Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Lääne-Saare valla külaraha jaotamise kord

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2016, 46

Lääne-Saare valla külaraha jaotamise kord

Vastu võetud 19.04.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ning § 22 lg 1 p 5 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesoleva korra alusel jaotatakse Lääne-Saare valla eelarvest küladele rahalisi vahendeid külade esmaste väikesemahuliste vajaduste katmiseks ja külaelu aktiveerimiseks.

 (2) Käesoleva korra täitmiseks eraldatakse vahendid iga-aastaselt valla eelarvega.

§ 2.  Rahaliste vahendite eraldamine ja arvestus

 (1) Rahalisi vahendeid eraldatakse küladele ja alevikele, kus on vastavalt kehtivale korrale valitud küla/alevikuvanem või olemas piirkonda esindav ühing.

 (2) Külaelanike arvu määramise aluseks on rahvastikuregistri andmed seisuga jooksva aasta 1. jaanuar.

 (3) Külal on võimalik viia oma eelneva aasta jääk üle järgmisse eelarveaastasse. Lääne-Saare vallavalitsuse finantsosakond peab külarahade kasutamise kohta eraldi arvestust.

§ 3.  Külaraha välja maksmine

 (1) Külaraha tohib kasutada küla ühistegevuste läbiviimiseks, küla avalike objektide hooldamiseks või külaseltsi majanduskuludeks.

 (2) Külaraha makstakse välja infotöötaja ja finantsjuhi kinnituste alusel.

 (3) Külaraha välja maksmiseks esitab küla/alevikuvanem või piirkonda esindava ühingu õiguslik esindaja Lääne-Saare vallavalitsuse infotöötajale taotluse, kus on ära toodud:
 1) kuludokumendi koopia ning arve tasumist tõendava pangakonto väljavõte,
 2) selgitus kulu sisu kohta;
 3) küla/alevikuvanema või ühingu esindaja pangerekvisiidid, kuhu vallavalitsus külaraha välja maksab.

 (4) nimetatud nõuete täitmata jätmisel ja/või kulude mitteotstarbekuse puhul on Lääne-Saare vallavalitsusel õigusteha taotlejale järelpäringuid ja/või jätta külaraha välja maksmata.

§ 4.  Rakendussätted

  Külaraha jaotatakse järgmise valemi alusel:
 1) 50% jaotatakse küla/alevikuvanema või külaseltsiga külade vahel võrdselt;
 2) 50% jaotatakse küla/alevikuvanema või külaseltsiga külades elavate külaelanike arvu alusel;
 3) summaarne külaraha ümardatakse lähima vähima täiseuroni.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees