Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Märjamaa Valla Noortekeskuse põhimäärus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2016, 18

Märjamaa Valla Noortekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.04.2016 nr 59

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Märjamaa Valla noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) ülesanded, töökorralduse, juhi õigused ja kohustused ning muu tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Noortekeskus on Märjamaa vallavalitsuse hallatav asutus. Noortekeskuse struktuuriüksusteks on Märjamaa valla erinevates piirkondades asuvad noorsootööüksused (edaspidi noortetoad).

  (2) Märjamaa vald avalik-õigusliku isikuna teostab noortekeskuse kaudu pädevuse piires noorsoopoliitikat.

  (3) Noortekeskuse asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Märjamaa Vallavolikogu.

  (4) Noortekeskus juhindub oma tegevuses kehtivast seadusest, Märjamaa valla õigusaktidest ning noortekeskuse põhimäärusest.

  (5) Noortekeskuse aadress on Pärnu mnt 56 Märjamaa alev 78304 Märjamaa vald Rapla maakond.

§ 3.   Eesmärk

  Noortekeskuse eesmärgiks on tagada valla noorsootöö koordineerimine ja arendamine, noorte ühistegevuse ja omaalgatuse toetamine.

§ 4.   Ülesanded

  (1) Noortekeskuse ülesanded on:
  1) tingimuste loomine noorte erinevate huvigruppide tegevuseks;
  2) noorte tegevuse koordineerimine;
  3) noorte vaba aja ürituste korraldamine;
  4) koostöö teiste laste- ja noorteorganisatsioonidega;
  5) koostöö valla kultuuri- ja haridusasutustega ning politseiga;
  6) noorsooinfo ja -teenuste koordineerimine ja vahendamine;
  7) tingimuste loomine noorte enesetäienduseks ja õppimiseks;
  8) noortelaagrite ja projektlaagrite korraldamine;
  9) huviringide tegevuse kavandamine ja korraldamine;
  10) noorsootööalane nõustamine.

  (2) Noortekeskus võib oma tegevuse eesmärgiga seonduvaid teenuseid osutada tasu eest. Tasuliste teenuste nimekirja ning teenuste hinnad kehtestab Märjamaa Vallavalitsus.

  (3) Oma ülesannete täitmiseks võib noortekeskus Märjamaa valla nimel tellida teenuseid juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning sõlmida oma tegevuse korraldamiseks lepinguid.

  (4) Noortekeskusel on õigus anda tema valduses olevat vara vastavalt Märjamaa valla vara valitsemise korras sätestatule kasutusele ning sõlmida Märjamaa valla nimel vastavaid lepinguid.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Noortekeskuse tööd juhib juhataja.

  (2) Noortekeskuse juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi kuulutab välja ja viib läbi Märjamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Avalikul konkursil osalejate seast valitud juhataja kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

  (4) Noortekeskuse juhataja täidab valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid juhtimis- ja haldamisalaseid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib noortekeskuse igapäevast tegevust;
  2) esitab vallavalitsusele noortekeskuse arengukava eelnõu;
  3) koostab ja esitab vallavalitsusele noortekeskuse eelarve eelnõu;
  4) esitab vallavalitsusele noortekeskuse struktuuri ning töötajate koosseisu ja palgaastmete eelnõu;
  5) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks noortekeskuse tasuliste teenuste hinnakirja eelnõu;
  6) sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles noortekeskuse töötajatega töölepingud;
  7) koostab ja kinnitab noortekeskuse töötajate ametijuhendid;
  8) kinnitab noortekeskuse töökorralduse reeglid ja teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  9) esindab noortekeskuse ja tegutseb noortekeskuse nimel, teeb noortekeskuse eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud valla õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  10) käsutab kooskõlas valla õigusaktidega noortekeskuse valitsemisel olevat valla vara;
  11) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning annab käskkirju.

§ 6.   Vara ja vahendid

  (1) Noortekeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valitsemisel olevat vara käesoleva põhimäärusega seatud eesmärkide täitmiseks, vastavalt Märjamaa valla vara valitsemist, kasutamist ja käsutamist sätestavatele õigusaktidele.

  (2) Noortekeskuse valduses olev vallavara kajastub Märjamaa valla bilansis.

  (3) Noortekeskuse alaeelarve kinnitab vallavalitsus.

  (4) Noortekeskuse tulud on Märjamaa valla eelarve tulud.

  (5) Noortekeskuse raamatupidamisarvestust korraldab tsentraalselt vallavalitsuse rahandusosakond.

  (6) Noortekeskus esitab raamatupidamis- ja statistilisi aruandeid õigusaktides sätestatud korras.

  (7) Noortekeskus finantsmajandusliku tegevuse revideerimist korraldab vallavalitsus.

  (8) Noortekeskuse dokumendihalduse korraldamiseks kehtestab noortekeskuse juhataja asjaajamiskorra.

§ 7.   Teenistuslik järelevalve

  (1) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse tegevuse üle teostab Märjamaa Vallavalitsus.

  (2) Noortekeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Märjamaa Vallavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 8.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Märjamaa Vallavolikogu.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json