SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Nõustamisteenuse osutamise kord

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2019, 37

Nõustamisteenuse osutamise kord

Vastu võetud 17.04.2019 nr 58

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse sotsiaalhoolekandelise abina korraldatava tasuta psühholoogilise nõustamisteenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja kord.

  (2) Teenuse eesmärk on parandada vähekindlustatud täisealise isiku või alaealise isiku ja tema perekonnaliikmete heaolu ning toetada nende iseseisvat toimetulekut, leevendades toimetulekut takistavaid pingeid, lahendades kriise ja suhtlemisprobleeme ning kasvatades iseseisvust probleemide lahendamisel.

  (3) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Teenuse saaja

  (1) Teenuse saaja on vähekindlustatud täisealine isik või alaealine isik, kelle elukoht rahvastikuregistris on Tartu linn ja kes vajab psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemidega toimetulekuks.

  (2) Kui teenuse saaja on alaealine isik (laps), võib vajadusel teenusele kaasata tema perekonnaliikmeid.

§ 3.   Teenus täisealisele isikule

  (1) Täisealisele isikule suunatud teenus hõlmab isiku:
  1) nõustamist lähtuvalt tema terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemidest;
  2) psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamist;
  3) potentsiaali ja valmisoleku arendamist eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks;
  4) lähedaste ja temaga kokkupuutes olevate inimeste nõustamist ja motiveerimist, et toetada isikut seatud eesmärkide saavutamisel.

  (2) Teenuse saamiseks esitab täisealine isik taotluse linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna elukohajärgse piirkonnakeskuse spetsialistile (edaspidi spetsialist).

  (3) Taotleja majandusliku olukorra hindamiseks tuleb taotlusele lisada andmed taotleja ja kõigi tema perekonnaliikmete taotluse esitamise kuupäevale eelnenud 30 kalendripäeva jooksul saadud netosissetulekute kohta. Majandusliku olukorra hindamisel arvestatakse netosissetulekust maha makstud elatis.

  (4) Spetsialist kontrollib esitatud andmete õigsust ning tuvastab majanduslikust olukorrast tulenevalt isiku tasuta teenuse vajaduse. Spetsialistil on õigus nõuda täiendavaid andmeid sissetulekute kohta.

  (5) Otsuse teenusele suunamise või sellest keeldumise kohta teeb spetsialist kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saamisest.

  (6) Teenusele suunamise otsuses määratakse teenuse saaja, teenuse osutaja ja teenuse maht.

  (7) Teenusele suunamisest võib keelduda, kui isiku ja tema perekonnaliikmete netosissetulek perekonnaliikme kohta ühes kuus on suurem kui kolmekordne Riigikogu poolt vastavaks aastaks kehtestatud toimetulekupiir.

§ 4.   Teenus alaealisele isikule

  (1) Alaealisele ja tema perekonnaliikmele suunatud teenus hõlmab:
  1) alaealise psühholoogilist nõustamist ja kriisinõustamist vastavalt tema abivajadusele;
  2) arengu toetamist lapsevanematele õpetatavate kasvatusmeetmetega;
  3) perekonnaliikme iseseisvuse toetamist probleemide lahendamisel;
  4) lapse, perekonnaliikmete ja nendega kokkupuutes olevate inimeste nõustamist ja motiveerimist, et toetada last ja tema perekonnaliikmeid eesmärkide saavutamisel.

  (2) Teenuse saamiseks pöördub alaealine ja tema perekonnaliige vahetult teenuse osutaja poole ning teenuse osutaja selgitab välja teenust vajava(d) perekonnaliikme(d) ja otsustab osutatava teenuse liigi ja mahu üle.

§ 5.   Teenuse osutaja

  (1) Teenuse osutaja on vaimse tervise teenuse osutamise pädevusega juriidiline isik, kellega Tartu linn on sõlminud teenuse osutamiseks lepingu.

  (2) Teenuse osutamise tingimuste osas nõustab isikut spetsialist ja teenuse osutaja.

Ene Ergma
Aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json