Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Saku valla tunnustamise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2015, 13

Saku valla tunnustamise kord

Vastu võetud 16.04.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesoleva korraga sätestatakse Saku valla tunnustusavalduste taotlemise ja andmise alused.

§ 2.  Tunnustusavalduste liigid ja kirjeldus

  Saku valla tunnustusavaldused on:
 1) Saku valla teenetemärk;
 2) Saku valla vapimärk;
 3) Saku valla logoga rinnamärk;
 4) Saku valla tänukiri;
 5) ettevõtlusauhind;
 6) auhind Aasta tegu.

§ 3.  Saku valla teenetemärk

 (1) Saku valla teenetemärgil on kaks klassi:
 1) Saku valla kuldmärk;
 2) Saku valla hõbemärk.

 (2) Saku valla teenetemärgi vorm baseerub malta risti töötlusel. Punased ja rohelised glasuurpinnad vahelduvad märgil värvilisest metallist üleminekupindadega (kulla või hõbedaga, vastavalt märgi kategooriale). Hõbemärgi puhul asetsevad punased pinnad vertikaalselt, rohelised aga horisontaalselt (lisa 1). Kuldmärgi puhul on paiknemine vastupidine (lisa 2).

 (3) Kuldmärk antakse füüsilisele isikule kõrgeima auavaldusena Saku vallale osutatud erakordselt väljapaistvate teenete eest. Kuldmärgi andmise aluseks võib olla isiku pikaajaline töö või looming, mis on andnud püsiva ja olulise panuse kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.

 (4) Hõbemärk antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Saku vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Hõbemärgi andmise aluseks võib olla isiku töö, looming või panus, mis on toonud märgatavat kasu kultuuri, majanduse või muu valdkonna arendamisele Saku vallas.

 (5) Koos teenetemärgiga antakse isikule tunnistus. Tunnistuse kujunduse kinnitab Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (6) Teenetemärke antakse üks kord aastas 24.veebruariks, iseseisvuspäevaks.

 (7) Isikule, kellele on antud üht liiki teenetemärk, teist korda sama liiki teenetemärki ei anta.

 (8) Teenetemärkide andmise otsustab Saku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) oma koosseisu häälteenamusega.

 (9) Teenetemärki ei anta postuumselt. Teenetemärki ei asendata.

 (10) Teenetemärgi koos tunnistusega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või teda asendav isik iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

§ 4.  Saku valla vapimärk

 (1) Saku valla vapimärk (lisa 3) antakse auavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest.

 (2) Koos vapimärgiga antakse isikule tunnistus, mille kujunduse kinnitab vallavalitsus.

 (3) Isikule antakse vapimärk üks kord.

 (4) Vapimärgi andmise otsustab vallavolikogu. Vapimärki antakse läbi aasta vastavalt esitatud taotlustele.

 (5) Vapimärki ei anta postuumselt ning vapimärki ei asendata.

 (6) Vapimärgi koos tunnistusega annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või vallavanem sobival pidulikul üritusel.

§ 5.  Saku valla logoga rinnamärk

 (1) Saku valla logoga rinnamärk (lisa 4) antakse:
 1) Saku Vallavolikogu liikmele;
 2) Saku Vallavalitsuse ametnikule ja töötajale;
 3) Saku Vallavalitsuse hallatava asutuse juhile;
 4) Saku Vallavolikogu alatise komisjoni liikmele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 nimetatud isikutele antakse rinnamärk üheaastase volikogu liikme staaži või tööstaaži täitumisel. Lõike 1 punktis 4 nimetatud isikule antakse rinnamärk, kui isik on komisjoni liikmena töötanud enamuse volikogu koosseisu volituste ajast.

 (3) Isikule antakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rinnamärk üks kord. Märgi annab üle vallavolikogu esimees või vallavanem sobival pidulikul üritusel.

 (4) Saku valla logo ja 10, 15, 20 jne viieaastase vahega numbriga rinnamärk (edaspidi staažimärk) antakse Saku valla ametiasutuse ametnikule ja töötajale ning vallavalitsuse hallatava asutuse töötajale vastava tööstaaži täitumisel. Tööstaažina arvestatakse isiku töötamist nii vallavalitsuses kui ka vallavalitsuse hallatavas asutuses.

 (5) Staažimärgi annab asutuse juht oma asutuse töötajale üle sobival pidulikul üritusel. Märgi saaja avalikustatakse asutuse veebilehel ning ajalehes Saku Sõnumid.

§ 6.  Saku valla tänukiri

 (1) Tänukiri antakse isikule, kes on toetanud valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust, edukalt esinenud Saku valla korraldatud konkursil või muul viisil esindanud või toetanud Saku valda.

 (2) Tänukirja andmise otsustab ja tänukirja kujunduse kinnitab vallavalitsus.

 (3) Tänukirjaga koos antakse valla sümboolikaga mälestusese.

 (4) Tänukirja annab autasustatavale pidulikult kätte vallavanem või teda asendav isik sobival pidulikul üritusel.

