Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Tori kalmistu kasutamise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2015, 16

Tori kalmistu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 15.04.2015 nr 12
jõustumine 01.05.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja kalmistuseaduse § 7 alusel.

1. peatükk ÜLDOSA 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tori kalmistu (edaspidi nimetatud kalmistu) kasutamise eeskiri (edaspidi nimetatud eeskiri) sätestab Tori valla omandis oleva kalmistu haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja hauaplatsi kasutajatele.

  (3) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse eeskirja täitmisel veel kalmistuseadusest ning Tori vallas kehtivast heakorra eeskirjast.

  (4) Kalmistu on ajaloomälestis, mille haldamisel ja kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseadusest tulenevaid erisusi.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) kalmistu – inimese surnukeha või surnud inimese säilmete (edaspidi nimetatud surnu) matmiseks ja mälestamiseks ettenähtud ning vajalike ehitistega maa-ala;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala, mis koosneb kuni neljast (4) hauakohast surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis
  3) hauakoht – mõõtmetega 1,25 m x 2,5 m koht hauaplatsil kirstu või tuhaurni matmiseks;
  4) hauarajatis –hauaplatsi piire või piirdeaaed, hauaplatsile rajatud haljastus, istepink;
  5) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis, mis ei ole hauarajatis;
  6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus ja kellega on sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping;
  7) matja – füüsiline isik, kes korraldab surnu matmise või kes on tellinud matmise korralduse;
  8) omaksed – surnu abikaasa, vanemad, täisealine laps, õde, vend või muu surnu lähedane isik tulenevalt tema elukorraldusest.

2. peatükk KALMISTULE JA SELLE HALDAMISELE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 3.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistut haldab Tori Vallavalitsus või halduslepingu alusel volitatud isik (edaspidi haldaja).

  (2) Haldajal on õigus:
  1) osutada kalmistul tasulisi teenuseid;
  2) eemaldada või määrata hauaplatsilt eemaldamisele kalmistu ilmet häirivad ja ohtlikud aiad, puud ja põõsad, mille kohta tehakse vastav ettepanek hauaplatsi kasutajale.

  (3) Haldajal on kohustus:
  1) paigalda prügikonteinereid kalmistul tekkiva prahi sorteeritud kogumiseks;
  2) jälgida puude seisundit ja korraldada ohtlike puude raie;
  3) tagada kalmistu teede, reservalade ja hooldamata hauaplatside korrashoid;
  4) pidada kalmistu registrit.

  (4) Hauaplatsile püstitatud hauatähised ja -rajatised (sh taimestik) on kalmistu kujunduse osa ning nende paigaldamine, ümbertõstmine ja eemaldamine tuleb eelnevalt kooskõlastada haldajaga.

§ 4.   Kalmistu tööaeg

  (1) Kalmistu on avatud külastamiseks ööpäevaringselt.

  (2) Haldaja osutab kalmistuteenuseid tööpäevadel kell 8.00 - 16.00 ja muul ajal vastavalt vajadusele eelneval kokkuleppel.

  (3) Haldaja tagab esmaste töövahendite kättesaadavuse kalmistul ka väljaspool tööaega.

§ 5.   Nõuded kalmistule

  (1) Kalmistul peavad olema veevõtukoht, jäätmete kogumise kohad ja võimalus laenutada matmisplatside korrastamiseks inventari.

  (2) Kalmistu jaotatakse kvartaliteks ning tähistatakse.

  (3) Kalmistu peavärava juures on kalmistu plaan, millel on ära näidatud kvartalid, teed, ajaloolise ja kultuuriloolise tähtsusega hauaplatsid, kabel, veevõtukohad, jäätmete kogumise kohad ja konteinerid, inventari laenutamise koht, tualett, info haldaja, kalmistu tööaja ja töökorralduse kohta ning viide käesolevale eeskirjale.

§ 6.   Kalmistu heakorra nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistul viibiv isik peab kalmistu territooriumil täitma Tori valla jäätmehooldus-eeskirjas sätestatud jäätmekäitlusnõudeid.

  (3) Kalmistul on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid;
  2) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist;
  3) istutada puid ja põõsaid ning rajada hekke kalmistu haldajaga kooskõlastamata;
  4) paigutada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  6) paigaldada, ümber paigaldada ja eemaldada hauaplatsi piiret ja piirdeaeda haldaja kooskõlastuseta;
  7) sõita sõidukiga haldaja loata;
  8) teha lõket, sh põletada prahti;
  9) viibida loomaga;
  10) matta loomi;
  11) muu avalikku korda, heakorda, vaikust ja hauarahu rikkuv tegevus.

