Teksti suurus:

Jõelähtme Vallavolikogu 16.05.2019 määruse nr 37 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2020, 1

Jõelähtme Vallavolikogu 16.05.2019 määruse nr 37 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas“ muutmine

Vastu võetud 16.04.2020 nr 56

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 16 lg 1 alusel.

§ 1.   Valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmine

  Jõelähtme Vallavolikogu 16.05.2019 määruses nr 37 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas“ tehakse alljärgnevad muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(2) Lisaks käesoleva § 3 lg 1 korraldab vallavalitsus lähtuvalt isiku abivajadusest vabatahtlikke sotsiaalteenuseid, milleks võivad muuhulgas olla:
  2) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
  3) perenõustamist- ja perelepitusteenus;
  4) kriisiabi;
  5) tugirühmad ja tugiprogrammid;
  6) rehabilitatsiooniteenus;
  7) sõltuvusravi;
  8) viipekeeleteenus;
  9) häirenuputeenus;
  10) muud toetavad teenused raske ja sügava puudega laste peredele;
  11) integreeritud hoolekandeteenus (mh koduteenus ja päevahoiuteenus) - abivajaja vajadustele vastavalt kombineeritud teenus“.
  12) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse lõikega 11 ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(11) Isikult ei võeta tasu käesoleva määruse § 3 lg 2 p 10 alusel osutatava integreeritud hoolekandeteenuse eest“.
  13) paragrahvi 6 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
„(4) Sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisega seotud haldusaktiga mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie vallavalitsusele või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus § 46 sätestatud tähtaegadel ja tingimustel.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json