HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 34

Koolieelsetes lasteasutustes lastevanemate poolt kaetavate kulude katmise korra kehtestamine

Vastu võetud 16.04.2020 nr 71
RT IV, 23.04.2020, 2
jõustumine 26.04.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.11.2020RT IV, 02.12.2020, 101.01.2021
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1027.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse paragrahvi 27 lõigete 3 ja 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Anija valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaed) lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) ning toidukulu maksumus (edaspidi toiduraha) ühe lapse kohta ja selle tasumise kord.

§ 2.   Lapsevanema kohustus

  (1) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale osalustasu, mis koosneb:
1)kohatasust (lasteaia majandamiskuludest ja personali töötasust koos sotsiaalmaksuga;
2)õppevahendite tasus.

  (2) Lapsevanem on kohustatud tasuma lasteaiale lapse toiduraha, mille päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab lasteaia direktor.

  (3) Anija Vallavalitsusel on vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul õigus lapse toiduraha vähendada või vabastada.
[RT IV, 02.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (4) Lapsevanem on kohustatud tasuma lapsehoiuteenuse eest lasteaiale osalustasu ja lapse toiduraha.

§ 3.   Osalustasu

  (1) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on osalustasu tasumise kohustuse tekkimisel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on järgnevad:
  1) 6,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 1-2-lapselisest perest.
  2) 6% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb 3-lapselisest perest.
  3) 4,5% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kui laps pärineb nelja- ja enamalapselisest perest.

  (2) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht ei ole osalustasu tasumise kohustuse tekkimisel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on 13% Vabariigi Valitsuse poolt jooksvaks aastaks kehtestatud kuu töötasu alammäärast kuus.

  (3) Osalustasu suurus ühes kuus ühe lapse eest, kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema elukoht on jooksval kalendriaastal enne lapse lasteaia nimekirja kinnitamist Eesti rahvastikuregistri andmetel Anija vald, on vastavalt § 3 lõikele 1. Selle sätte kasutamisel ei rakendata § 3 lõiget 2.

  (4) Üksikvanem on iseseisvalt elav täiskasvanu, kes kasvatab üht või mitut last. Üksikvanemate hulka kuuluvad vallasemad ja -isad, lahutatud vanemad või lahus elavad vanemad. Üksikvanem peab tõendama, et kasvatab last või lapsi üksinda ning esitab vallavalitsusele vastavad andmed või dokumendid (elatisraha, hooldusõigus, lahutus jmt).

  (5) Osaajalise (laps viibib lasteaias hommikust kuni lõunauinakuni) osalustasu suurus ühe lapse kohta kuus on 50% § 3 lõikes 1 sätestatud määrast.

  (6) Kolme ja enamalapselised pered esitavad lasteaia direktorile perekonna koosseisu tõendi (kohalikust omavalitsusest) või laste sünnitunnistuste või sünnitõendite koopiad.
[RT IV, 02.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.   Toiduraha

  (1) Laste toitlustamise päevamaksumuse kehtestamiseks arvutab toitu valmistav asutus välja toiduainete tegelikud keskmised hinnad käesoleval ajal ja korrutab need laste toitlustamise optimaalsete toidunormide kogustega. Normid on arvestatud laste toitlustamisel nende hommiku ja lõunasöögiks ning õhtuooteks.

  (2) Laste toitlustamise päevamaksumuse arvestab toitu valmistav asutus ning esitab hoolekogule.

  (3) Toiduainete keskmine hind saadakse toidu valmistamiseks kulutatud toiduainete kogumaksumuse jagamisel vastaval kuul kulutatud toiduainete kogusega.

  (4) Ühe lapse toitlustustasu suurus kuus arvutatakse päevamaksumuse korrutamise teel tööpäevade arvuga vastavas kuus. Konkreetse lapse toitlustustasu arvutamisel võetakse aluseks lapse kohaloleku päevade arv.

  (5) Lapse toitlustustasu arvutamisel jäetakse arvesse võtmata need päevad, kui laps puudub lasteaiast alati kindlatel nädalapäevadel lapsevanema sellekohase avalduse alusel.

§ 5.   Tasude arvestuse periood

  (1) Osalustasu makstakse olenemata lasteaiast puudutud päevade arvust alati täiskuu eest v.a käesoleva paragrahvi lõikes kolm nimetatud juhud.
[RT IV, 24.03.2021, 10 - jõust. 27.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]

  (2) Lapsevanemal on kohustus maksta osalustasu alates lapse lasteaia nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (3) Lapsevanem ei pea tasuma osalustasu juhul, kui:
1) Eesti Vabariigis on kehtestatud nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks piirangud ja laps piirangute perioodi ajal lasteaias ei käi;
2) lasteaed või lasteaia rühm, milles laps käib on rohkem kui 10 tööpäeva ajutiselt suletud mõnel muul põhjusel (k.a kollektiivpuhkus).
[RT IV, 24.03.2021, 10 - jõust. 27.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel võetakse osalustasu maksmisel aluseks lapse lasteaias viibimise päevad.
[RT IV, 24.03.2021, 10 - jõust. 27.03.2021, rakendatakse alates 01.03.2021]

§ 6.   Tasumisviis

  Osalustasu ja toiduraha tasuvad lapsevanemad neile esitatud arve alusel Anija Vallavalitsuse arvelduskontole arvel näidatud kuupäevaks näidates selgituses lapse nime, kelle eest vastavad maksed teostatakse.

§ 7.   Võlgnevused

  (1) Osalustasu ja toiduraha tasumata jätmise korral kahel järjestikusel kalendrikuul tehakse lapsevanemale lasteaia direktori poolt kirjalik meeldetuletus.

  (2) Osalustasu ja toiduraha võlgnevuse korral üle kolme järjestikuse kalendrikuu eest või kolmel kuul kalendriaasta jooksul toimub lapse lasteaiast väljaarvamine, kusjuures lapsevanemalt nõutakse saamatajäänud võlgnevus välja seadusega ettenähtud korras.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 9.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avaldamisest.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. märtsist 2020, v.a määruse § 3 lõike 1 punkt 4.

  (3) Määruse § 3 lõike 1 punkti 4 rakendatakse alates 1. augustist 2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json