§ 7.  Ettevõtlusauhind

 (1) Ettevõtlusauhind antakse ettevõtjale, kelle tegevus on jätnud olulise jälje vallakogukonna ellu ja mõjutanud positiivselt piirkonna arengut.

 (2) Ettevõtlusauhinnaks on mälestusese. Ettevõtlusauhinna andmise otsustab vallavolikogu.

 (3) Ettevõtlusauhinna annab autasustatavale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või teda asendav isik iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

§ 8.  Auhind Aasta tegu

 (1) Auhind Aasta tegu antakse igal aastal üksikisikule, isikute grupile, asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kes on teinud teo, mis on vallale oluline ning mõjutanud positiivselt valla elanikke, nende väärtusi või olnud kõigile vallaelanikele eeskujuks või toonud Sakule kui paikkonnale tuntust.

 (2) Auhinnaks on mälestusese. Auhinna andmise otsustab vallavalitsus.

 (3) Auhinna annab autasustatavale või tema esindajale pidulikult kätte vallavolikogu esimees või teda asendav isik iseseisvuspäeva tähistamiseks korraldataval üritusel.

 (4) Auhinnale Aasta tegu esitatud ning pingereas teiseks kuni viiendaks jäänud nominentidele antakse tänukiri.

§ 9.  Tunnustusavalduste taotlemine

 (1) Tunnustusavalduse andmist võib taotleda igaüks.

 (2) Taotleja saab esitada igale paragrahvi 2 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tunnustusavaldusele ühe isiku kandidatuuri. Paragrahvi 2 punktis 4 nimetatud tunnustusavaldusele saab taotleja esitada mitme isiku kandidatuuri.

 (3) Tunnustusavalduse andmise taotluses näidatakse ära, millist tunnustusavaldust taotletakse, tunnustusavalduse kandidaadi olulised andmed ja põhjendus, miks isik võiks saada taotletava tunnustuse. Saku valla vapimärgi andmise taotluses võib ära märkida ürituse, kus soovitakse vapimärgi üleandmist. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (4) Taotlus teenetemärgi ja ettevõtlusauhinna andmiseks esitatakse vallavalitsusele iga aasta 1. detsembriks.

 (5) Ettevõtlusauhinnale võib esitada tegutseva ettevõtja, kelle asukoht või üks põhitegevuse koht on Saku vald.

 (6) Taotluse Saku valla vapimärgi ja tänukirja andmiseks saab esitada igal ajal. Vapimärgi taotlus tuleb esitada vähemalt kaks kuud enne taotletavat vapimärgi üleandmise aega.

 (7) Vallavalitsus registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused.

 (8) Taotlused paragrahvi 2 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud tunnustusavalduste andmiseks edastab vallavalitsus koos põhjendatud seisukohaga läbivaatamiseks vallavolikogule.

 (9) Vallavolikogu esimehe määratud vallavolikogu komisjon vaatab taotlused läbi ning esitab vallavolikogu otsuse eelnõu teenetemärgi ja ettevõtlusauhinna andmise kohta hiljemalt jaanuarikuu vallavolikogu istungi päevakorda ning otsuse eelnõu valla vapimärgi andmise kohta komisjoni koosolekule järgneva vallavolikogu istungi päevakorda.

 (10) Auhinna Aasta tegu saaja valivad Saku valla elanikud. Vallavalitsus teeb veebilehe ning ajalehe Saku Sõnumid kaudu vallaelanikele üleskutse esitada vallavalitsuse määratud kuupäevaks ettepanekud auhinna Aasta tegu andmiseks. Vallavalitsus avalikustab saadud ettepanekud ning paneb need vallaelanikele hääletamiseks valla veebilehel ja ajalehes Saku Sõnumid. Vallavalitsuse määratud tähtajaks enim hääli saanud nominendile antakse auhind Aasta tegu vallavalitsuse korraldusega. Kui enim hääli saab võrdselt mitu nominenti, antakse auhind Aasta tegu neile kõigile.

 (11) Taotluse tänukirja andmiseks vaatab vallavalitsus läbi istungil. Tänukirja andmise kohta vormistatakse vallavalitsuse korraldus.

§ 10.  Märgi kandmine

 (1) Saku valla teenetemärki, valla vapimärki ja valla logoga rinnamärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

 (2) Märki kantakse üldjuhul rinnal vasakul küljel.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 13. jaanuari 2005 määrus nr 1 “Saku valla autasude andmise kord”.

 (2) Paragrahvi 2 punktides 2, 3, 5 ja 6 nimetatud tunnustusavaldusi antakse alates 1. jaanuarist 2016.

 (3) Paragrahvi 6 lõige 3 jõustub 1. jaanuaril 2016.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Ots
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Saku valla hõbemärk

Lisa 2 Saku valla kuldmärk

Lisa 3 Saku valla vapimärk

Lisa 4 Saku valla logoga rinnamärk