Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2019, 16

Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord

Vastu võetud 17.04.2019 nr 9

Määrus antakse rahvaraamatukogu seaduse § 13 lõike 2 ja kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 8 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Põhja-Pärnumaa Raamatukogule (edaspidi raamatukogu) mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müügi tingimused ning kord.

§ 2.   Mittevajalik teavik

  (1) Mittevajalikuks võib tunnistada teaviku:
  1) mida on raamatukogus eksemplaridena rohkem, kui raamatukogu teenindamiseks vajalik (teaviku liigne eksemplar);
  2) mille sisu ei ole enam aktuaalne ning teaviku laenutamiseks ja kasutamiseks puudub nõudlus (teavik on aegunud);
  3) mis on heaks teenindamiseks liialt lagunenud (kasutuskõlbmatu).

  (2) Mittevajalikud teavikud kustutatakse rahvaraamatukogu seaduse ja selle alusel antud õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Mittevajalikke teavikuid võib raamatukogu tasuta üle anda või raha eest võõrandada vastavalt direktori kinnitatud kustutusaktis märgitud otsusele.

§ 3.   Ettevalmistav töö

  (1) Mittevajalikest teavikutest valib tasuta võõrandamiseks või müügiks pakutavad välja haruraamatukogu raamatukoguhoidja.

  (2) Tasuta võõrandamiseks ja müügiks eraldatud teavikutest eemaldatakse raamatukaart, teavikus kriipsutatakse läbi senikehtinud templi jäljendid ja inventarinumbrid.

§ 4.   Teavikute tasuta võõrandamine

  Tasuta võõrandamiseks eraldatud teavikuid pakutakse esmalt teistele Põhja-Pärnumaa valla asutustele ja partneritest kultuuri-, haridus- ja sotsiaalasutustele väljaspool valda ning seejärel elanikele.

§ 5.   Teavikute müük

  (1) Müügiks eraldatud teavikute hinna määrab raamatukoguhoidja ettepanekul direktor, kinnitades hinna käskkirjaga.

  (2) Teavikute müügi kohta väljastab raamatukoguhoidja kviitungi kahes eksemplaris, millest üks antakse ostjale ja teine jääb raamatukogule.

  (3) Teavikute müügist saadud raha ja aruanne edastatakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse rahandusosakonnale vastavalt raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale.

§ 6.   Lõppsätted

  (1) Mittevajalikke teavikuid võib tasuta võõrandada ja müüa selleks korraldatud üritustel.

  (2) Ruumi olemasolul on raamatukogus eraldi riiul antud teavikute pidevaks pakkumiseks raamatukogu külastajatele.

  (3) Võõrandamata teavikud utiliseeritakse.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse Halinga Vallavolikogu 20.06.2007 määrus nr 21 „Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord“ (RT IV, 03.07.2012, 19).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json