Teksti suurus:

Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2019, 6

Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruse nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 16.04.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Põltsamaa Vallavolikogu 6. detsembri 2017 määruses nr 4 „Põltsamaa valla ametiasutuse palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on:
1) teenistujate I palgagrupp – alampalk – 945 eurot;
2) teenistujate II palgagrupp – 735 – 1470 eurot;
3) teenistujate III palgagrupp – 945 – 1785 eurot;
4) struktuuriüksuste juhid – 1260 – 2205 eurot;
5) abivallavanem – 2100 – 2625 eurot.“;
2) paragrahvi 8 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul makstakse puuduva teenistuja asendajale asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast või töötasust.“;
3) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Vallavanema töötasu vahemik on 2900-3675 eurot.“.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Vään
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json