Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2019, 3

Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 16.04.2019 nr 67

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekandeseaduse § 5 lõike 1, § 14, § 15, § 23-25, § 27-29, § 38-40, § 451-454 ja § 156 lõigete 31-33 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord Märjamaa vallas.

§ 2.   Õigustatud isikud

  Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendeid on õigus kasutada Märjamaa vallas elukoha registreerinud raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

§ 3.   Rahastamine

  (1) Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendeid võib Märjamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kasutada raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.

  (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) isikliku abistaja või tugiisikuteenus;
  4) psühholoogi-, logopeedi- ja eripedagoogiteenus ning muud teraapiad;
  5) abi- ja tugivahendite soetamine või rentimine;
  6) eluruumide kohandamine;
  7) muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

§ 4.   Teenuse määramine ja teenuse eest tasumine

  (1) Teenuse saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja vallavalitsusele vormikohase taotluse. Vormi kinnitab vallavalitsuse korraldusega moodustatud hoolekandekomisjon (edaspidi hoolekandekomisjon).

  (2) Teenuse vajaduse hindamine toimub iga lapse puhul eraldi arvestades konkreetse lapse ja tema pere vajadusi. Otsus käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud teenustele suunamise ja teenuse mahu ning rahastamise (suuruse, ulatuse) kohta kinnitatakse iga lapse puhul eraldi hoolekandekomisjoni haldusaktiga lähtudes riigieelarve toetusfondi rahalistest võimalustest.

  (3) Otsus teenuse määramise või määramata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja otsuse tegemiseks vajalike lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (4) Teenuse osutaja või abi- ja tugivahendi müüjaga sõlmitakse leping ja/või tasutakse teenuse või abi- ja tugivahendi eest teenuse osutajale või eseme müüjale/rentijale arve alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 21.03.2017 määrus nr 74 „Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord“.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Vigala Vallavolikogu 27.04.2017 määrus nr 4 „Raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuse vahendite kasutamise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json