SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Tarvastu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2016, 41

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 25.02.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning Sotsiaalhoolekande seaduse §14 § 38 lg 1, § 39 ja § 40 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Tarvastu vallas elavatele puuetega inimestele sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenuse) osutamist, tagamaks puuetega inimestele paremaid tingimusi toimetulekuks ja võrdsete võimaluste toetamiseks.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on ravi – või rehabilitatsiooniasutuse, haridusasutuse või ametiasutuse külastamiseks osutatav ühe – või mitmekordne teenus.

  (2) Teenust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Tarvastu vallas elavatel puudega isikutel, kes vajavad haigusest, puudest või vanadusest tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik:
  1) kasutada ühistransporti või;
  2) kasutada isiklikku sõiduautot või;
  3) transporti iseseisvalt korraldada.

  (3) Puudega isik käesoleva korra mõttes on isik puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses.

  (4) Transporditeenust osutatakse tööpäevadel.

  (5) Tarvastu Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus) võib korraldada sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks vedajate hanke.

§ 3.   Teenuse taotlemine ja määramine

  (1) Teenust vajav isik esitab vallavalitsusele kirjaliku või suulise taotluse teenuse vajalikkuse põhjendusega, sõidu otstarbe ja marsruudi. Vajadusel esitatakse ka sissetulekut tõendavad dokumendid.

  (2) Transporditeenust vajav isik esitab avalduse teenuse saamiseks vähemalt seitse tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

  (3) Isikule abi osutamisel ja teenuse vajaduse väljaselgitamisel kasutatakse kaalutlusõiguse ja juhtumikorralduse põhimõtet ning teenuse määramine otsustatakse igal konkreetsel juhul eraldi.

  (4) Otsuse selle kohta, kas isik on õigustatud transporditeenust saama ja kas vallavalitsusel on soovitud ajal võimalik teenust osutada, teeb Tarvastu Vallavalitsuse sotsiaalkomisjon (edaspidi: sotsiaalkomisjon) vastavalt sotsiaalseadustiku üldosa seadusele § 25 10 tööpäeva jooksul.

  (5) Erandjuhtudel osutatakse sotsiaaltransporditeenust esimesel võimalusel sotsiaalametniku otsusega või perearsti pöördumisel.

  (6) Teenust osutatakse üldjuhul transporditeenust pakkuva ettevõtte sõiduvahendiga või vastavalt vajadusele ja võimalusele vallavalitsuse sõiduauto või hooldustöötaja poolt ametisõitudeks kasutatava sõiduautoga.

  (7) Transporditeenuse osutaja on kohustatud abivajajat abistama sõidukisse sisenemisel ja väljumisel, samuti abistama teda raviasutuses või ametiasutuses asja ajamisel kui abivajaja tervislik seisund seda nõuab.

  (8) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sealhulgas kaebuste esitamise võimalustest ja korrast.

§ 4.   Sotsiaaltransporditeenuse määramata jätmine

  (1) Taotluse sotsiaaltransporditeenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui on täidetud vähemalt üks järgmistest punktidest:
  1) isik ei ole õigustatud teenust saama (vastavalt antud määruse § 2 lg 2);
  2) korduvtaotlejal on Tarvastu Vallavalitsuse ees võlgnevusi;
  3) teenuse osutajal ei ole võimalik teenust osutada soovitud sõiduajal.

  (2) Teenuse taotlejat teavitatakse suuliselt või kirjalikult otsusest teenust osutada või mitte osutada.

  (3) Otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie kas vallavalitsusele või vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud korras kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

§ 5.   Transporditeenuse hind ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse eest tasumisest vabastamiseks või osaliseks vabastamiseks peab taotleja tegema avalduse sotsiaalkomisjonile toetuse taotlemiseks. Sotsiaalkomisjon otsustab toetuse maksmise vastaval kehtivale sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

  (2) Vähekindlustatud isikule või perekonnale teenuse osutamisel võib sotsiaalametniku ettepanekul taotleja vabastada teenuse eest tasumisest ning osutada teenust tasuta. Teenust võib osutada taotlejale tasuta ka sügava puudega laste haridus- või meditsiiniasutusse transportimiseks või sotsiaalhoolekandetöö teostamiseks laiemalt.

  (3) Rahaliste vahendite piisavuse korral võib sotsiaalkomisjon oma otsusega võimaldada täiendavaid tasuta sõite.

  (4) Transporditeenuse sõiduregistri vormi, teenuse hinna ja tasumise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mare Pariis
volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json