3. peatükk HAUAPLATSI ERALDAMINE 

§ 7.   Hauaplatsi eraldamine

  (1) Hauaplats eraldatakse:
  1) isikule surnu, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks oli surmahetkel Tori vald, matmiseks;
  2) füüsilisele isikule, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks on Tori vald;
  3) isikule surnu, kes omas Tori valla ees erilisi teeneid, matmiseks;
  4) füüsilisele isikule, kes omab Tori valla ees erilisi teeneid, samuti Tori valla vapimärgi omanikele.

  (2) Olemasolevaid hauaplatse eraldi hauakohtadeks ei jagata.

  (3) Hauaplatsi eraldamiseks sõlmib haldaja hauaplatsi kasutajaga hauaplatsi kasutamise lepingu (edaspidi nimetatud kasutusleping), mille tingimused ja vormi kinnitab Tori Vallavalitsus.

  (4) Eraldatava hauaplatsi asukoha valikul arvestatakse võimaluse korral kasutusse saaja soovidega.

  (5) Ühele isikule eraldatakse üks hauaplats kuni nelja (4) hauakohaga. Hauaplatsi ei eraldata, kui taotleja ja haldaja vahel on juba sõlmitud hauaplatsi kasutamise leping.

  (6) Hauaplats võidakse eraldada kalmistule teise omavalitsusüksuse elanikule, kui see omavalitsusüksus on sõlminud Tori vallaga vastava kokkuleppe.

  (7) Lõikes 1 mittenimetatud isikud esitavad haldajale hauaplatsi eraldamiseks vastavasisulise taotluse, mille rahuldamise või mitterahuldamise otsustab kalmistu haldaja.

§ 8.   Kasutuslepingu tähtaeg

  (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni kakskümmend viis aastat.

  (2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loetakse kasutusleping lõppenuks. Kuus kuud enne kasutuslepingu lõppemist teavitab haldaja hauaplatsi kasutajat kasutuslepingu lõppemisest, saates sellekohase kirjaliku teate kasutuslepingus toodud aadressile.

  (3) Hauaplatsi senisel kasutajal on eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue kasutuslepingu sõlmimiseks esitab hauaplatsi kasutaja haldajale kirjaliku avalduse ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu tähtaja möödumist. Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppenuks ka juhul, kui hauaplatsi kasutaja jätkab hauaplatsi kasutamist.

§ 9.   Kasutuslepingu üleandmine

  (1) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu üle anda enda omastele teavitades sellest kirjalikult haldajat.

  (2) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema omastel ühe aasta jooksul õigus astuda kasutuslepingusse hauaplatsi kasutaja asemele esitades selleks haldajale kirjaliku avalduse.

§ 10.   Kasutuslepingu lõppemine

  (1) Kasutusleping lõpeb tähtaja möödumisel, ülesütlemisel või hauaplatsi kasutaja surma korral, kui omaksed ei ole eeskirja § 9 lõikes 2 sätestatud korras kasutuslepingusse astunud.

  (2) Hauaplatsi kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades vallavalitsusele kirjalikult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

  (3) Vallavalitsus ütleb kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 17.

4. peatükk MATMISE NÕUDED 

§ 11.   Matmise korraldamine

  (1) Kõik matmised tuleb registreerida haldaja juures vähemalt kaks päeva enne matust.

  (2) Haldaja registreerib matmise ja kogub kalmistuseaduse kohaselt maetava isiku ja matmisega seotud andmed kalmistute infosüsteemi surmatõendi või surnult sündinu puhul arstliku surmateatise ja matja isikut tõendava dokumendi alusel, kui hauaplatsi kasutajaga on kooskõlastatud hauakoha kasutamine.

  (3) Matmine kalmistule võib toimuda ainult valgel ajal.

  (4) Matmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades ning tavasid ja traditsioone jälgides.

§ 12.   Matmine hauaplatsile

  (1) Haua kaevab ja matmise teostab matuse- ja tavanditeenuse ettevõte või muu isik, kelle tegevus on kooskõlastatud haldajaga.

  (2) Surnu maetakse üldjuhul kirstus või tuhaurnis.

  (3) Ühele hauakohale on lubatud vähemalt 1,7 m sügavusele paigutada üks kirst või kuni kolm urni ja lisaks vähemalt 1 m sügavusele kuni kolm urni.

  (4) Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,7 m, esmamatmisel vähemalt 2,0 m ja tuhaurniga matmisel vähemalt 1,0 m maapinnast.

