HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lasteaed Vigri põhimäärus

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.05.2024
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2019, 39

Lasteaed Vigri põhimäärus

Vastu võetud 18.04.2019 nr 60
jõustumine 01.09.2019

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Lasteaed Vigri (edaspidi lasteaed) tegevuse eesmärgid ja ülesanded, õppe ja kasvatuskorraldus, lapse ja lapsevanemate (edaspidi vanem) õigused ja kohustused, töötajate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevus, tegevuse korraldamise, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.   Asutuse nimetus, asukoht ja tegevuskohad

  (1) Lasteaia ametlik nimi on Lasteaed Vigri.

  (2) Lasteaia asukoht on Tööstuse tee 16, Kõrgessaare alevik, 92201, Hiiumaa vald.

  (3) Lasteaia tegevuskoht on Tööstuse tee 16, Kõrgessaare alevik, 92201, Hiiumaa vald.

§ 3.   Lasteaia õiguslik seisund

  (1) Lasteaed Vigri on Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav õppeasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaed juhindub oma tegevuses riigi ja Hiiumaa valla õigusaktidest, arengukavast ja põhimäärusest.

  (3) Lasteaia tegevust juhendab ja koordineerib vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (4) Lasteaial on kehtiv arengukava.

§ 4.   Lasteaia sümboolika ja kodulehekülg

  (1) Lasteaial on oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab lasteaia direktor (edaspidi direktor) oma käskkirjaga.

  (2) Lasteaial on kodulehekülg aadressiga vigri.hiiumaa.ee.

§ 5.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

  (2) Lasteaia asjaajamise korraldust reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab direktor käskkirjaga.

§ 6.   Lasteaia liik ja struktuur

  (1) Lasteaed on õppeasutus pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteaias on sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liit- ja sobitusrühmad.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.   Lasteaia tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärk on toetada lapse perekonda, aidates kaasa sotsiaalselt, vaimselt ja füüsiliselt küpsete, kaasinimesi arvestavate ja keskkonda väärtustavate laste kujunemisele, arvestades nende ealisi ja soolisi iseärasusi ning individuaalseid omadusi.

§ 8.   Lasteaia ülesanded

  Lasteaia ülesanded on:
  1) luua lapsele arengut soodustav keskkond, tagada turvatunne ja eduelamused ning toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonna nähtuste kohta;
  2) soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsustele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks ning vajadusel oma käitumist korrigeerivaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmis inimeseks;
  3) toetada last ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmatunnetuse kujunemisel koostöös personali ja lastevanematega;
  4) kujundada lapse kehalist aktiivsust ja arusaama tervise hoidmise tähtsusest ning arendada lapse mängu-, tunnetus- ja õpi-, sotsiaalseid ning enesekohaseid oskusi.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUSE ALUSED 

§ 9.   Õppe- ja kasvatustöö korraldus

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustöö korralduse aluseks on õppekava, mis koostatakse lähtuvalt riiklikust õppekavast. Õppekava täiendatakse vastavalt vajadusele arvestades pedagoogilise nõukogu ja hoolekogu soovitusi. Õppekava kinnitab direktor.

  (2) Lasteaial on direktori kinnitatud tegevus- ja päevakava, mille koostamisel lähtutakse õppekavast ning arvestatakse piirkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (3) Lasteaia ja vanema koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaiarühma vanemate koosolekud ja vajadusel lasteaia vanemate üldkoosolekud.

  (4) Lasteaed teeb koostööd vanemaga lapse arengu toetamiseks, kaasates vajadusel vastavaid erialaspetsialiste.

§ 10.   Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse vastavalt õigusaktide nõuetele.

4. peatükk LAPSE JA VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Lapse õigused ja kohustused

  (1) Lapsel on õigus:
  1) võtta osa lasteaias toimuvatest tegevustest;
  2) saada pedagoogidelt igakülgset abi ja toetust.

  (2) Lapse kohustused on kokku lepitud lasteaia kodukorras.

§ 12.   Vanema õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) saada tuge ja nõu õppe- ja kasvatusküsimustes;
  2) teha ettepanekuid vajalike tingimuste loomiseks laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta ning anda tagasisidet lasteaia tegevuse kohta;
  5) tuua last lasteaeda ja viia last lasteaiast ära neile sobival ajal lasteaia päevakava järgides.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) tasuma tähtaegselt lapse toidukulu ja lapsevanema poolt kaetava osa eest vastavalt Hiiumaa Vallavolikogu kehtestatud korrale;
  4) informeerima lasteaeda lapse tervislikest erivajadustest ja lapse puudumisest;
  5) tegema lasteaiaga koostööd lapse arengu soodustamiseks.

5. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Õpetaja õigused ja kohustused

  (1) Õpetajal on õigus:
  1) teha ettepanekuid lasteaia töö paremaks korraldamiseks;
  2) saada vanemalt vajalikku teavet lapse kohta.

  (2) Õpetaja kohustused on:
  1) vastutada lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal;
  2) tagada õppe-, tegevus- ja päevakava täitmine;
  3) nõustada vanemat õppe- ja kasvatusküsimustes.

