Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Toetuse andmise kord Hiiumaa vallas asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2021, 12

Toetuse andmise kord Hiiumaa vallas asuvate juurdepääsuteede remonditööde teostamiseks

Vastu võetud 18.03.2021 nr 115
jõustumine 01.04.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Hiiumaa valla (edaspidi vald) eelarvest vallas asuvate erateede remonditööde teostamiseks toetuse andmise eesmärk, toetuse saamise tingimused, nõuded taotlejale, taotluse esitamise ja taotluse läbivaatamise kord ning toetuse andmise alused ja kord.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  (1) Toetuse andmise eesmärk on parandada valla haldusterritooriumil asuvate erateede omanike majapidamiste juurdepääsuteede kasutamistingimusi, toetades erateede omanikke juurdepääsuteede remonditööde teostamisel.

  (2) Remondi kulude all mõeldakse teekatte/teetammi remondi, truupide ehitamise või remondiga, samuti materjali transpordi ning teemaa kuivendamisega seotud kulusid, sh vajalike materjalide maksumust.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) juurdepääsutee - majapidamist avaliku teega või avalikku kasutusse antud erateega ühendav eratee;
  2) majapidamine - elamuna kasutatav hoone koos sinna juurde kuuluvate abihoonetega. Elamuna kasutatava hoone kasutusotstarve peab olema avalikes registrites majandus- ja taristuministri 2. juuni 2015. a määruse nr 51 „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu” kohaselt elamu või sellele peab olema väljastatud ehitusluba elamu ehitamiseks või enne 22. juulit 1995. a ehitatud hoonete puhul peab olema tegemist asjaõigusseaduse rakendamise seaduse tähenduses õiguslikul alusel ehitatud ehitisega, mille ettenähtud kasutusotstarve on elamu.

§ 4.   Toetuse saamise tingimused

  (1) Toetuse suuruseks ühe juurdepääsutee kohta on 50% teostatud tööde maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1500 eurot kalendriaastas.

  (2) Määruse alusel ei toetata nende juurdepääsuteede remonti, kuhu on kehtestatud avalik kasutus.

  (3) Remonditava tee servad peavad olema puittaimestikust või muust takistustest puhtad taotluse esitamise ajaks.

  (4) Puude oksad või võsa peavad olema eemaldatud minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja juurdepääsutee servadest ühe meetri laiuselt.

  (5) Toetamisele ei kuulu tööd, mida on vallaeelarvest muul viisil finantseeritud.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja majapidamine, mille juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse, peab rahvastikuregistri andmetel olema taotleja elukohaks.

  (2) Hiiumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kuulutab välja taotluste vastuvõtmise koos informatsiooniga taotluste tegemise tähtaja kohta hiljemalt 15. aprillil.

  (3) Teave taotluse esitamise tingimuste ja tähtaja kohta avaldatakse valla infokanalites.

  (4) Toetuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega.

  (5) Taotlus peab sisaldama kavandatavate tööde kirjeldust, tööde teostamise eelarvet ning ajakava, kinnitust omaosaluse kandmise kohta ja juurdepääsutee remonti takistavate asjaolude puudumiste kohta.

  (6) Taotlusele tuleb lisada juurdepääsutee asukoha skeem ning hinnapakkumine vähemalt kahelt töövõtjalt.

  (7) Kui remonditav juurdepääsutee ei asu ainult taotlejale kuuluval kinnistul, on toetuse kaastaotlejaks teine kinnistu omanik, kelle kinnistul remonditav osa juurdepääsuteest asub. Sellisel juhul tuleb esitada, kas:
  1) ühine taotlus toetuse saamiseks;
  2) teise kinnistu omaniku kirjalik nõusolek toetuse taotlemiseks või
  3) taotleja kasuks seatud notariaalne kokkuleppe teeservituudi seadmiseks.

§ 6.   Toetuse andmine

  (1) Taotluste menetlemist ja hindamist teostab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Taotluse läbivaatamisel arvestatakse järgmisi kriteeriume:
  1) tööde olulisus;
  2) sihtrühma suurus;
  3) jäätmeveolepingu olemasolu;
  4) tööde teostamise ajakava.

  (3) Komisjon kontrollib kavandatavate tööde otstarbekust, hindab esitatud taotlusi ja koostab taotlustest pingerea.

  (4) Vallavalitsus otsustab komisjoni ettepanekul toetuse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise oma korraldusega.

  (5) Taotlust ei rahuldata, kui:
  1) taotleja ei vasta käesoleva määruse § 5 lõikes 1 nimetatud tingimustele;
  2) remonditav juurdepääsutee ei vasta käesoleva määruse § 4 lõigetes 3 ja 4 nimetatud tingimustele;
  3) tööd pole tehniliselt võimalik teostada;
  4) puuduvad eelarvelised vahendid.

  (6) Toetus makstakse välja ühe kuu jooksul pärast tööde teostamise akti/kuludokumendi esitamist vallavalitsusele.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Alates 2022. aastast peab taotleja majapidamine, mille juurdepääsutee remondiks toetust taotletakse, olema taotleja elukohaks rahvastikuregistri andmetel taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2021.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json