  (5) Matmisel tuleb järgida põlist matmistava, mille kohaselt kirst asetatakse hauda ida-lääne suunas (maetava pea läänes) ja hauatähis asub haua peatsis.

  (6) Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmeid, maetakse need sama haua põhja kaevatud süvendisse. Kui haua kaevamisel ilmnevad maa-alused ehitised või selle varemed (hauakamber, müüritised vms) või tervena säilinud kirst tuleb need jätta puutumata ja haud kaevata nende kõrvale. Maa-aluste ehitiste või selle varemete ilmnemisest kohustub hauda kaevav isik teavitama Muinsuskaitseametit ja haldajat.

  (7) Matmist takistavate hauarajatiste ja -tähiste ajutine kõrvaldamine ja tagasipaigaldamine toimub hauaplatsi kasutaja kulul.

  (8) Matmiseks vajaliku kalmistult laenatud inventari teisaldamine selleks ettenähtud kohta peab toimuma matmise päeval matuse korraldaja vastutusel.

  (9) Matuse käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul pärast matuse toimumist. Nimetatud kohustuse mittetäitmisel korraldab kahjustuste kõrvaldamise haldaja hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 13.   Tundmatu või omasteta surnu matmine

  (1) Tundmatu või omasteta surnu matmise või tuhastamise kalmistuseaduses sätestatud juhul korraldab haldaja.

  (2) Tundmatu või omasteta surnu maetakse selleks eraldatud hauaplatsile. Omasteta surnu maetakse võimaluse korral olemasolevale perekonna hauaplatsile või hauaplatsile, mis eraldati omasteta surnule eeskirja § 7 lõike 1 punkti 2 alusel tema elu ajal.

§ 14.   Peale- ja ümbermatmine

  (1) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui kahekümne viie (25) aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale.

  (2) Pealematmiseks on vajalik hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek. Kui hauaplats on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks, ei ole hauaplatsi kasutaja nõusolek nõutav.

  (3) Haudade, millele ei toimu pealematmist, nimekirja kehtestab Tori Vallavalitsus. Erandina lubatakse nimetatud hauaplatsidele matta selle suguvõsa liikmeid kooskõlastatult Tori Vallavalitsusega ja Muinsuskaitseametiga.

  (4) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel haldajaga ja ümbermatmise korraldab haldaja.

  (5) Kirstuga maetud surnu tohib ümber matta pärast kolme aasta möödumist surnu eelmisest matmisest.

  (6) Ümbermatmiseks esitab matja haldajale ümbermatmise vajaduse kirjaliku põhjenduse, surnu omaste ja hauaplatsi kasutaja nõusoleku, haldaja tõendi ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi olemasolu kohta, ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja nõusoleku.

  (7) Kultuurimälestiseks tunnistatud hauaplatsilt on säilmete ümbermatmiseks lisaks vajalik Muinsuskaitseameti nõusolek.

5. peatükk KALMISTU JA HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOLDAMINE 

§ 15.   Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundamisel tuleb jälgida kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid. Kasutada võib madalhaljastust ja puude minivorme. Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplats või hauakoht peab olema tähistatud hauatähisega, millele on ilmastikukindlalt kirjutatud surnu ees- ja perekonnanimi ning sünni- ja surmaaeg.

  (3) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ja olema paigaldatud viisil, et naabruses uue haua kaevamisel ei tekiks varisemisohtu.

  (4) Hauaplatsi piirde ja piirdeaia paigaldamine, eemaldamine ja ümberpaigaldamine tuleb kooskõlastada haldajaga.

  (5) Hauaplatsil suuremahuliste hooldus- ja remonttööde alustamisest ja lõpetamisest teavitatakse haldajat.

  (6) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja -tähised loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks.

  (7) Hauaplatsi uuele kasutajale kasutusse andmisel loetakse hauaplatsil olemasolevad hauarajatised ja -tähised uue hauaplatsi kasutaja kasutuses olevateks. Uuesti kasutusse antud hauaplatsi kasutaja on kohustatud tagama hauaplatsil hauarajatiste ja -tähiste säilimise ja korrasoleku, vajadusel teostama hooldusremondi ning austama varem hauaplatsile maetuid.

  (8) Kujunduspõhimõtete eiramisel on haldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu kujunduspõhimõtete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutajapoolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on haldajal õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 16.   Kalmistu ja hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja. Hauaplatsi kasutaja on kohustatud korrastama hauaplatsi, hauatähised, hauarajatised ning hauaplatsi ümbritsevad vahekäigud.

