HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2021, 14

Elva valla huvihariduse ja huvitegevuse kavas aastateks 2021-2022 ette nähtud Elva valla noorte omaalgatusfondist rahalise toetuse taotlemise ja määramise kord

Vastu võetud 16.03.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 15 „Elva valla finantsjuhtimise kord“ § 12 lg 1 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 3, § 151 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib valla eelarvesse riigi eelarvest eraldatud huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena aastateks 2021-2022 eraldatud vahenditest noorte omaalgatusprojektide toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, menetlemise, määramise ja maksmise tingimusi ning aruandluse ja järelevalve korda.

  (2) Toetuse eesmärk on noorsootöö arendamine ning noorte omaalgatuse ergutamine Elva vallas.

  (3) Toetust eraldatakse rahvastikuregistri andmetel Elva vallas elavate 7–26-aastaste noorte omaalgatusprojektide (edaspidi projekt) toetamiseks.

§ 2.   Mõisted

  (1) Noor on 7-26-aastane füüsiline isik, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Elva vald.

  (2) Noorteühendus on formaalne või mitteformaalne ühendus või seltsing, mis tegutseb Elva vallas.

§ 3.   Toetuse määr

  Toetuse määr on ühe omaalgatusprojekti kohta kuni 600 eurot.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda noorteühendus, seltsing või vähemalt 7-aastane füüsiline isik. Alla 18-aastast isikut või isikute noorteühendust peab toetuse taotlemisel esindama vähemalt üks teovõimeline isik.

  (2) Üks taotleja saab esitada taotlusvooru ühe taotluse.

  (3) Taotlus koos nõutud lisadokumentidega esitatakse elektrooniliselt Elva valla veebilehel e-teenuste portaalis SPOKU hiljemalt taotlusvooru väljakuulutamise teates märgitud tähtpäevaks.

  (4) Taotluses esitatakse järgmised andmed:
  1) taotleja nimi ja isikukood või registrikood;
  2) elukoha või tegevuskoha aadress, telefon ja e-posti aadress;
  3) pangakonto andmed;
  4) projekti nimi, toimumise aeg ja koht;
  5) taotletav summa;
  6) projekti sisu ja eesmärgi kirjeldus, osalejate arv jms;
  7) projekti eelarve;
  8) projekti teavitusplaan.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse vastavust määruse nõuetele kontrollib Elva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond).

  (2) Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Elva Vallavalitsuse (ametiasutuse) poolt moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad Elva valla noorsootöötajate, Noortevolikogu ning haridus- ja kultuuriosakonna esindajad.

  (3) Komisjon edastab ettepaneku toetuse andmise ja andmisest keeldumise kohta haridus- ja kultuuriosakonnale otsuse tegemiseks.

§ 6.   Toetuse määramine

  (1) Toetuse määramiseks hindab komisjon projekti 100 punkti süsteemis.

  (2) Toetuse saamiseks peab projekt hindamisel saama vähemalt 60 punkti.

  (3) Projekti hinnatakse lähtuvalt järgmistest kriteeriumitest:
  1) projekti eesmärk ja sisu (kuni 50 punkti);
  2) projekti eelarve ning info kaasrahastajate kohta (kuni 30 punkti);
  3) eeldatav osalejate arv ja sihtgrupi kirjeldus (kuni 10 punkti);
  4) ürituse teavitusplaan (kuni 10 punkti).

  (4) Projektide hindamine protokollitakse.

  (5) Eelarveliste vahendite puudumisel projekte ei toetata.

§ 7.   Toetuse maksmine

  (1) Toetuse maksmiseks sõlmib haridus- ja kultuuriosakond toetuse saajaga sihtfinantseerimise lepingu (edaspidi leping), milles sätestatakse:
  1) projekti toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) projekti toetuse kasutamise tingimused ja tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) projektitoetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) vajadusel muud andmed.

  (2) Juhul kui toetuse saaja on Elva Vallavalitsuse hallatavas asutuses tegutsev noorteühendus, siis kantakse toetus hallatava asutuse eelarvesse sihtotstarbelise toetusena.

§ 8.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande 30 päeva jooksul alates toetuse eraldamise aluseks oleva tegevuse või korraldatud ürituse lõppemisele järgnevast päevast.

  (2) Järelevalvet toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab haridus- ja kultuuriosakond. Järelevalve teostamisel on õigus nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja vahearuandeid ning vallavalitsuse esindajal viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigustoetus osaliselt või täielikult tagasi nõuda ja toetuse saaja on kohustatud toetuse tagasi maksma, kui:
  1) toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet;
  2) toetuse saaja ei kasutanud toetust sihtotstarbeliselt;
  3) toetuse saaja on toetuse taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Heiki Hansen
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json