Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Valga linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökorra kehtestamine

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2016, 47

Valga linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide töökorra kehtestamine

Vastu võetud 18.04.2016 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, § 62 lõike 1 punkti 3 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Ajutised ühinemiskomisjonid

 (1) Ajutised ühinemiskomisjonid (edaspidi komisjonid) moodustatakse Valga Linnavolikogu ja selle ümberkaudsete kohaliku omavalitsuse üksuste vallavolikogude (edaspidi volikogude) otsuste alusel ja nende ülesandeks on kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemiseks vajalike otsuste ettevalmistamine.

 (2) Ajutisteks ühinemiskomisjonideks on juhtkomisjon, selle alakomisjonid ning selle poolt moodustatud valdkondlikud komisjonid.

 (3) Komisjonide töökord kinnitatakse volikogude määrustega.

 (4) Komisjonid juhinduvad oma tegevuses käesolevast määrusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadusest ning teistest õigusaktidest.

 (5) Komisjonide tegevus lõpeb uue kohaliku omavalitsuse üksuse valimistulemuste kinnitamisega.

2. peatükk Juhtkomisjon 

§ 2.  Juhtkomisjoni koosseis

 (1) Juhtkomisjoni koosseisu kuuluvad hääleõigusega igast ühinevast kohaliku omavalitsuse üksusest linnapea või vallavanem ja volikogu esimees.

 (2) Vajadusel võib kohaliku omavalitsuse üksus määrata ka hääleõiguseta kolmanda juhtkomisjoni liikme.

 (3) Juhtkomisjoni koosseisu liikmete nimekiri kinnitatakse vastava kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega.

 (4) Juhtkomisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda, teatades sellest ette vähemalt 30 kalendripäeva. Juhtkomisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse tegemise hetkest.

 (5) Juhtkomisjoni esimees on Valga linnapea.

 (6) Juhtkomisjoni koosseisust arvatakse välja selle kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad, mis loobub ühinemisläbirääkimiste pidamisest.

§ 3.  Juhtkomisjoni ülesanded

  Juhtkomisjoni ülesanded on:
 1) ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste seisukohtade ühisosa väljaselgitamine ja kokkulepete saavutamine probleemküsimustes;
 2) ühinemisprotsessi kavandamine ja juhtimine;
 3) ühinemisprotsessi korralduslike normdokumentide ühtlustamise koordineerimine;
 4) ühinemislepingu eelnõu menetlemine ning selle heaks kiitmine esitamiseks volikogudele;
 5) ühinemisprotsessi avatud ja kaasava infoliikumise korraldamine;
 6) valdkondlike komisjonide moodustamine ja tööülesannete kinnitamine.

§ 4.  Juhtkomisjoni pädevus

  Juhtkomisjoni pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine ja arvamuste andmine volikogudele;
 2) volikogude määruste ja otsuste eelnõude ettevalmistamine;
 3) volikogude vastavate määruste ja otsuste täitmise kontroll.

§ 5.  Juhtkomisjoni õigused

  Juhtkomisjonil on õigus:
 1) saada kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudelt, linna- või vallavalitsustelt ja linna või valla hallatavatelt asutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) kaasata oma tegevusse asjatundjaid;
 3) võtta oma pädevuse piires vastu otsuseid, mis on volikogudele ja linna- või vallavalitsustele soovitusliku iseloomuga;
 4) moodustada valdkondlikke komisjone vastavalt ühinemislepingu koostamise vajadusele.

§ 6.  Juhtkomisjoni esimees

  Juhtkomisjoni esimees:
 1) juhib komisjoni tööd;
 2) koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra;
 3) annab komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid;
 4) kutsub kokku komisjoni koosoleku ja juhatab seda;
 5) vastutab komisjoni asjaajamise eest, kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile ja komisjoni otsustele.

§ 7.  Juhtkomisjoni töökord ja asjaajamine

 (1) Juhtkomisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolek kutsutakse kokku vajaduse korral, kuid mitte harvem kui üks kord kuus, v.a. juuli.

 (2) Juhtkomisjoni koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku ning koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (3) Juhtkomisjon on otsustusvõimeline, kui otsuse vastuvõtmisest võtab osa igast kohaliku omavalitsuse üksusest vähemalt üks komisjoni liige, nende hulgas komisjoni esimees.

 (4) Otsustamisel on hääleõigus igast kohaliku omavalitsuse üksusest kahel juhtkomisjoni liikmel.

 (5) Juhtkomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega ja juhul, kui selle poolt on igast kohaliku omavalitsuse üksusest vähemalt üks juhtkomisjoni liige.

 (6) Juhtkomisjoni liige, kes mõjuval põhjusel ei saa osaleda komisjoni töös, võib otsuse vastuvõtmisel osaleda virtuaalselt (e-posti, telefonikonverentsi jms teel).

 (7) Juhtkomisjoni koosolek protokollitakse ja protokoll vormistatakse viie tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku juhataja vastutab selles sisalduvate andmete õigsuse eest. Protokollid on avalikud dokumendid ning nendega on võimalik tutvuda ühinevate omavalitsuste kantseleides ja veebilehtedel.

 (8) Juhtkomisjoni töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab Valga Linnavalitsuse ühinemise koordinaator.

§ 8.  Aruandlus

 (1) Juhtkomisjoni liikmed on aruandekohustuslikud oma kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu ees.

 (2) Aruandlus volikogule toimub suuliselt või kirjalikult igal korralisel volikogu istungil.

3. peatükk Valdkondlikud komisjonid 

§ 9.  Valdkondlike komisjonide koosseisud

 (1) Valdkondlikud komisjonid moodustatakse kohaliku omavalitsuse üksuste esindajatest põhimõttel – igast ühinevast kohaliku omavalitsuse üksusest kuni kaks esindajat.