  (2) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) hauaplats on tähistatud nimelise hauatähisega (rist, hauaplaat, hauakivi, hauasammas);
  2) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja elujõulised;
  3) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja murdunud taimed, sh pärjad;
  4) hauaplatse piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;
  5) hauarajatised ja -tähised on ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;
  6) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
  7) hauaplatsilt ja hauaplatsi ümbritsevast vahekäigust on riisutud ära lehed ja muu praht;
  8) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved;

  (3) Hauaplatsil oleva haljastuse kõrgust tuleb piirata selliselt, et selle kõrgus oleks järgmine:
  1) puud kõrgusega kuni 2 m;
  2) põõsad kõrgusega kuni 1,5 m;
  3) hekid kõrgusega kuni 1,0 m.

  (4) Hauatähiste lubatud kõrgus on maapinnast kuni 1.2 m.

  (5) Hauaplatsiääristena on soovituslik kasutada mätasääristust või looduslike äärekive. Erandina on lubatud hauaplatsi ääristena kasutada betoonist otsatapiga äärekive. Hauaplatsiääristena uute monoliitsete betoonist valatud hauaplatsiääriste rajamine ei ole lubatud.

  (6) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmete kogumise kohta.

  (7) Hauaplatsil hooldus- ja remonttööde teostamisel tekkinud ehitusjäätmete äreveo on hauaplatsi kasutaja kohustatud teostama omal kulul.

  (8) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada haldajaga. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba vastavalt Tori vallas kehtivale korrale.

  (9) Juhul, kui hauaplatsi kasutaja soovib haldajalt tellida hauaplatsi hooldamiseks lisateenuseid, sõlmitakse hauaplatsi kasutaja ja haldaja vahel teenuse osutamise leping.

  (10) Hooldusnõuete eiramisel on haldajal õigus teha hauaplatsi kasutajale ettekirjutus, millega juhitakse tähelepanu hooldusnõuete rikkumisele ning antakse hauaplatsi kasutajale puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg. Hauaplatsi kasutajapoolsel ettekirjutuse mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel on vallavalitsusel õigus korraldada ettekirjutuse täitmine hauaplatsi kasutaja kulul.

  (11) Tori valla poolt hooldatavate hauaplatside nimekirja kinnitab Tori Vallavalitsus.

§ 17.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi ja võsa;
  2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;
  3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehtedest on ilmne, et hauaplatsi pole pikka aega hooldatud.

  (2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsustab Tori Vallavalitsus haldaja ettepanekul.

  (3) Haldaja vaatab hauaplatsid üle kahel korral:
  1) esimene ülevaatus, mille käigus tuvastatakse, et hauaplats on hooldamata ja märgistatakse see sildiga, millel on kiri „Hooldamata hauaplats“, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatuse kuupäev ja haldaja kontaktandmed. Haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjaliku hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile.
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukord ja võetakse vastu otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta.

  (4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus, kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Protokollile kirjutab alla protokolli koostaja.

  (5) Hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatside kohta avaldatakse teade Tori valla kodulehel, andes hauaplatsi kasutajale võimalus kahe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust haldajaga ja hauaplats korrastada või loobuda hauaplatsi kasutusõigusest ja kasutusleping erakorraliselt üles öelda.

  (6) Pärast kahekuulise tähtaja möödumist võib haldaja kasutuslepingu üles öelda. Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepingut sõlmitud, kasutusõigus loetakse pärast kahekuulise tähtaja möödumist lõppenuks.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 18.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Tori Vallavalitsus.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19.   Rakendussätted

  (1) Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olev hauaplats jääb senise kasutaja kasutusse kuni viieteistkümneks aastaks eeskirja jõustumisest arvates, kui senise kasutaja ja haldaja vahel pole kokku lepitud teises tähtajas.

  (2) Seniseks hauaplatsi kasutajaks loetakse omaksed, kes on korraldanud hauaplatsil esimese matmise, selle puudumisel isik, kes hauaplatsi reaalselt kasutab.

  (3) Senisel hauaplatsi kasutajal on õigus esitada haldajale taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kahe aasta jooksul arvates eeskirja jõustumisest. Kõigi seniste hauaplatsi kasutajatega, kes esitavad taotluse, sõlmitakse kasutuslepingud pärast kõigi faktide tõesuse kontrollimist, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul taotluse esitamisest.

§ 20.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Tori vallavolikogu 18. juuni 2008 määrus nr 13 „Tori kalmistu kasutamise eeskiri“.

§ 21.   Lõppsätted

  Määrus jõustub 01. mail 2015.

Kalev Kiisk
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json