KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2022, 7

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

Vastu võetud 17.03.2022 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel juhindudes korrakaitseseaduse § 34 ja § 57² lõikest 1.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega reguleeritakse Põltsamaa valla vara kaitseks, valla avalikul territooriumil viibivate isikute elu ja tervise kaitseks ja Põltsamaa Vallavalitsuse poolt riikliku järelevalve teostamiseks ning muude avalike ülesannete täitmiseks jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ja andmete töötlemise alused ja kord ning jälgimisseadmestikest teavitamise kord.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) andmekaitsealane mõjuhinnang - kirjeldab isikuandmete töötlemise protsessi ja kuidas tagatakse isikuandmete kaitse, aitab hinnata töötlemisega seotud riske, tuvastada andmekaitsealaseid puudusi ning leida lahendusi puuduste kõrvaldamiseks;
  2) andmesubjekt - isik, kelle andmeid töödeldakse;
  3) avalik koht - määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  4) isikuandmed - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
  5) isikuandmete töötlemine - isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
  6) jälgimisseadmestik - tehniliste vahendite süsteem, mis paigaldatud kaamera abil edastab reaalajas pildi, salvestab selle ning võimaldab seda töödelda ja taasesitada;
  7) salvestis - pildi ja muude andmete elektrooniline kogum;
  8) vastutav töötleja – Põltsamaa Vallavalitsus;
  9) volitatud töötleja - füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja ülesandel haldusakti või lepingu alusel;
  10) õigustatud huvi - avalikus sektoris jälgimisseadmestiku kasutamine vaid põhiülesannete väliselt s.o isikute või vara kaitseks.

§ 3.   Jälgimisseadmestiku kasutamine

  Jälgimisseadmestikku võib kasutada:
  1) õigustatud huvi olemasolul;
  2) avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimise üle riikliku järelevalve teostamiseks;
  3) seadustest tulenevate muude avalike ülesannete täitmiseks, kui jälgimisseadmestiku kasutamine on seaduse alusel lubatav ning sellega ei kahjustata ülemääraselt isikute privaatsusõigusi.

§ 4.   Jälgimisseadmestiku kasutusele võtmine

  (1) Jälgimisseadmestiku võib kasutusele võtta, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) seda kasutatakse §-s 3 toodud alustel;
  2) koostatud ja dokumenteeritud on õigustatud huvi analüüs või andmekaitsealane mõjuhinnang;
  3) analüüsi või mõjuhinnangu tulemusel on jõutud järeldusele, et alternatiivsete meetmete kasutamine ei anna ohu ennetamiseks või tõrjumiseks või eesmärgi saavutamiseks paremat tulemust või oleks võrreldes jälgimisseadmestiku kasutuselevõtmisega ebamõistlikult koormav;
  4) videokaameraga jälgitav ala on jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise mõjuhinnangust tulenevalt ohu olukordade tõrjumiseks ning jälgimise eesmärgi saavutamiseks vähim vajalik.

  (2) Põltsamaa valla avalikul territooriumil §-des 3 ja 4 nõuetele vastava jälgimisseadmestiku paigaldamise ja kasutusele võtmise ning volitatud töötlejaga koostöökokkuleppe otsustab Põltsamaa Vallavalitsus.

  (3) Otsuse andmekaitsealase mõjuhinnangu vajaduse kohta teeb Põltsamaa Vallavalitsuses andmekaitsespetsialist.

  (4) Õigustatud huvi analüüsi või andmekaitsealase mõjuhinnangu võib tellida õigus- ja andmekaitseteenuseid pakkuvalt ettevõttelt.

§ 5.   Nõuded jälgimisseadmestikule

  (1) Jälgimisseadmestiku vastutaval töötlejal tuleb tagada organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, mis kaitsevad videovalve abil kogutud andmeid tahtmatu või volitamata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest.

  (2) Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmetele võivad omada ligipääsu ainult vastutava töötleja ja volitatud töötleja ning õigusaktides sätestatud juhul andmesubjekt.

  (3) Jälgimiseks kasutatavad vahendid on seadistatud selliselt, et süsteemi sisenemiseks on selleks igal õigust omaval isikul oma kasutajanimi ja parool.

