Teksti suurus:

Märjamaa Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2016, 13

Märjamaa Gümnaasiumi põhimääruse muutmine

Vastu võetud 19.04.2016 nr 57

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 alusel.

§ 1.Märjamaa Vallavolikogu 21.12.2010 määruses nr 42 „Märjamaa Gümnaasiumi põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahv 2 lõige 2 tunnistataks kehtetuks;

2) paragrahv 4 lõiget 2 muudetakse ja sõnastataks järgmiselt:
„(2) Koolis võib toimuda nii statsionaarne kui ka mittestatsionaarne õpe.“;

3) paragrahv 12 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille läbiviimise korra kehtestab ja kuulutab välja vallavalitsus esitades selle enne arvamuse andmiseks hoolekogule.“;

4) paragrahv 12 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 12 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Direktor:
1) vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
2) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
3) kehtestab kooli õppekava;
4) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel ning käsutab kooli eelarvevahendeid käesoleva seaduse ning kooli põhimäärusega antud volituste ulatuses;
5) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastamiseks vallavalitsusele;
6) sõlmib õpetajate ning teiste töötajatega töölepingud;
7) kinnitab vallavalitsuse kehtestatud korras koolitöötajate koosseisu;
8) teeb kooli vallavalitsusele ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
9) kehtestab kooli sisehindamise korra;
10) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra.“

6) paragrahvi 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 13. Hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ.
(2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
(3) Hoolekogu ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
(4) Hoolekogu moodustatakse, selle koosseis valitakse ja töökord kehtestatakse vallavolikogu kehtestatud korras.
(5) Hoolekogu:
1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
3) annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta põhikooli – ja gümnaasiumiseaduse §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
6) annab nõusoleku valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
7) annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
14) annab arvamuse õpilaskodu kodukorra kohta;
15) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma ja õpilaskodu vajaduse ja töökorralduse kohta;
16) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
17) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.“

7) paragrahvi 14 lõikeid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.
(2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppealajuhataja(d), õpetajad, tugispetsialistid ja teised direktori nimetatud isikud. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesinduse esindaja.“

8) paragrahvi 15 lõikeid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded kehtestab haridus- ja teadusminister.
(3) Koolitöötajate koosseis kinnitatakse direktori ettepanekul vallavalitsuse kehtestatud korras.“

9) paragrahvi 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 16. Koolitöötajate õigused ja kohustused
(1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, direktori poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.
(2) Koolitöötajatel on õigus:
1) esitada direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastu võetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
3) täiendada oma erialaseid teadmisi täiskasvanute koolituse seaduse ja koolis sätestatud täienduskoolituskava alusel.“

§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json