ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Tarvastu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2016, 39

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 25.02.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, lg 4 p 1, § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 41 ja elamuseaduse § 8 p 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

 (1) Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumi mõiste, sotsiaaleluruumi eluasemeteenusena üürile andmise tingimused, sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning sotsiaaleluruumi üürniku õigused, kohustused ning piirangud sotsiaaleluruumi kasutamisel.

 (2) Sotsiaaleluruum käesoleva määruse tähenduses on Tarvastu Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale tagama.

§ 2.  Sotsiaaleluruumi mõiste

  (1) Käesolevas korras mõistetakse sotsiaaleluruumina:
 1) sotsiaalmaja - Tarvastu valla munitsipaalomandis olev hoone, mis on kasutusele võetud sotsiaalmajana, milles osutatakse eluasemeteenust ning kus asuvad sotsiaaleluruumid ning sotsiaalhoolekandeks vajalikud ameti- ja abiruumid.
 2) sotsiaaleluruum – sotsiaalmajas asuv eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset vajavale isikule/isikutele ja tema perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama; ning, mis koosneb ühest või mitmest toast, mida kasutab üks isik või mitu sotsiaalteenust vajavat isikut ühiselt.

§ 3.  Sotsiaaleluruumi taotlejad

  (1) Sotsiaaleluruumi taotlejateks võivad olla isikud, kes on kantud Tarvastu valla elanike registrisse ning nad vastavad ühele järgmistest kriteeriumitest:
 1) puudega isikud, kes vajavad abi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle kasutada olevas vallas asuvas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
 2) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavad isikud, kes oma materiaalse olukorra tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle seadusjärgsed ülalpidajad on ise abivajajad;
 3) orvud ja vanemliku hoolitsuseta (sh alaealised) isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta laste hoolekandeasutusest, eestkostja või hooldaja juurest ja kellel ei ole võimalik asuda elama Tarvastu vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne laste hoolekandeasutusse, eestkostja või hooldaja juurde elama asumist;
 4) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma elamispinna;
 5) erijuhtudel väljapääsmatusse olukorda sattunud isik.

§ 4.  Sotsiaaleluruumi taotlemine

 (1) Sotsiaaleluruumi taotleja esitab vallavalitsusele sellekohase kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
 1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed;
 2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate/ülalpidajate kohta;
 3) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjus;
 4) tõendid taotlejate ja taotlejate suhtes ülalpidamiskohustust omavate isikute sissetulekute kohta;
 5) dokumendid taotlejate ja tema perekonna majandusliku seisu kohta (vara);
 6) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
 7) muud sotsiaaleluruumi taotlemise põhjendatust tõendavad dokumendid (nt kohtuotsuse koopia eluruumist väljatõstmise kohta, eluruumi elamiskõlbmatuks tunnistava dokumendi koopia, tõend taotleja tervisliku seisukorra kohta jmt).

 (2) Vajadusel on vallavalitsusel õigus nõuda sotsiaaleluruumi taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (3) Sotsiaalametnik kontrollib taotluse põhjendatust ja selles esitatud andmete õigsust. Samuti kuulab ära taotleja arvamuse, osutab sotsiaalnõustamise teenust ning rakendab abivajaduse selgitamiseks juhtumitöö põhimõtteid.

§ 5.  Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustamine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustab Tarvastu Vallavalitsuse Sotsiaalkomisjon (edaspidi: sotsiaalkomisjon) või erandjuhul valla sotsiaalnõunik.

 (2) Sotsiaalkomisjon teeb otsuse vabade sotsiaaleluruumide üürile andmise või mitteandmise kohta 10 tööpäeva jooksul avalduse registreerimisest.

 (3) Sotsiaaleluruume võib üürile anda sotsiaaleluruumi tubade kaupa või eraldada abivajavale isikule osa eluruumist. Sotsiaaleluruumi üürile andmisel on üürnikul õigus kasutada eluruumi juurde kuuluvat tualettruumi, koridori ja abiruume võrdselt teiste sotsiaaleluruumi üürnikega ning kohustus tasuda selle eest üüri võrdselt teiste elanikega.

 (4) Sotsiaaleluruumi vabanemisel otsustab sotsiaalkomisjon selle üürileandmise ühele isikutest, kes on eluasemeteenuse vajajana arvele võetud.

 (5) Vabanenud sotsiaaleluruumi üürileandmise otsustamisel kaalutakse selle üürileandmist kõigile eluasemeteenuse vajajana arvele võetud isikutele ja arvestatakse otsuse langetamisel iga isiku arveloleku aega, arvelevõtmise põhjuseid, eluasemeprobleemi tõsidust, vabanenud eluruumi vastavust isiku vajadustele ja muid olulisi asjaolusid.

 (6) Vabade kohtade olemasolul sotsiaalmajas, võib anda sotsiaaleluruumi üürile ka antud määruses § 3 nimetamata isiku(te)le, kuni määruses sätestatud vajaduseni teenust saama õigustatud isikute poolt.

 (7) Sotsiaaleluruumi võib jätta eraldamata:
 1) kui taotlejal on ülalpidajaid vastavalt perekonnaseadusele, kes on võimelised oma lähedase hooldust korraldama muul viisil;
 2) kui isik on keeldunud talle valla poolt juba pakutud sotsiaaleluruumist;
 3) kui taotlejal on vara või muud vahendid, millega taotleja saab tasuda vajaminevate sotsiaalteenuste eest ise.

