Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Ühistegevuse komisjoni põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2019, 9

Ühistegevuse komisjoni põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 20.03.2019 nr 16

Määrus kehtestatakse Kuusalu valla põhimääruse § 19 lõike 1 ja § 21 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Ühistegevuse komisjon (edaspidi komisjon) juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, valla põhimäärusest ja vallavolikogu õigusaktidest.

  (2) Komisjoni põhiliseks tegevusvaldkonnaks on vallavolikogu ja -valitsuse nõustamine valla kultuuri- ja sporditegevuse, kogukonnategevuse ning nende valdkondadega seotud küsimustes.

  (3) Komisjon teeb koostööd vallavolikogu teiste alatiste komisjonidega, koolide, kultuuriasutuste, spordiorganisatsioonide, noorteliikumiste, mittetulundusühingute, sihtasutuste, fondide ning üksikisikutega.

§ 2.   Komisjoni töö korraldamise põhimõtted

  (1) Komisjoni tegevus tugineb käesolevale põhimäärusele.

  (2) Komisjoni tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavolikogu komisjoni esimehe ettepanekul.

  (4) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas.

  (5) Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt viis komisjoni liiget, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (7) Komisjoni kolmelt järjestikuselt koosolekust puuduvalt komisjoni liikmelt võib komisjoni esimees nõuda põhjendust eelnevate puudumiste kohta ja vajadusel teeb ettepaneku volikogule liikme välja vahetamiseks.

  (8) Komisjoni liige, kellel on arutusel oleva küsimuse suhtes huvide konflikt, taandab ennast nii küsimuse arutelust kui otsustamisest. Juhul, kui huvide konflikt puudutab komisjoni esimeest, annab esimees koosoleku juhtimise üle aseesimehele.

  (9) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (10) Koosolek protokollitakse, protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja 7 tööpäeva jooksul.

  (11) Komisjoni esimees võib teha ettepaneku komisjoni koosolek läbi viia elektroonilise koosoleku vormis. Elektroonilise koosoleku läbi viimise eeldusena peab olema tagatud kõigil komisjoni liikmetel võimalus komisjoni koosolekust osa võtta. Elektrooniline koosolek viiakse läbi samadel alustel, kui koosolek toimuks istungi vormis.

  (12) Komisjoni tegevuse lõpetab vallavolikogu.

§ 3.   Komisjoni ülesanded ja õigused

  (1) Komisjoni ülesanneteks on:
  1) osalemine valla ühtse kultuuri-, kogukonna- ja spordipoliitika väljatöötamises;
  2) osalemine valla ja valdkondlike arengukavade koostamises;
  3) komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes volikogu eelnõude ettevalmistamine ja oma ettepanekute esitamine.

  (2) Komisjonil on õigus:
  1) teha volikogule ettepanekuid spordi, kultuuri, kogukonna ja vabaaja organiseerimist reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja muutmiseks ning antud valdkonna rahastamiseks vallaeelarvest;
  2) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha taotlusi ekspertiisi tellimiseks;
  3) saada vallavalitsuselt ja valla ametiasutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni;
  4) teha komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes koostööd seltsingute, mittetulundusühingute ja spordiklubidega;

  (3) Komisjon annab oma tööst aru vallavolikogule vähemalt 1 kord aastas.

§ 4.   Asjaajamine

  (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab vallakantselei.

  (3) Komisjoni asjaajamise toimikuid hoitakse vallakantseleis.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada käesoleva määruse jõustumisel kehtetuks:
  1) Kuusalu Vallavolikogu 28.05.2014 määrus nr 17 „Kogukonnakomisjoni põhimääruse kinnitamine“;
  2) Kuusalu vallavolikogu 30.01.2006 nr 7 määrus „Vabaajakomisjoni põhimääruse kinnitamine“;
  3) Kuusalu vallavolikogu 26.03.2014 määrus nr 12 „Kultuuri- ja spordikomisjoni põhimääruse kinnitamine“

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Soom
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json