 (2) Vajadusel võib kohaliku omavalitsuse üksus määrata ka kolmanda juhtkomisjoni liikme.

 (3) Valdkondlike komisjonide esimehe ja aseesimehe valivad valdkondlike komisjonide liikmed oma liikmete hulgast lihthäälteenamuse alusel.

 (4) Valdkondlike komisjonide koosseisu liikmete nimekiri kinnitatakse vastava kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu otsusega.

 (5) Valdkondliku komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda, teatades sellest ette vähemalt 30 kalendripäeva. Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse tegemise hetkest.

 (6) Valdkondlike komisjonide koosseisudest arvatakse välja selle kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad, mis loobub ühinemisläbirääkimiste pidamisest.

§ 10.  Valdkondlike komisjonide ülesanded

  Valdkondlike komisjonide ülesanded on:
 1) ühinemisprotsessi kohta informatsiooni kogumine, töötlemine ja analüüsimine ning analüüsi alusel ettepanekute esitamine juhtkomisjonile;
 2) juhtkomisjoni poolt neile seatud ülesannete täitmine;
 3) ühinemislepingu dokumentide menetlemine ning ettepanekute esitamine juhtkomisjonile;
 4) muud vajalikuks peetavad küsimused.

§ 11.  Valdkondlike komisjonide pädevus

  Valdkondlike komisjonide pädevuses on:
 1) ettepanekute tegemine ja arvamuste andmine juhtkomisjonile;
 2) asjakohaste valdkondlike probleemküsimuste algatamine ning neile lahenduste otsimine;
 3) valdkondlike ekspertide (sh kohalike) ja elanike kaasamine.

§ 12.  Valdkondlikel komisjonide õigused

  Valdkondlikel komisjonidel on õigus:
 1) saada kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudelt, linna- või vallavalitsustelt ja linna või valla hallatavatelt asutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) kaasata oma tegevusse asjatundjaid.

§ 13.  Valdkondlike komisjonide esimehed

  Valdkondlike komisjonide esimehed:
 1) juhivad komisjonide tööd;
 2) koostavad komisjonide töökava ja koosolekute päevakorra;
 3) annavad komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid;
 4) kutsuvad kokku komisjoni koosoleku ja juhatavad seda;
 5) vastutavad komisjoni asjaajamise eest, kirjutavad alla komisjoni koosoleku protokollile ja komisjoni otsustele.

§ 14.  Valdkondlike komisjonide töökord ja asjaajamine

 (1) Valdkondlike komisjonide töövormiks on koosolek. Komisjoni koosolek kutsutakse kokku vajaduse korral, kuid mitte harvem kui üks kord kuus, v.a. juuli.

 (2) Valdkondlikud komisjonid võivad vajadusel teha ka ühiseid koosolekuid juhul, kui komisjonide esimehed peavad seda otstarbekaks. Ühise koosoleku toimumisest peavad valdkondlikud komisjonid teavitama eelnevalt juhtkomisjoni.

 (3) Valdkondlike komisjonide koosolekud valmistavad ette ja kutsuvad kokku ning koosolekuid juhatavad komisjonide esimehed, nende äraolekul aseesimehed.

 (4) Valdkondlikud komisjonid on otsustusvõimelised, kui otsuse vastuvõtmisest võtab osa igast kohaliku omavalitsuse üksusest vähemalt üks komisjoni liige, nende hulgas komisjoni esimees või aseesimees.

 (5) Otsustamisel on hääleõigus igast kohaliku omavalitsuse üksusest kahel valdkondliku komisjoni liikmel.

 (6) Valdkondliku komisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega ja juhul, kui selle poolt on igast kohaliku omavalitsuse üksusest vähemalt üks komisjoni liige.

 (7) Valdkondliku komisjoni liige, kes mõjuval põhjusel ei saa osaleda komisjoni töös, võib otsuse vastuvõtmisel osaleda virtuaalselt (e-posti, telefonikonverentsi jms teel).

 (8) Valdkondliku komisjoni koosolek protokollitakse ja protokoll vormistatakse viie tööpäeva jooksul. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku juhataja vastutab selles sisalduvate andmete õigsuse eest. Protokollid on avalikud dokumendid ning nendega on võimalik tutvuda ühinevate omavalitsuste kantseleides ja veebilehtedel.

 (9) Valdkondlike komisjonide töö organisatsioonilise ja tehnilise teenindamise tagab Valga linnavalitsuse ühinemise koordinaator.

 (10) Komisjonide esimehed teavitavad ühinemise koordinaatorit komisjoni koosoleku toimumisest ette vähemalt seitse tööpäeva.

§ 15.  Aruandlus

 (1) Valdkondlikud komisjonid on aruandekohustuslikud juhtkomisjoni ees.

 (2) Aruande komisjoni tehtud tööst esitab valdkondliku komisjoni esimees juhtkomisjonile kirjalikult kolme tööpäeva jooksul pärast valdkondliku komisjoni koosoleku toimumist.

4. peatükk Juhtkomisjoni alakomisjonid 

§ 16.  Alakomisjonide koosseis.

  Juhtkomisjonil on kaks alakomisjoni:
 1) rahanduskomisjon, mis koosneb Valga linnavalitsuse rahandusameti juhatajast ning ümberkaudsete valdade pearaamatupidajatest;
 2) õiguskomisjon, mis koosneb Valga linnasekretärist ning ümberkaudsete valdade vallasekretäridest.

§ 17.  Juhtkomisjoni alakomisjonide töökord

  Juhtkomisjoni alakomisjonid juhinduvad oma töös käesoleva määruse paragrahvidest 10–12, 14 ja 15.

Arne Nõmmik
Volikogu esimees