§ 6.  Üürilepingu sõlmimine ja pikendamine

 (1) Sotsiaalmaja haldava asutuse juhataja sõlmib ja lõpetab kirjalikult lepingu isikuga, kellele sotsiaalkomisjon sotsiaaleluruumi eraldas.

 (2) Sotsiaaleluruumi üürilepingu võib sõlmida tähtajalisena või tähtajatuna.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse Võlaõigusseaduse § 272 lg 4 p 4 sätestatust ning üürnikku tuleb eelnevalt teavitada, et sotsiaaleluruumi, mille Tarvastu vald on sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks andnud üürile eluruumi hädasti vajavale isikule, ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

 (4) Sotsiaaleluruum antakse üürnikule lepingu sõlmimisel üle akti alusel ning võetakse temalt lepingu lõppemisel üle akti alusel.

 (5) Sotsiaaleluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

 (6) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

 (7) Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama sotsiaalkomisjonile avalduse vähemalt üks kuu enne üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus sotsiaaleluruumi kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel sotsiaaleluruumi koheselt vabastama.

 (8) Lepingu pikendamisel lähtutakse:
 1) sotsiaalteenuse vajalikkusest;
 2) senise sotsiaalpinna sobivusest isikule;
 3) üüri tähtaegse tasumise nõude täitmisest;
 4) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest.

§ 7.  Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürnik võib üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse sotsiaalmaja haldava asutuse juhatajale vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist.

 (2) Vallavalitsus võib sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetada ennetähtaegselt juhul kui sotsiaaleluruumi üürnik rikub üürilepingu tingimusi ja/või sotsiaalmaja kodukorda ja/või teiste üürnike rahu, teatades sellest üürnikule ette vähemalt 30 päeva enne üürilepingu lõpetamist.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürileping võidakse lõpetada ka juhul kui:
 1) Üürnik on sotsiaalmajast omavoliliselt lahkunud ning tema kohta pole saadud andmeid ühe kuu jooksul;
 2) Kui üürnik on sotsiaalmajast omavoliliselt lahkunud ning kui on andmeid, et ta on elama asunud mõnele teisele elamispinnale;
 3) Kui üürnik on paigutatud kinnipidamiskohta või hooldekodusse.
 4) Üürniku surma korral surma päevale järgnevast päevast.

 (4) Sotsiaaleluruumi kasutajaga, kes pahatahtlikult viivitab eluruumi eest tasumisega, rikub süstemaatiliselt ühiselu reegleid või kahjustab sotsiaaleluruumi ehituslikku seisukorda (välisilmet) ning sisustust, lõpetatakse leping. Tekitatud kahju tuleb üürnikul kinni maksta.

 (5) Alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine või joobes viibimine sotsiaaleluruumis võib olla aluseks üürilepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

 (6) Üürilepingu erakorralisel ülesütlemisel üürniku süül ei ole vallavalitsus kohustatud isikule sotsiaalteenusena eluaset andma.

§ 8.  Sotsiaaleluruumi kasutamine

 (1) Sotsiaaleluruumi üürnik peab sotsiaaleluruumi kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele ning arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega ning kinni pidama sotsiaalmaja kodukorrast.

 (2) Sotsiaaleluruumi kodukorra kehtestab asutuse juhataja, kelle haldusalas sotsiaalmaja tegutseb.

 (3) Sotsiaaleluruumi üürnik ei või anda sotsiaaleluruumi allkasutusse ega loata vahetada teise sotsiaaleluruumi vastu, kui üürilepinguga ei ole kokku lepitud teisiti.

 (4) Üürnik tasub lähtuvalt üürilepingust sotsiaaleluruumi kasutamisega seotud kulud (üür, kommunaalmaksed jt. tasulised teenused) tähtaegselt.

 (5) Üürniku võib kirjaliku avalduse alusel vabastada sotsiaaleluruumis vee- ja elektri eest tasumisest vaid üürniku haiglas viibimise perioodi eest.

 (6) Sotsiaaleluruumi vähekindlustatud üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimusel ja korras.

 (7) Sotsiaaleluruumi vabastamisel üürniku poolt ei tohi eluruum üleandmisel olla halvemas seisukorras kui see oli üürnikule üürile andmise ajal arvestades loomulikku kulumist.

§ 9.  Sotsiaaleluruumide haldamine ja järelevalve

 (1) Sotsiaaleluruumide haldamist korraldab Kärstna Hooldekodu juhataja.

 (2) Sotsiaaleluruumide ülalpidamiskulud (üür, küte, hooldus jm) perioodil, kui korteris puudub üürnik, kaetakse Tarvastu valla eelarvest.

 (3) Üürist saadav tulu laekub vallavalitsusele ning seda kasutatakse sotsiaaleluruumidega seotud kulude katmiseks.

 (4) Sotsiaaleluruumi rendihinna ja taotluse vormi kehtestab Tarvastu Vallavalitsus.

§ 10.  Vaidluste lahendamine

 (1) Käesolevas korras ja sotsiaaleluruumi eraldamisega seotud lepingutes reguleerimata poolte õigused ja kohustused, mis kutsuvad esile vaidlusi, kuuluvad lahendamisele läbirääkimiste teel vallavalitsuses.

 (2) Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie kas vallavalitsusele või vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 11.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Mare Pariis
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json