Teksti suurus:

Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012 määruse nr 12 „Saku vallavara valitsemise kord“ muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2020, 3

Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012 määruse nr 12 „Saku vallavara valitsemise kord“ muutmine

Vastu võetud 16.04.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a määruses nr 12 „Saku vallavara valitsemise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:
„4) lepinguid, mille jaoks on jooksval eelarveaastal rahalised vahendid ette nähtud, kuid mille täitmine lükkub mõjuvatel põhjustel järgmisse eelarveaastasse.“;
  2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse number „500“ numbriga „5000“;
  3) paragrahvi 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Üleandmise-vastuvõtmise akt allkirjastatakse digitaalselt ning saadetakse kannete tegemiseks vallavalitsuse finantsteenistusele.“;
  4) paragrahvi 8 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Riigihanke teostamiseks annab loa vallavolikogu, kui pakkumismenetluse tulemusel sõlmitakse hankeleping, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ja kuludega ei ole arvestatud eelarvestrateegias.“;
  5) paragrahvi 9 lõike 3 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, millega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel ja kuludega ei ole arvestatud eelarvestrateegias.“;
  6) paragrahvi 10 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „§ 10. Ostueesõiguse teostamine, pärandi ja kingi vastuvõtmine, vara tasuta või tasu eest omandamine ning teise isiku kinnisasja valla kasuks koormamine“;
  7) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Kinnisasja tasu eest omandamise (sh vahetamise) või teise isiku kinnisasja valla kasuks koormamise (sh isikliku kasutusõigusega, kasutusvaldusega, hoonestusõigusega) otsustab vallavolikogu.“;
  8) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „eelarveaasta lõpuni“ sõnadega „12 kuud“;
  9) paragrahvi 32 lõike 1 punktides 1 ja 2 asendatakse number „10 000“ numbriga „30 000“ ning punktides 2 ja 3 number „1000“ numbriga „5000“;
  10) paragrahvi 34 lõikes 3 asendatakse number „24“ numbriga „22“;
  11) paragrahvi 36 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Kinnisasja koormamine tehnorajatiste või võrkude omanike või haldajate kasuks toimub vallavalitsuse igakordse korralduse alusel. Ülejäänud juhtudel toimub vallavara koormamine, sealhulgas hoonestusõigusega koormamine, vallavolikogu otsuse alusel.“;
  12) paragrahvi 37 lõigetes 3 ja 4 asendatakse number "10 000" numbriga "30 000" ning lõigetes 4 ja 5 number "1000" numbriga "5000".

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json