HaridusKool

Teksti suurus:

Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2013, 75

Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 09.03.2011 nr 247
jõustumine 14.03.2011

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 ja Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Antud korraga sätestatakse õpilaste Narva Eesti Gümnaasiumi (edaspidi kool) vastuvõtmise tingimused ja kord.

§ 2.   Kooli vastuvõtukord

  (1) Jooksva aasta 15. märtsist algab taotluste (lisa 1) vastuvõtmine lastevanematelt (seaduslikelt esindajatelt), kelle lapsed astuvad esimesse klassi. Taotluste vastuvõtmine kestab kuni 31. augustini.

  (2) Jooksva aasta 15. aprilliks moodustab koolidirektor oma käskkirjaga jooksva aasta vastuvõtukomisjoni, mille töökorra määrab direktor. Vastuvõtukomisjoni ülesandeks on registreerida kõik esitatud taotlused ja vestelda lapsevanematega tegemaks neile selgeks kõik kooli õppekeelest tulenevad võimalikud probleemid ja õppetööga seotud raskused, kui lapse kodune keel erineb kooli töökeelest.

  (3) Kui esimesse klassi astuda soovijaid on rohkem, kui vabu kohti, siis võetakse kõik taotlused vastu ja lahendatakse tekkinud olukord kõrgemalseisva asutusega.

  (4) Juhul, kui lapsevanem või lapse seaduslik esindaja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast esimeses klassis elukohajärgses koolis, võib selle koha saada laps, kes soovib koolis õppida, kuid kelle jaoks Narva Eesti Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool või, kes ei ole veel koolikohustuslikus eas, kuid on saanud nõustamiskomisjonilt loa kooli tulla.

  (5) Kui avaldusi esimesse klassi astuda on vähem kui riigi poolt kehtestatud piirnorm ette näeb, võetakse kooli vastu ka selliseid õpilasi, kelle jaoks Narva Eesti Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool või kes ei ole veel koolikohustuslikus eas, kuid on saanud nõustamiskomisjonilt loa kooli tulla.

  (6) Jooksva aasta 15. jaanuariks moodustab kooli direktor komisjoni 10. klassi õpilaste vastuvõtuks. Käskkirjaga kinnitab direktor komisjoni koosseisu ja töökorra.

  (7) Jooksva aasta 1. veebruariks töötab vastuvõtukomisjon välja 10. klassi vastuvõtutingimused, millised kinnitatakse direktori poolt. Vastuvõtutingimused avaldatakse 1.märtsiks kooli koduleheküljel ja kooli teadetetahvlil.

  (8) Gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel kohaldatavas vastuvõtukorras ei tohi muudatusi kehtestada

  (9) Gümnaasiumi 10.klassi taotluste (lisa 3) esitamine toimub alates 20.juunist. Õpilaste vastuvõtt gümnaasiumi teostatakse vastuvõtutesti tulemuste alusel. Vastuvõtutesti tingimused ja korra ning vastuvõtutesti koostamise ja hindamise korra kehtestab kooli direktor oma käskkirjaga.

  (10) Test viiakse läbi ajavahemikul 20. mai – 5. juuli. Testi edukalt sooritanud õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10.juuliks. Testide toimumise konkreetne aeg täpsustatakse igal õppeaastal eraldi käskkirjaga. Täpsem info tulemuste kohta on kättesaadav alates nimetatud kuupäevast kooli öppealajuhataja, direktori või direktorit asendava õpetaja käest.

  (11) Otsus gümnaasiumi vastuvõtmise kohta võetakse vastu ja tehakse õpilasele teatavaks eelistatavalt kirjalikus vormis hiljemalt 2 nädala jooksul peale vastuvõtutesti sooritamist. 10. klassi vastuvõetud isikute nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga 31.augustiks.

  (12) Andmed 10. klassi komplekteerimise kohta ja vabade kohtade olemasolust esitab kool analüüsiks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.

§ 3.   Taotlus isiku kooli vastuvõtmiseks

  (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja), piiratud teovõimega sisseastuja puhul tema seaduslik esindaja kirjaliku taotluse (lisa 2, lisa 4) kahes eksemplaris, millele lisab:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakirja;
  2) kui taotluse esitab sisseastuja seaduslik esindaja, siis esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;
  3) sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
  4) gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja.
  5) õpilase foto (3 x 4) õpilaspileti jaoks

  (2) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud dokumentide asemel taotlusele lisada sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

§ 4.   Kooli vastuvõtu korra uuendamine

  (1) Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord vaadatakse läbi igal õppeaastal. Vajaduse korral viiakse muudatused sisse kooskõlas kehtiva seadusandlusega mitte hiljem kui 1. märtsil. Erandiks võib olla ainult asjaolu, kui hilisem muutmine on vajalik viimaks vastuvõtu tingimusi ja korda kooskõlla seadusega või selle alusel antud määrusega.

  (2) Gümnaasiumiastme vastuvõtukomisjoni koosseisu, vastuvõtu tingimused ja vastuvõtutesti läbiviimise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor igal õppeaastal uuesti.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 28.01.2010 määrus nr 128 „Narva Eesti Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord“.

  (2) Määrus jõustub 14.03.2011. a.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Taotlused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json