HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2020, 2

Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine

Vastu võetud 16.04.2020 nr 71

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 lõigete 3 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Anija valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ning toidukulu maksumus (edaspidi toiduraha) ühe lapse kohta ja selle tasumise kord.

§ 2.   Lapsevanema kohustus

  (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale osalustasu, mis koosneb:
kohatasust (lasteaia majandamiskuludest ja personali töötasust koos sotsiaalmaksuga) ;
õppevahendite tasust .

  (2) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale lapse toiduraha, mille päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

  (3) Anija Vallavalitsusel on vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul õigus osalustasu või toiduraha vähendada või nendest vabastada vähekindlustatud või riskiperede lapsed.

  (4) Lapsevanem on kohustatud tasuma lapsehoiuteenuse eest lasteaiale osalustasu ja lapse toiduraha.

§ 3.   Osalustasu

  (1) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Anija vald on:
  1) 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest.
  2) 6% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest.
  3) 4,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.
  4) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kelle enda ja kelle vanema(te) elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Anija vald on 20% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kuus.

  (2) Osaajalise (laps viibib lasteaias hommikust kuni lõunauinakuni) osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on 50% § 3 lõikes 1 sätestatud määrast.

  (3) Kolme ja enamalapselised pered esitavad lasteaia direktorile perekonna koosseisu tõendi (kohalikust omavalitsusest) või laste sünnitunnistuste või sünnitõendite koopiad.

§ 4.   Toiduraha

  (1) Laste toitlustamise päevamaksumuse kehtestamiseks arvutab toitu valmistav asutus välja toiduainete tegelikud keskmised hinnad käesoleval ajal ja korrutab need laste toitlustamise optimaalsete toidunormide kogustega. Normid on arvestatud laste toitlustamisel nende hommiku ja lõunasöögiks ning õhtuooteks.

  (2) Laste toitlustamise päevamaksumuse arvestab toitu valmistav asutus ning esitab hoolekogule.

  (3) Toiduainete keskmine hind saadakse toidu valmistamiseks kulutatud toiduainete kogumaksumuse jagamisel vastaval kuul kulutatud toiduainete kogusega.

  (4) Ühe lapse toitlustustasu suurus kuus arvutatakse päevamaksumuse korrutamise teel tööpäevade arvuga vastavas kuus. Konkreetse lapse toitlustustasu arvutamisel võetakse aluseks lapse kohaloleku päevade arv.

  (5) Lapse toitlustustasu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub lasteaiast alati kindlatel nädalapäevadel lapsevanema sellekohase avalduse alusel.

§ 5.   Tasude arvestuse periood

  (1) Osalustasu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest.

  (2) Lapsevanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Kuu eest, mil lasteaed on suletud kollektiivpuhkuseks või lasteaia ajutise või osalise sulgemise aja eest, mis vältab rohkem kui kümme tööpäeva, lapsevanemalt osalustasu ei nõuta.

§ 6.   Tasumisviis

  Osalustasu ja toiduraha tasuvad lapsevanemad neile esitatud arve alusel Anija Vallavalitsuse arvelduskontole arvel näidatud kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksed teostatakse.

§ 7.   Võlgnevused

  (1) Osalustasu ja toiduraha tasumata jätmise korral kahel järjestikusel kalendrikuul tehakse lapsevanemale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  (2) Osalustasu ja toiduraha võlgnevuse korral üle kolme järjestikuse kalendrikuu eest või kolmel kuul kalendriaasta jooksul toimub lapse lasteaiast väljaarvamine, kusjuures lapsevanemalt nõutakse saamatajäänud võlgnevus välja seadusega ettenähtud korras.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 18.01.2018 määrus nr 11 „Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine“.

§ 9.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2020, v.a määruse § 3 lõike 1 punkt 4.

  (3) Määruse § 3 lõike 1 punkti 4 rakendatakse alates 1. augustist 2020.

Jaanus Kalev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json