SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2019, 36

Võlanõustamisteenuse osutamise kord

Vastu võetud 17.04.2019 nr 57

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 44 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse sotsiaalhoolekandelise abina korraldatava tasuta võlanõustamisteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

  (2) Teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamisega ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (3) Võlgnevuseks loetakse olukorda, kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

  (4) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Teenuse saaja

  Teenuse saaja on isik, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu linn ja kes on sattunud finantsmajanduslikult raskesse olukorda ning kellel on seetõttu tekkinud või tekkimas iseseisvat toimetulekut raskendavad sotsiaalsed probleemid.

§ 3.   Teenuse kirjeldus

  (1) Teenuse osutaja on Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond).

  (2) Teenus hõlmab isiku nõustamist ja abistamist:
  1) võlakohustuste kaardistamisel;
  2) võlanõuete õiguspärasuse hindamisel;
  3) majapidamiseelarvete koostamise juhendamisel;
  4) säästliku majandamise korraldamisel;
  5) täiendavate ressursside otsimisel tema toimetuleku parandamiseks;
  6) võlausaldajatega läbirääkimiste pidamisel.

§ 4.   Teenuse taotlemine ja osutamine

  (1) Teenuse saamiseks esitab isik taotluse osakonna sotsiaaltööteenistuse võlanõustajale.

  (2) Lisaks taotlusele esitab isik kõik teadaolevad tõesed ja täielikud andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis tõendavad teenuse saamise vajadust.

  (3) Võlanõustaja selgitab välja isiku teenuse vajaduse ja teeb kaalutlusotsuse talle teenuse määramise kohta kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Otsuses määratakse teenuse saamise aeg.

  (5) Võlanõustaja võib otsusega teenuse määramisest keelduda, kui isik:
  1) ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) ei ole esitanud piisavalt andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis tõendaksid tema teenuse vajadust;
  3) vajab muud abi või kui teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
  4) käitub viisil või ilmneb tema isikust tulenev muu objektiivne põhjus, mis muudab teenuse osutamise võimatuks.

  (6) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json