§ 14.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Töötajate õigused ja kohustused tulenevad tööseadusandlusest ning sätestatakse töölepingutes ja ametijuhendites.

  (2) Töötajal on õigus teha ettepanekuid lasteaia töö paremaks korraldamiseks.

  (3) Töötaja kohustus on vastutada lapse elu, tervise ja turvalisuse eest lapse lasteaias viibimise ajal.

6. peatükk JUHTIMINE 

§ 15.   Lasteaia juhtimine

  (1) Lasteaia tegevust juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema volitatud isik.

  (3) Lasteaia tegevuse korraldamisel ja lasteaia tegevusega seotud küsimuste lahendamisel nõustab direktorit lasteaia hoolekogu ja vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakond.

  (4) Lasteaia töökohtade koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

§ 16.   Direktor

  (1) Lasteaia direktor:
  1) tagab lasteaia tulemusliku töö ja juhib selle tegevust;
  2) vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  3) on tööandja õigust omavaks isikuks lasteaia töötajatele kõigi sellest tulenevate õiguste ja kohustustega;
  4) vastutab lasteaia vara säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  5) esindab lasteaeda kõigis õigustoimingutes;
  6) korraldab koostööd teiste asutuste ja ühendustega;
  7) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  8) teavitab vallavalitsust ja hoolekogu kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  9) esitab lasteaia tegevust kajastavad andmed ja dokumendid järelevalveasutusele;
  10) esitab vallavalitsusele lasteaia eelarve eelnõu ja vastutab eelarve täitmise eest;
  11) esitab kehtestatud tähtaegadel aruanded teenuste osutamise ja riigi poolt eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kohta;
  12) esitab vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale ettepanekuid lasteaiatööd korraldatavate õigusaktide väljatöötamiseks või muutmiseks;
  13) annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (2) Direktori äraolekul täidab direktori ülesandeid direktori määratud asendaja.

§ 17.   Lasteaia hoolekogu

  (1) Lasteaia edukaks tööks vajalike tingimuste loomiseks, tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul kuni 14-liikmelise hoolekogu (edaspidi hoolekogu). Hoolekogu valitakse ja kinnitatakse üheks õppeaastaks.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvad:
  1) Hiiumaa vallavolikogu esindaja;
  2) vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna esindaja;
  3) üks õpetajate esindaja;
  4) iga rühma vanema esindaja, kes valitakse rühmakoosolekul.

  (3) Hoolekogu pädevuses on:
  1) lasteaia tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;
  2) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja direktorile töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
  3) lasteaia põhimääruse õppe- ja arengukava kooskõlastamine;
  4) lasteaia tegevuse aastaaruande ja eelarveprojekti kooskõlastamine;
  5) lapse toidukulu päevamaksumuse otsustamine;
  6) muu olulise küsimuse arutamine ja ettepaneku tegemine direktorile.

  (4) Hoolekogu töökorralduse põhimõtted on:
  1) hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku lasteaia direktor, kes osaleb hoolekogu koosolekutel, kuid ei ole hoolekogu liige;
  2) hoolekogu valib oma liikmete hulgast esimehe, asetäitja ja protokollija;
  3) hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul;
  4) hoolekogu teeb otsuse poolthäälteenamusega. Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Hoolekogu otsused protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees ja protokollija;
  5) hoolekogu võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma nõusoleku üle poole hoolekogu liikmetest.

§ 18.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogilise nõukogu koosseisu kuuluvad kõik lasteaia pedagoogid.

7. peatükk VARA JA MAJANDUSTEGEVUS 

§ 19.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaial on oma eelarve, mis on Hiiumaa valla ja Kõrgessaare osavalla eelarve osa.

  (2) Lasteaia eelarve tulud moodustuvad:
  1) riigi- ja vallaeelarvelistest eraldistest;
  2) lapsevanemate poolt kaetavast osast;
  3) füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt tehtud annetustest;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;
  5) põhimääruses sätestatud majandustegevusest saadavast tulust.

  (3) Direktor esitab taotluse vallavalitsusele ruumide ja inventari kasutamise ning teenuste hinnakirja kehtestamiseks.

  (4) Lasteaia valduses olev vara on Hiiumaa valla omand.

  (5) Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Hiiumaa valla vallavara valitsemise korrale.

§ 20.   Lasteaia majandustegevus

  (1) Lasteaial on õigus osutada tasulisi teenuseid juriidilistele ja füüsilistele isikutele, korraldada tasulisi üritusi ja koolitusi vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

  (2) Lasteaed kasutab oma vara ja rahalisi vahendeid heaperemehelikult lasteaia põhiülesannete ja tegevuste täitmiseks ning halduskuludeks.

  (3) Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (4) Lasteaia eelarvedistsipliinist kinnipidamist ja finantstegevust kontrollib vallavalitsus.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse rakendamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Hiiumaa Vallavolikogu.

  (2) Määrus jõustub 1. septembrist 2019.

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json