  (4) Seadmestik peab olema valitud ning seadistatud viisil, mis tagab võimaluse igal ajahetkel kindlaks teha kes, millal ja milliseid andmeid jälgimisseadmestiku töötles (vaatas, salvestas, muutis, kustutas).

§ 6.   Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamine

  (1) Jälgimisseadmestiku kasutamisel avalikkuse teavitamiseks paigaldatakse enne jälgitavale alale sisenemist nähtavale kohale kaamera kasutamisest teavitamise silt.

  (2) Jälgimisseadmestiku kasutamise aladest teavitatakse ka Põltsamaa valla veebilehe kaudu.

  (3) Asutuse territooriumil kasutatavast jälgimisest tuleb teavitada ka asutuse veebilehel.

  (4) Asutuse territooriumil kasutatava jälgimisseadmestiku kasutamise korral tutvustatakse asutuse töötajatele ja ametnikele kaamerate asukohti ja valvealuseid alasid, eesmärki ning salvestiste jälgimise korda.

§ 7.   Andmetega tutvumine

  (1) Salvestise andmetega on õigus tutvuda salvestisel oleval andmesubjektil.

  (2) Salvestisega tutvumiseks või koopia saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus. Taotlusel peab olema märgitud taotleja nimi, sünniaeg või isikukood, kontaktandmed, põhjus salvestisele juurdepääsuks ning eeldatav ajaperiood, mille kohta salvestise koopiat või salvestisele ligipääsu soovitakse.

  (3) Andmetöötlejal on õigus paluda taotluses esitatule täiendavat teavet, et veenduda andmete saamise õiguslikus aluses.

  (4) Salvestisele juurdepääs tagatakse vastutava töötleja juuresolekul:
  1) isikule, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha (andmesubjekt);
  2) isikutele ja asutustele, kellele seadus sätestab õiguse salvestistele ligipääsuks.

  (5) Salvestisega tutvumise ja sellest koopia väljastamise korral tuleb arvestada, et kui salvestisel on lisaks enda andmetega tutvumist soovivale isikule ka teisi isikuid, võib juurdepääsu teiste isikute andmetele võimaldada vaid salvestisel olevate isikute kirjalikul nõusolekul või muutes teised isikud tuvastamatuks.

  (6) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui ilmnevad seaduses sätestatud piirangud andmete väljastamise kohta või on taotleja isikuandmed säilitustähtajast tulenevalt kustutatud.

  (7) Salvestisega tutvumise või koopia saamisest keeldumisest tuleb andmesubjekti kirjalikult teavitada.

  (8) Kolmandatele isikutele salvestise tutvustamisel või koopia edastamisel peab vastutav töötaja veenduma, et andmete saamiseks on õiguslik alus.

  (9) Salvestisi edastatakse salvestiste olemasolu korral ainult õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel. Nõudekiri registreeritakse dokumendiregistris.

§ 8.   Salvestise säilitamine

  (1) Üldjuhul säilitatakse salvestisi vähemalt 30 kalendripäeva pärast salvestamise päeva, kui seadusega ei sätestata teisiti.

  (2) Salvestise säilitustähtaja möödumisel salvestis kustutatakse. Salvestise kustutamine tuleb tagada jälgimisseadmestiku tehniliste võimalustega kas andmete üle salvestamisega või andmete täieliku hävitamisega.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Põltsamaa valla ametiasutus peab analüüsima enne käesoleva määruse jõustumist kasutusele võetud jälgimisseadmestike vastavust määruse nõuetele ning tagama hiljemalt 31.12.2022 määruse nõuete täitmise.

  (2) Kui jälgimisseadmestiku kasutamine ei vasta määrusega sätestatud nõuetele, s.t ei ole kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega, tuleb jälgimisseadmestiku kasutamine viia 1. jaanuariks 2023 kooskõlla kasutamise eesmärgi ja nõuetega või jälgimisseadmestiku kasutamine lõpetada.

  (3) Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete töötlemise kord kajastatakse ka asutuse andmekaitsetingimustes.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põltsamaa Vallavolikogu 15. novembri 2018 määrus nr 59 „Valvekaamerate paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja avalikkusest teavitamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json