Ehitus

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2013, 1

Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord

Vastu võetud 11.04.2013 nr 91

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Korteriühistule jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kord (edaspidi kord) sätestab Tartu linna eelarvest korteriühistule jäätmemaja püstitamiseks või süvakogumismahuti paigaldamiseks toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja korra.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetamine ning sellega Tartus jäätmete liigiti kogumise edendamine ja linna kaunimaks muutmine.

  (3) Jäätmemaja püstitamisele kohaldatakse ehitusseaduse sätteid.

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetuse taotlejaks võib olla kümne või enama korteriomandiga korteriühistu või kaks või enam korteriühistut, kus kokku on kümme või enam korteriomandit (edaspidi taotleja).

2. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 3.   Taotlusvooru väljakuulutamine

  Kui linna eelarves on toetuse maksmiseks raha ette nähtud, kuulutab linnamajanduse osakond (edaspidi osakond) taotlusvooru välja hiljemalt eelarveaasta 1. veebruaril. Osakond avaldab teabe toetuse taotlemise võimaluse kohta Tartu linna kodulehel.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks peab taotleja esitama järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus, milles esitatakse taotleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms) ja taotletav summa;
  2) jäätmemaja arhitektuurne eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan mõõtkavas 1:500, põhiplaan, neli vaadet ja üks lõige mõõtkavas 1:100 või 1:50), mis on kooskõlastatud linnaarhitektiga, või süvakogumismahuti paigaldamise eskiisprojekt (sealhulgas asendiplaan ja ajakohane geodeetiline alusplaan), mis on kooskõlastatud kaevelubade peaspetsialistiga ja linnaarhitektiga;
  3) otsuse, milles korteriomanikud on korteriomanike häälteenamusega otsustanud jäätmemaja püstitamise või süvakogumismahuti paigaldamise;
  4) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud jäätmemaja rajamise või süvakogumismahuti paigaldamise, sealhulgas jäätmemaja või süvakogumismahuti maksumus, hinnapakkumus;
  5) maa omaniku nõusolek, kui jäätmemaja soovitakse püstitada või süvakogumismahuti paigaldada võõrale maale.

  (2) Kui taotleja ei esita kõiki käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente või dokumentides esineb puudusi, määrab osakond kirjalikult tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jätab osakond taotluse läbi vaatamata.

§ 5.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja poolt esitatud odavamast hinnapakkumusest (edaspidi kogumaksumus).

  (2) Toetuse suurus jäätmekogumise terviklikul lahendamisel on kuni 75% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 3000 eurot. Jäätmekogumise terviklik lahendamine on jäätmemaja püstitamine vähemalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide (segaolmejäätmed, paber ja kartong, biojäätmed) mahutite jaoks või süvakogumismahutite paigaldamine vähemalt samade jäätmeliikide jaoks.

  (3) Toetuse suurus jäätmekogumise mitteterviklikul lahendamisel on kuni 50% kogumaksumusest. Toetuse ülemmääraks on 1000 eurot.

  (4) Väljamaksmisele kuuluva lõpliku toetuse suurus võib väheneda käesoleva määruse § 11 lõigetes 2 ja 4 sätestatud juhtudel.

§ 6.   Toetuse andmine või toetuse andmata jätmine

  (1) Toetuse andmise taotlusi vaadatakse läbi jooksvalt taotluse saabumise järjekorras, kuni eelarves selleks ette nähtud raha jätkub. Raha lõppemisel teavitab osakond taotluste vastuvõtmise lõpetamisest Tartu linna kodulehel.

  (2) Toetuse andmise või toetuse andmata jätmise otsustab osakonna juhataja otsusega ühe kuu jooksul pärast käesoleva määruse § 4 lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist.

3. peatükk Leping, kontroll ja aruandlus  

§ 7.   Lepingu sõlmimine

  (1) Osakonna juhataja sõlmib taotlejaga, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi toetuse saaja), toetuse kasutamise lepingu hiljemalt kahe kuu jooksul arvates toetuse andmise otsuse tegemisest.

  (2) Lepingu sõlmimiseks peab toetuse saaja esitama:
  1) arhitektuuri ja ehituse osakonna kirjaliku nõusoleku jäätmemaja püstitamiseks, kui püstitatava jäätmemaja ehitusalune pind on 20-60 m2;
  2) omapoolse kinnituse, et arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud vormi kohane taotlus jäätmemaja püstitamiseks ja jäätmemaja asukoha kirjeldus krundil, kui püstitatava jäätmemaja ehitusalune pind on kuni 20 m2;
  3) linnamajanduse osakonna poolt väljastatud kaeveloa süvakogumismahuti paigaldamiseks.

  (3) Juhul kui käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud aja jooksul lepingut tulenevalt toetuse saaja tegevusest või tegevusetusest ei sõlmita, kaotab toetuse andmise otsus kehtivuse.

§ 8.   Lepingu sisu

  Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse objekt;
  2) toetuse saamise sihtotstarve;
  3) toetuse suurus;
  4) tööde lõpetamise tähtpäev, mis ei tohi olla hiljem kui toetuse andmise aasta 15. november;
  5) lepingu poolte õigused ja kohustused;
  6) lõpparuande ja kuludokumentide esitamise aeg ja kord;
  7) vastutus lepingu rikkumise korral;
  8) lepingu lõpetamise alused.

§ 9.   Kontroll

  (1) Osakonnal on õigus nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente tööde tegemise kohta.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub osakond käesolevast määrusest, toetuse taotlemisel esitatud dokumentidest, toetuse andmise otsusest ja lepingust.

§ 10.   Aruandlus

  Toetuse saaja on kohustatud esitama tehtud tööde kohta aruande (edaspidi aruanne) ja kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid) hiljemalt 1. detsembriks.

§ 11.   Toetuse väljamaksmine, vähendamine ja väljamaksmata jätmine

  (1) Toetus makstakse toetuse saajale välja 10 tööpäeva jooksul pärast aruande ja kuludokumentide esitamist ning vajadusel osakonna poolt paikvaatluse tegemist.

  (2) Kui käesoleva määruse § 10 nimetatud kuludokumente ei ole esitatud hinnapakkumuses toodud summa ulatuses, vähendatakse proportsionaalselt määratud toetuse summat.

  (3) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata, kui:
  1) toetuse taotlemisel või lepingu sõlmimisel on esitatud valeandmeid;
  2) toetuse saaja ei esita määratud tähtajaks tööde tegemise kohta aruannet;
  3) töid, mille jaoks toetus eraldati, ei tehtud.

  (4) Osakonnal on õigus jätta toetus välja maksmata või toetust vähendada, kui tööd ei ole tehtud toetuse taotlemisel ja lepingu sõlmimisel esitatud dokumentide kohaselt.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Üleminekusätted

  (1) 2013. aastal kuulutab osakond taotlusvooru välja hiljemalt 1. mail.

  (2) Käesoleva määruse § 5 lõikes 2 sätestatud jäätmekogumise terviklikul lahendamisel jõustub biojäätmete kogumiseks süvakogumismahuti paigaldamise nõue veopiirkonnas korraldataval uuel riigihankel edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitava kontsessioonilepingu jõustumisel.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Linnavolikogu 4. mai 2006. a määrus nr 22 “Korteriühistutele jäätmemajade rajamise toetuse andmise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Mihhail Lotman
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json