SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise kord

Väljaandja:Palupera Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2014, 13

Koduteenuste osutamise kord

Vastu võetud 15.04.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 13 lõike 2 ja § 45 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev koduteenuste osutamise kord (edaspidi kord) sätestab koduteenuste (edaspidi teenuste) loetelu, nende osutamise tingimused, korra ja maksumuse Palupera vallas.

 (2) Käesoleva korra sihtgrupp on Eesti rahvastikuregistri andmebaasi andmetel Palupera vallas elavad eakad või puudega inimesed, kes vajavad kodustes tingimustes igapäevaeluga toimetulekuks regulaarset kõrvalabi.

 (3) Käesoleva korra eesmärk on võimaldada sihtgruppi kuuluvatel kodanikel hakkama saada igapäevaeluga harjumuspärases keskkonnas kodustes tingimustes, neile vajalikul määral kõrvalabi osutades.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) koduteenused – teenused, mis on hädavajalikud osutada isikule, tagamaks tema toimetuleku kodus harjumuspärases keskkonnas;
 2) avahooldustöötaja – koduteenuseid osutav vastava väljaõppega isik, kes kirjaliku lepingu alusel võtab hooldusele koduteenuseid vajava isiku;
 3) kõrvalabi – isiku igapäevaeluga toimetulekut toetavad tegevused avahooldustöötaja poolt;
 4) klient – isik, kes oma east, tervislikust seisundist, vaimsest või füüsilisest puudest tingitult ei tule toime oma igapäevaelu toimingutega ja kellele osutatakse koduteenuseid;
 5) kliendi esindaja – perekonnaseaduse mõistes ülenejad või alanejad sugulased (vanemad, lapsed, lapselapsed) või muu isik, kes soovib toetada klienti lepingujärgse tasu maksmisel ja on Lepingus nimetatud kui kliendi esindaja;
 6) teenuse hind – kliendi ja/või kliendi esindaja poolt vallale makstav lepingujärgne tasu koduteenuste osutamise eest.
 7) põhiteenus – koduteenus, mille eest teenuse saaja tasub kindla summa kuus vastavalt käesoleva korra lisale 4;
 8) lisateenus – koduteenus, mille eest klient tasub teenuse osutamisele kulunud aja eest vastavalt käesoleva korra lisale 4;
 9) täiendav teenus - koduteenus, mille teenuse saaja tellib vahetult avahooldustöötaja või sotsiaaltöötaja kaudu ning tasudes selle eest vastavalt käesoleva korra lisale 4.

2. peatükk TEENUSE KIRJELDUS 

§ 3.  Koduteenuste loetelu ja osutamine

 (1) Osutatavad põhiteenused:
 1) eluruumi elementaarne korrastamine;
 2) toiduainetega varustamine;
 3) vee tuppa toomine;
 4) ravimitega varustamine;
 5) arstiabi korraldamine;
 6) pesemisvõimaluse korraldamine;
 7) abi asjaajamisel.

 (2) Osutatavad lisateenused:
 1) hädavajalik lume koristamine;
 2) küttepuude tuppa toomine.

 (3) Täiendavad teenused:
 1) saatjateenus;
 2) transporditeenus.

 (4) Vastavalt kliendi vajadusele osutatakse talle koduteenuste loetelust neid teenuseid, mis aitavad tagada tema igapäevase hädavajaliku toimetuleku.

 (5) Abivajajale vajalikud teenused ja nende osutamise sagedus määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist vastavalt käesoleva määruse lisas 2 toodud hooldamiskavale ning nimetatakse teenuse osutaja ja abivajaja vahel sõlmitavas lepingus, välja arvatud saatjateenuse ja transporditeenuse puhul, mil abivajajaga lepingut ei sõlmita.

3. peatükk TEENUSE OSUTAMINE 

§ 4.  Teenuse tellimine

 (1) Teenuse saamiseks pöördub abivajaja, tema lähedane, naabrid või teised asjast huvitatud isikud vallvalitsuse sotsiaaltöötajate poole.

 (2) Teenuse soovija esitab vallavalitsusele avalduse käesoleva korra lisas 1 toodud vormil teenuse saamise soovi kohta, välja arvatud saatjateenuse ja transporditeenuse puhul, mil abivajaja pöördub nimetatud teenuste saamiseks vahetult avahooldustöötaja või sotsiaaltöötaja poole.

 (3) Pärast avalduse või teate saamist on sotsiaaltöötaja kohustatud hiljemalt 1 kuu jooksul kõrvalabi vajava isikuga kontakti võtma, selgitama välja tegeliku olukorra ja vajadused ning täitma hindamisinstrumendi, mis on käesoleva määruse lisa 5.

 (4) Täiendavate teenuste osutamiseks (saatjateenus, transporditeenus) esitatud avalduse saamisel, püütakse leida teenuse sooviga 5 tööpäeva jooksul

§ 5.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kas kliendi ja vallavalitsuse, kliendi esindaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kahepoolne leping või kliendi, tema esindaja ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne koduteenuste osutamise leping (edaspidi Leping) käesoleva korra lisas 3 toodud vormil.

 (2) Lepingu juurde kuuluvad kliendi avaldus ja hooldamiskava, mis koos annavad täieliku informatsiooni kliendile osutatavate teenuste loetelu, osutamise koha, osutamise aja, koduteenuste mahu ja koduteenuse eest makstava tasu suuruse kohta.

 (3) Leping kuulub läbivaatamisele lähtuvalt abivajaja vajadustest, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

§ 6.  Lepingu lõpetamine

 (1) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel või võimatuks muutumisel kliendi, kliendi esindaja kirjaliku avalduse või avahooldustöötaja avalduse alusel.

 (2) Leping lõpeb kliendi surma korral.

4. peatükk TEENUSE HIND 

§ 7.  Koduteenuste eest võetav tasu

 (1) Koduteenuste hinnad kliendil on kehtestatud käesoleva korra lisas 4.

 (2) Erijuhtumite korral ja kliendi või kliendi esindaja põhjendatud avalduse ja sotsiaalnõuniku ettepaneku alusel otsustab Palupera Vallavalitsus teenuse eest tasumise määra.

5. peatükk FINANTSEERIMINE 

§ 8.  Kulude katmine

 (1) Käesoleva määrusega kehtestatud koduteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse Palupera valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

 (2) Klientidelt laekuv koduteenuste tasu kantakse kliendi või tema esindaja poolt Palupera Vallavalitsuse arvelduskontole või maksab klient või kliendi esindaja selle igakuuliselt oma avahooldustöötaja kätte, saades vastu kviitungi. Avahooldustöötaja maksab saadud summad iga kuu lõpul vallavalitsuse kassasse.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

Vambola Sipelgas
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1 Avaldus koduteenuste taotlemiseks

Lisa Lisa 2 Hooldamiskava

Lisa Lisa 3 Koduteenuste osutamise leping

Lisa Lisa 4 Koduteenuste hinnad

Lisa Lisa 5 Koduteenuste määramise hindamisinstrument