Vallavolikogu 30.05.2018 määrus nr 10 „Lapsehoiuteenuse ning raske ja sügava puudega lapse teenuste rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Kuusalu vallas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Soom
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json