Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Külavanema statuut

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2014, 12

Külavanema statuut

Vastu võetud 30.09.2010 nr 15
jõustumine 11.10.2010

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ paragrahvi 58 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Rapla valla külavanemate valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi. Statuudis külavanema kohta sätestatut kohaldatakse ka alevikuvanemale.

§ 2.   Külaelaniku ja külavanema mõiste

  (1) Külaelanik on käesoleva statuudi mõistes isik, kellel on vastavas külas alaline või ajutine elukoht.

  (2) Külavanem on käesoleva statuudi mõistes külaelanike ning nende ühiste huvide esindaja vallavalitsuses, vallavolikogus, riigiasutustes ja muudes institutsioonides.

§ 3.   Külavanema institutsioon

  (1) Külavanem on usaldusamet. Külavanema ülesandeid täidetakse vabatahtlikult ja ühiskondlikel alustel.

  (2) Omavahel tihedalt seotud külad võivad valida ühise külavanema.

  (3) Külavanem juhindub oma tegevuses küla ühtsetest seisukohtadest ja arengukavast, Eesti Vabariigi seadustest, kohaliku omavalitsuse õigusaktidest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud olemasolevate seadustega, tegutseb külavanem lähtudes üldinimlikest seisukohtadest.

  (4) Külavanema statuudi kinnitab ja muudab vallavolikogu vastavalt külade üldkoosolekul või külavanemate esinduskogus tehtud ettepanekutele.

2. peatükk KÜLAVANEMA VALIMINE, ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VABASTAMINE 

§ 4.   Külavanema valimine

  (1) Külavanemaks valitakse isik, kellel on vastavas külas alaline või ajutine elukoht, omab külas kinnisvara või on küla mittetulundusühingu liige.

  (2) Külavanem valitakse täisealiste küla või külade elanike üldkoosolekul kokkutulnute lihthäälteenamusega kuni 5 aastaks üldkoosoleku otsustusel.

  (3) Teade külavanema valimise kohta peab olema küla käidavamatesse kohtadesse välja
pandud kaks nädalat enne külaelanike koosolekut.

  (4) Külavanema valimisel koostab küla koosolekut juhtima valitud isik protokolli, mille
esitab vallavalitsusele koos registreerimislehega koosolekust osavõtjate nime ja allkirjaga.

§ 5.   Külavanema õigused

  Külavanemal on õigus:
  1) kutsuda kokku külaelanike koosolekuid külale vajalike otsuste vastuvõtmiseks;
  2) moodustada erinevate ülesannete täitmiseks vabatahtlike toimkondi;
  3) saada oma ametikohustuste täitmiseks vajalikke vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusakte, dokumente ja muud teavet, välja arvatud teavet, mis on seadusega keelatud;
  4) teha ettepanekuid küla puudutavate probleemide käsitlemiseks vallavalitsuses, vallavolikogus, riigiasutustes või muudes institutsioonides;
  5) osaleda ettepanekutega vallavolikogu komisjonide koosolekutel ja avaldada arvamust küla probleemide lahendamisel;
  6) teha külaelanikele märkusi ja juhtida tähelepanu tekkinud probleemidele küla heakorda ja avalikku korda puudutavates küsimustes;
  7) taotleda küla nimel rahalisi vahendeid erinevatest fondidest ja valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra alusel, lähtudes küla üldkoosolekul vastuvõetud ja kinnitatud otsustest ning arengukavast;
  8) volitada oma õigusi vajadusel asendajale, kes on valitud küla üldkoosolekul;
  9) korraldada küla ühistegevust;
  10) astuda külavanema ametikohalt tagasi isikliku avalduse alusel.

§ 6.   Külavanema kohustused ja vastutus

  Külavanem on kohustatud:
  1) esindama külaelanike tahet valla omavalitsusorganites ja muudes asutustes;
  2) koordineerima valla poolt antud ülesandeid küla territooriumil järgmistes valdkondades:
a) avalik kord;
b) küla heakord;
c) info levitamine.
  3) teavitama vallavalitsust sotsiaalsetest probleemidest külas;
  4) tegelema küla mainekujundusega;
  5) arendama koostööd teiste küladega;
  6) säilitama küla ajaloo ja küla tegevusega seonduvat materjali ja andma edasi järgmisele külavanemale;
  7) aitama kaasa küla perspektiivsele arengule;
  8) vähemalt korra aastas kutsuma kokku külaelanike üldkoosoleku ja esitama aruande oma tegevuse kohta.

§ 7.   Külavanema ametist vabastamine

  (1) Külavanem vabastatakse ametist täisealiste küla- või külade elanike üldkoosolekul kokkutulnute lihthäälteenamuse tulemusena.

  (2) Teade külavanema ametist vabastamise arutamise koosoleku kohta peab olema küla käidavamatesse kohtadesse välja pandud kaks nädalat enne külaelanike koosolekut.

  (3) Külavanema ametist vabastamise kohta koostatakse protokoll, mis esitatakse vallavalitsusele.

3. peatükk VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED 

§ 8.   Vallavalitsuse kohustused

  (1) Valitud ja kinnitatud külavanem saab vallavalitsuse poolt kinnitatud ametimärgi, mis on ühtsed terves vallas ning need annab üle vallavanem.

  (2) Tagab külavanemale tema tegevuseks vajaliku teabe kohalikust omavalitsusest (õigusaktidest, arengukavast, eelarvest jne.).

  (3) Teatab külavanemale külaelu puudutavate küsimuste arutelust volikogu istungitel ja koosolekutel.

  (4) Arutab külavanema esitatud ning külaelanike huvisid puudutavaid küsimusi.

  (5) Edastab külavanemale külaelanikke puudutavat informatsiooni.

  (6) Võimaldab küla puudutava informatsiooni avaldamist valla kodulehel.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2004. a määruse nr 35 ”Linnapea ning küla(aleviku)vanema statuudi kinnitamine” punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 11. oktoobril 2010. a.

Erlend Tammenurm
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json