Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi «Narva linna kaunis kodu» hindamiskomisjoni põhimäärus

Konkursi «Narva linna kaunis kodu» hindamiskomisjoni põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2021, 6

Konkursi «Narva linna kaunis kodu» hindamiskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 05.11.2008 nr 1400
jõustumine 08.11.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.08.201225.08.2012
17.06.2015RT IV, 20.06.2015, 1723.06.2015
30.11.2016RT IV, 13.12.2016, 301.01.2017
17.03.2021RT IV, 23.03.2021, 326.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a määrusega nr 36/16 kinnitatud "Narva linna põhimääruse" punkti 5.7.2. alusel ning haldusmenetluse seaduse § 64 lõige 1 alusel.
[ - jõust. 25.08.2012]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Narva Linnavalitsuse (edaspidi Linnavalitsus) poolt korraldatava heakorra ja kodukaunistamise konkursi «Narva linna kaunis kodu» (edaspidi Konkurss) hindamiskomisjon (edaspidi Komisjon) on Linnavalitsuse alaline komisjon, mis moodustatakse Konkursile üles seatud objektide heakorrastatuse hindamiseks ja võrdlemiseks.

§ 2.   Komisjon on kollegiaalorgan, mille otsused on soovitusliku iseloomuga Linnavalitsuse määruste ja korralduste ettevalmistamisel. Komisjoni põhimääruse kinnitab ning Komisjoni tegevuse lõpetab Linnavalitsus.

§ 3.   Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ning Narva Linnavolikogu (edaspidi Linnavolikogu) ja Linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Komisjon valib oma liikmete hulgast Komisjoni sekretäri. Komisjoni istungitest on õigus hääleõiguseta vaatlejatena osa võtta Linnavolikogu ning Linnavalitsuse liikmetel ja Narva linna ametiasutuste ametnikel.

2. peatükk KOMISJONI ÜLESANDED JA ÕIGUSED 

§ 5.   Komisjoni ülesandeks on Konkursile üles seatud kruntide heakorrastatuse võrdlemine ja hindamine ning ettepanekute tegemine Linnavalitsusele alljärgnevates küsimustes:
1) Konkursi tulemuste kinnitamine;
2) Konkursil osalejate tunnustamine ja võitjate autasustamine;
3) Konkursil osalejatele eripreemiate väljamaksmine;
4) Konkursi nurjunuks tunnistamine;
5) Linna üldist heakorda puudutavad küsimused.

§ 6.   Komisjonil on õigus:
1) Saada Komisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamiseks Narva linna ametiasutustelt ning nende hallatavatelt asutustelt vajalikke andmeid;
2) Anda hinnanguid ja teha ettepanekuid Narva linna omavalitsusorganite õigusaktide eelnõudele, mis käsitlevad käesoleva määruse § 7 punktides 1-5 määratletud valdkonda;
3) Ülesannete täitmisel viia läbi uuringuid ja tellida eksperthinnanguid;
4) Luua töögruppe Komisjoni eesmärkide täitmiseks;
5)Kaasata Komisjoni töösse hääleõiguseta vaatlejatena sõltumatuid eksperte ja Narva linna ametiasutuse spetsialiste.

3. peatükk KOMISJONI TÖÖKORRALDUS 

§ 7.   Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni tööd juhib Komisjoni esimees, tema puudumisel Komisjoni aseesimees.

§ 8.   Komisjoni koosseisu kuuluvad järgmistel ametikohtadel töötavad teenistujad:
Esimees – Narva linna abilinnapea (kommunaalmajanduse küsimustes);
Aseesimees – Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktor;

  Liikmed:
  1) Linnamajandusameti Kommunaal-ja ehitusosakonna juhataja;
  2) Linnamajandusameti Kommunaal-ja ehitusosakonna heakorra vanemspetsialistid (kaks teenistujat);
  3) Linnamajandusameti Kommunaal-ja ehitusosakonna kommunaalteenistuse kommunaalküsimuste vanemspetsialist;
  4) Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti arhitektuuri ja planeerimise osakonna peaarhitekt (direktori asetäitja);
  5) Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti linnakunstnik;
  6) Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti arhitekt;
  7) Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti spetsialist;
  8) Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti järelevalve osakonna juhataja.
[RT IV, 23.03.2021, 3 - jõust. 26.03.2021]

§ 9.   Komisjon on otsustusvõimeline, kui Komisjoni koosolekust võtavad osa Komisjoni esimees või aseesimees ja vähemalt pool ülejäänud Komisjoni hääleõiguslikest liikmetest.

§ 10.   Komisjoni koosolekute kokkukutsumise ja päevakorda kuuluvad küsimused valmistab ette Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet. Vajaduse korral võib Komisjoni kokku kutsuda Komisjoni esimees, tema puudumisel Komisjoni aseesimees.

[RT IV, 13.12.2016, 3 - jõust. 01.01.2017]

§ 11.   Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal Komisjoni liikmel on üks hääl. Komisjoni liikmed ei või jääda hääletamisel erapooletuks. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe, tema puudumisel aseesimehe, hääl.

§ 12.   Komisjoni koosoleku protokoll koosneb kirjeldav-motiveerivast osast ja resolutiivosast. Komisjoni koosoleku protokolli kantakse koosolekul vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega ning otsuse põhjendus.

§ 13.   Komisjoni koosoleku protokoll vormistatakse kolme tööpäeva jooksul. Komisjoni protokolli allkirjastab Komisjoni esimees, tema puudumisel Komisjoni aseesimees.

§ 14.   Komisjoni liikmel, kes ei ole nõus vastuvõetud otsusega, on õigus esitada Linnavalitsusele eriarvamus. Eriarvamusele jäämine kajastatakse Komisjoni protokollis.

§ 15.   Komisjoni koosoleku protokollid tehakse kättesaadavaks Narva Linnakantselei kaudu. Avalikustamisele ei kuulu protokollides sisalduv asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teave ning muud andmed, mille avalikustamine on seadusega piiratud.

§ 16.   Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet korraldab Komisjoni koosolekul vastu võetud otsuse alusel ettepaneku tegemise õigusakti vastuvõtmiseks Linnavolikogule või Linnavalitsusele, vastavalt nende pädevusele.

[RT IV, 13.12.2016, 3 - jõust. 01.01.2017]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määrus jõustub õigusaktidega ette nähtud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json