Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi „Harku valla kaunis kodu“ läbiviimise ja hindamise kord

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2013, 24

Konkursi „Harku valla kaunis kodu“ läbiviimise ja hindamise kord

Vastu võetud 08.04.2013 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 3 punkti 2 ning § 30 lõike 1 punkt 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava heakorra ja kodukaunistamise konkursi „Harku valla kaunis kodu“ (edaspidi konkurss) läbiviimise korra.

§ 2.   Konkursi eesmärk

  Konkursi eesmärk on parandada Harku vallas asuvate kinnistute haljastuse ja heakorra taset ning luua seeläbi kvaliteetne ja kaunis elukeskkond. Konkursi abil teavitatakse valla elanikke heakorra ja haljastuse parandamise võimalustest, headest näidetest ja suunatakse neid oma elukeskkonna kvaliteedi tõstmisele.

§ 3.   Konkursil osalejate kategooriad

  (1) Konkursil osalevaid objekte hinnatakse 3 kategoorias:
  1) individuaalelamud;
  2) korterelamud;
  3) ettevõtted ja asutused (sh kauplused ja koolid ning lasteaiad).

  (2) Väärikate kandidaatide puudumisel ei anta auhindu välja igas kategoorias.

§ 4.   Konkursi korraldamine

  (1) Konkursi korraldaja on vallavalitsus.

  (2) Konkursile esitatud kandidaate hindab hindamiskomisjon vastavalt käesolevas korras sätestatud hindamiskriteeriumidele.

§ 5.   Hindamiskomisjoni moodustamine ja töökorraldus

  (1) Hindamiskomisjoni moodustab ja tema esimehe ning liikmed määrab vallavalitsus.

  (2) Hindamiskomisjoni kuulub 2 vallavalitsuse esindajat ja 3 liiget Harku Valla Aiaseltsi liikmete, erialaspetsialistide ja/või vallakodanikke hulgast.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui tema tegevusest võtab osa esimees või tema asendaja ja veel kaks komisjoni liiget.

  (4) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutab alla komisjoni esimees ja protokollija.

§ 6.   Kandidaatide esitamine konkursile

  (1) Kandidaate ja ettepanekuid võib konkursile esitada kuni 30. juunini.

  (2) Kandideerimiseks esitatakse 3-4 värvifotot aiast, vabas vormis aia kirjeldus ja aia omaniku kontaktandmed (nimi, aadress, telefon, e-posti aadress). Kui esitaja ei ole aia omanik, on vajalik esitada omaniku nõusolek.

  (3) Ettepanekuid konkursile sobivate objektide kohta võib esitada iga isik. Ettepanek esitatakse kirjalikult või suuliselt vallavalitsusele ja võimalusel teatatakse kinnistu omaniku kontaktandmed. Ettepaneku alusel küsib hindamiskomisjon kinnistu omanikult nõusolekut konkursil osalemiseks.

§ 7.   Väikeelamute hindamiskriteeriumid

  (1)Väikeelamute puhul hinnatakse:
  1) kinnistul asuvate hoonete ansamblilisust ja terviklikku ruumimõju;
  2) elamute välisilmet ja sobivust ümbrusega;
  3) kõrvalhoonete välisilmet ja sobivust eluhoonega;
  4) territooriumi üldist kujundust, kinnistu funktsionaalset kasutamist ja tsoneerimist (ilu-, tarbeaed, majandushoov);
  5) kinnistu asukohast tulenevate pinnavormide ja muude looduslike eeliste kasutamisoskust;
  6) haljastust (puud ja põõsad, muru ja lilled jm haljastuselemendid) ja heakorda;
  7) puu- ja köögiviljaaia ning marjakultuuride hooldust;
  8) teede ja liikumisradade sobivust ümbrusse ja funktsionaalsust;
  9) arhitektuursete väikevormide (piirded, väravad, trepid, kaminad, istenurgad, aiamööbel, väikehooned, lehtlad, mänguvahendid, bassein, välisvalgustus, lipuvardad või vardaalused, majanumber, postkast jms) olemasolu korral nende paigutust, sobivust aia ja hoonetega ning seisukorda;
  10) territooriumi lähima ümbruse (aiatagused kuni naaberkinnistu või sõidutee ääreni) korrashoidu.

§ 8.   Korterelamute hindamiskriteeriumid

  (1)Korterelamute puhul hinnatakse:
  1) elamute üldist välisilmet;
  2) territooriumi üldist heakorda (s.h prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);
  3) haljastuse (muru, puude, põõsaste ja lillede) olemasolu, paiknemist ja heakorda;
  4) mänguväljakute olemasolu, sobivust ja tehnilist korrasolekut;
  5) välistreppide välimust ja heakorda;
  6) lipuvarraste või vardaaluste paiknemist;
  7) infosiltide (majanumber) paigutust ja seisukorda;
  8) territooriumi lähima ümbruse (kuni naaberkinnistu või sõidutee ääreni) korrashoidu.

§ 9.   Ettevõtete ja asutuste hindamiskriteeriumid

  (1)Ettevõtete ja asutuste puhul hinnatakse:
  1) hoonete välisilmet ja sobivust ümbrusesse;
  2) territooriumi üldist heakorda (s.h prügikonteinerite ümbrust, parkimiskorraldust);
  3) haljastuse (muru, puude, põõsaste ja lillede) olemasolu, paiknemist ja heakorda;
  4) reklaami paigutust ja korrashoidu;
  5) piirete ja arhitektuursete väikevormide sobivust ja korrashoidu;
  6) territooriumi lähima ümbruse (kuni naaberkinnistu või sõidutee ääreni) korrashoidu;
  7) lipuvarraste või vardaaluste paiknemist, lipuväljakut selle olemasolul, nende korrashoidu;
  8) infosiltide (majanumbrite) paigutust ja seisukorda.

§ 10.   Konkursi tulemuste kindlakstegemine ja avalikustamine

  (1) Konkursile esitatud objektide ülevaatus viiakse läbi 1. juulist kuni 30. septembrini.

  (2) Hindamiskomisjon selgitab välja kolm parimat individuaalelamut ja ühe parima korterelamu ning ühe ettevõtte või asutuse.

  (3) Komisjonil on õigus väärikate kandidaatide puudumisel vähendada autasustamiseks esitatavate kinnistute arvu.

  (4) Konkursi tulemused avalikustatakse Harku Valla Teatajas.

  (5) Komisjonil on õigus esitada kinnistuomanike nõusolekul Harku valla parimatest oma kandidaadid Harju Maakonna konkursile.

§ 11.   Võitjate autasustamine

  Konkursi võitjaid autasustatakse tänukirja ja meenelise või rahalise auhinnaga.

§ 12.   Rakendussätted.

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Ene Veges
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json