Kultuur ja sportMuuseum

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Häädemeeste Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.03.2022, 26

Häädemeeste Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 17.03.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ning § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva põhimäärus sätestab Häädemeeste Muuseumi (edaspidi muuseum) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhataja õigused ja kohustused, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Muuseum on Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Muuseumi ametlik nimetus on Häädemeeste Muuseum.

  (3) Muuseumi aadress on Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik 86001, Häädemeeste vald, Pärnu maakond.

  (4) Muuseumil on oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab juhataja oma käskkirjaga.

  (5) Muuseumi teeninduspiirkond on Häädemeeste valla (edaspidi vald) haldusterritoorium.

  (6) Muuseum juhindub oma tegevuses Häädemeeste Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Muuseumi tegevus

  (1) Muuseumi tegevuse eesmärk on tagada valla kultuuripärandi kogumine, säilitamine ja vahendamine, et see oleks kasutatav nii tänastele kui ka tulevastele põlvkondadele.

  (2) Eesmärkide täitmiseks muuseum:
  1) kogub süstemaatiliselt koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega piirkonna ajalooga seotud materjale;
  2) korrastab ja säilitab kogutud museaale nende arvele võtmise ja säilitamise korra kohaselt koos inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, avalike ürituste, trükiste, interneti, jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt muuseumi võimalustele;
  5) juhendab uurimistöid, korraldab ajaloopäevi, koostab muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus- ja kultuuriasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas;
  7) korraldab kultuuriüritusi ning teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutuste ning -kollektiividega;
  8) annab konsultatsioone muuseumi materjalide kohta.

  (3) Muuseum täidab teisi talle valla õigusaktides pandud ülesandeid.

  (4) Muuseumil on õigus oma ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid.

§ 4.   Muuseumi juhtimine

  (1) Muuseumil tööd korraldab juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (4) juhataja:
  1) juhib muuseumi, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) korraldab muuseumi valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib muuseumi majandustegevust, tagab muuseumi tulemusliku töö, vastutab muuseumi üldseisundi ja arengu, vara säilimise ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest muuseumile kinnitatud eelarve piires;
  3) teeb tehinguid muuseumi ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ette nähtud kulutuste piires ja valla õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, tagades seejuures eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise;
  4) tagab muuseumi eelarve projekti koostamise ja kooskõlastamise vallavalitsusega Häädemeeste valla õigusaktides kehtestatud korra järgi, jälgib pidevalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele eelarve muutmise ettepanekuid;
  5) vastutab muuseumi teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja teabe õigeaegse edastamise eest;
  6) tagab riigi ja valla õigusaktides ning lepingutes ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  7) tegutseb muuseumi nimel ja esindab seda lisavolituseta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega või volitab selleks teisi isikuid, va juhul, kui riigi või valla õigusaktid sätestavad teisiti;
  8) kinnitab töötajate ametijuhendid, sõlmib ja lõpetab töötajatega töölepingud ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide alusel;
  9) kehtestab muuseumi asjaajamiskorra, töökorralduse reeglid ja muud asutuse toimimiseks vajalikud alusdokumendid lähtudes valla samalaadsetest dokumentidest;
  10) annab oma pädevuse piires muuseumi töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  11) korraldab muuseumile saabunud märgukirjade, selgitustaotluste ja teabenõuete vastamist ja lahendamist;
  12) osaleb valla arengukava koostamises.

  (5) Juhataja ettepanekul kinnitab vallavalitsus:
  1) muuseumi lahtiolekuajad;
  2) muuseumi ülesannete täitmiseks vajalike tasuliste teenuste tasumäärad.

  (6) Juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 5.   Muuseumi nõukogu

  Vallavalitsus moodustab muuseumi nõukogu, kinnitades nõukogu koosseisu ja töökorra.

§ 6.   Vara, vahendid ja eelarve

  (1) Muuseumi muuseumikogu koosneb dokumenteeritud põhikogust. Muuseumikogusse kuuluva museaali üleandmine ja muuseumikogust väljaarvamine toimub muuseumiseaduses sätestatud alustel.

  (2) Muuseum kasutab oma valduses olevat vara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Muuseumi vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Häädemeeste vallavara valitsemise korrale.

  (3) Muuseumi valduses olev vara on valla omand.

  (4) Muuseumil on oma eelarve, mis on valla eelarve osa.

  (5) Muuseumi finantseeritakse:
  1) valla eelarvest;
  2) annetustest;
  3) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Muuseum esitab vallavalitsusele oma järgneva aasta tegevuskava 1. novembriks ja aruande tegevuskava täitmise kohta 1. veebruariks.

  (2) Muuseumi juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (3) Muuseumi eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib vallavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Muuseumi tegevuse korraldab ümber ja muuseumi tegevuse lõpetab volikogu otsuse alusel vallavalitsus, arvestades seaduses sätestatud tingimusi ja tähtaegu.

  (2) Kui muuseumi ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad muuseumi ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle vallavalitsusele. Muuseumikogu üleandmise ja vastuvõtmisega seotud küsimused lahendatakse muuseumiseaduses ettenähtud korras.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json