Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2022, 6

Kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 17.03.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põltsamaa valla kaasava eelarve eesmärk on anda Põltsamaa valla elanikele võimalus esitada oma ettepanekuid kohaliku elu edendamiseks ja selgitada rahvahääletusel välja ettepanekud, mis viiakse ellu valla eelarvest.

  (2) Käesolev kord reguleerib Põltsamaa valla kaasava eelarve menetlusprotsessi.

  (3) Kaasava eelarve kogusumma kinnitab Põltsamaa Vallavolikogu.

  (4) Kaasava eelarve menetlust korraldab Põltsamaa Vallavalitsus kui ametiasutus (edaspidi ametiasutus).

  (5) Määrusega reguleerimata küsimuste lahendamise otsustab Põltsamaa Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi täitevorgan).

  (6) Kaasavat eelarvet rakendatakse piirkondade põhiselt, kogusumma jaotatakse võrdselt kõigi valla piirkondade vahel. Kaasavast eelarvest rahastatakse rahvahääletusel igas piirkonnas kõige rohkem hääli saanud ettepanekuid.

  (7) Piirkonna all mõistetakse Põltsamaa vallaks ühinenud endiste omavalitsuste alasid: endine Pajusi vald, endine Puurmani vald, endine Põltsamaa linn ja endine Põltsamaa vald.

  (8) Kaasavast eelarvest rahastatakse ettepanekut, mis kogub rahvahääletusel 50 või rohkem häält (edaspidi lävend).

§ 2.   Kaasava eelarve ettepanek

  (1) Kaasava eelarve ettepanekuks võib olla nii avalikult kasutatav investeering kui ka ülevallalise või suurema tähtsusega sündmuse korraldamine.

  (2) Kaasava eelarve ettepanek peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ja/või suunatud avalikkusele.

  (3) Ettepanek peab olema realiseeritav 12 kuu jooksul ning see ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

§ 3.   Ettepanekute esitamine

  (1) Ametiasutus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele:
  1) Põltsamaa valla infolehes;
  2) Põltsamaa valla veebilehel ja Põltsamaa valla Facebooki lehel.

  (2) Kaasava eelarve ettepanekute korje viib läbi ametiasutus.

  (3) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid esitada iga füüsiline või juriidiline isik.

  (4) Ettepanekuid võib esitada kas paberkandjal allkirjastatuna aadressile Lossi 9, Põltsamaa linn 48104, Põltsamaa vald või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile [email protected].

  (5) Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
  1) ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed (telefon, aadress või e-posti aadress);
  2) ettepaneku pealkiri või nimetus;
  3) ettepaneku eesmärk ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Põltsamaa valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab);
  4) ettepaneku kirjeldus (lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanek ellu viiakse, kas ettepanek on teostatav 12 kuu jooksul);
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu - sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6) eelarve (ettepaneku teostamise hinnakalkulatsioon);
  7) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida on ettepanekute hindajal oluline teada);
  8) vajadusel kinnistu omaniku nõusolek. Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja see rajatakse kinnistule, mille omanik ei ole Põltsamaa vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe ettepaneku elluviimisest järgnevaks viieks aastaks.

§ 4.   Ettepanekute esmane analüüs

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab täitevorgani poolt moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad ametiasutuse vastava valdkonna spetsialistid, volikogu vastava valdkonna komisjonide esindajad ja vajadusel sõltumatud spetsialistid.

  (2) Ettepanek, mis ei vasta käesoleva määruse § 2 ja § 3 toodud tingimustele, ületab ilmselgelt kaasava eelarve rahalist mahtu, ei ole realiseeritav või on vastuolus heade tavade või kehtivate õigusaktidega, kõrvaldatakse menetlusest.

  (3) Hindamiskomisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita.

  (4) Hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute selgitamiseks korraldatakse vallaelanike hääletus.

  (5) Kõik ettepanekud koos komisjoni seisukohaga avalikustatakse Põltsamaa valla veebilehel.

§ 5.   Vallaelanike hääletus

  (1) Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse alguseks Põltsamaa vallas. Küsitlusel ei saa osaleda isikud, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.

  (2) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme ettepaneku poolt.

  (3) Vallaelanike hääletuse viib läbi ametiasutus.

  (4) Hääletada saab elektrooniliselt kohalike omavalitsuste infosüsteemis VOLIS. Ametiasutus teatab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust. Küsitlusest osavõtja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistuse või mobiil-IDga.

  (5) Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Hääletuse tulemusena selgunud paremusjärjestus kinnitatakse täitevorgani korraldusega.

  (6) Kui hääletamise tulemusena saavad ettepanekud võrdse hulga hääli, selgitatakse ettepanekute järjestus välja liisuheitmisega. Liisuheitmise viib läbi ametiasutus. Liisuheitmisele kutsutakse võrdse hulga hääli saanud ettepanekute esitajad.

§ 6.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Kaasavast eelarvest viiakse ellu igas piirkonnas rahvahääletusel enim hääli saanud ettepanekud. Piirkonnad on kirjeldatud käesoleva korra paragrahvi 1 lõikes 7.

  (2) Juhul, kui piirkonnas esitatud ja lävendi ületanud ettepanekute maksumus on väiksem kui kaasava eelarvega sellele piirkonnale eraldatud summa, siis suunatakse üle jääv summa valla eelarve reservi.

  (3) Kui ettepanekute elluviimisel tekib olukord, kus paremusjärjestuses järgmine ettepanek on kallim kaasavasse eelarvesse jäänud summast, siis pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest viiakse ellu nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

  (4) Ettepanekud viib ellu ametiasutus või sõlmib ettepaneku elluviijaga lepingu, kuhu märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saadav tulemus.

  (5) Põhjendatud juhtudel, kui on selgunud, et ettepaneku maksumus ületab kaasava eelarvega sellele eraldatud summat, annab ametiasutus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku teostamist puudujäävas osas. Kui ettepanek ei saa puuduvas osas kaasrahastust, siis teostatakse nimekirjas paremusjärjestuses järgmine objekt.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 16.08.2018 määrus nr 50 „Kaasava eelarve menetlemise kord.“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json