Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2020, 4

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 16.04.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 2, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Saku Vallavolikogu 18. juuni 2015 määruse nr 8 „Saku valla põhimäärus“ § 51 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Saku valla arengukava sh eelarvestrateegia koostamise kord.

  (2) Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Saku valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja investeeringuteks toetuse taotlemisel.

  (3) Arengukavas esitatakse vähemalt:
  1) Saku valla majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna ja rahvastiku tervise arengu pikaajalised suundumused ja vajadused;
  2) tegevusvaldkondade lõikes probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs;
  3) tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga ja nende täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni.

  (4) Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan ja on arengukava osa.

  (5) Arengukava ja eelarvestrateegia koostatakse põhimõttel, et need hõlmavad iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

§ 2.   Arengukava koostamine

  Valla arengukava kinnitamine või muutmine hõlmab järgmisi tegevusi:
  1) arengukava sh eelarvestrateegia seire;
  2) arenguseminari läbiviimine;
  3) arengukava (sh eelarvestrateegia) eelnõu koostamine, menetlemine ja avalikustamine.

§ 3.   Arengukava seire

  (1) Arengukava seire on eelneva kalendriaasta arengukava täitmise jälgimine, mida korraldab Saku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Arengukava eesmärkide ja eelarvestrateegia täitmist mõõdetakse arengukavas määratletud taktikalisel ja strateegilisel tasandil.

  (3) Hiljemalt iga aasta 1. märtsiks esitatakse vallavalitsusele andmed:
  1) arengukava valdkondlike arengueesmärkide täitmise ja tegevuste läbiviimise ning eelarvestrateegia täitmise kohta;
  2) arengukavas ja eelarvestrateegias järgneva viie aasta kohta planeeritud investeeringute ja tegevuste rahalised arvestused.

§ 4.   Arenguseminar

  (1) Arengukava ülevaatamiseks ja muudatuste kavandamiseks viiakse igal aastal läbi arenguseminar.

  (2) Arenguseminaril annab vallavalitsus ülevaate arengukava ja eelarvestrateegia seirest ning toob arutamiseks valla arengut mõjutavad strateegilised küsimused.

  (3) Arenguseminaril osalevad volikogu ja vallavalitsuse liikmed ning volikogu komisjonide liikmed, vallavalitsuse struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste juhid ning teised asjasse puutuvad isikud.

  (4) Arenguseminari arutelud protokollitakse ning võimalusel arvestab vallavalitsus nendega arengukava muutmise määruse eelnõu koostamisel.

§ 5.   Arengukava eelnõu koostamine ja menetlemine

  (1) Arengukava või selle muutmise määruse eelnõu (edaspidi eelnõu) koostab vallavalitsus. Vallavalitsus esitab volikogule ettepaneku arengukava ja selle lisade muutmise vajaduse kohta.

  (2) Arengukava eelnõu esitatakse arvamuse andmiseks volikogu kõikidele komisjonidele. Juhtivaks komisjoniks on arendus- ja ettevõtluskomisjon.

  (3) Eelnõu 1. lugemine toimub hiljemalt volikogu juunikuu istungil.

  (4) Eelnõu avalikustatakse valla veebilehel samaaegselt volikogu istungi päevakorra materjalidega.

  (5) Eelnõu avaliku arutelu viib vallavalitsus läbi volikogu kahe lugemise vahel.

  (6) Ettepanekuid eelnõu muutmiseks või täiendamiseks esitatakse hiljemalt 1. septembriks.

  (7) Eelnõu 2. lugemine toimub volikogu oktoobrikuu istungil.

  (8) Volikogu kinnitab arengukava või selle muudatused enne eelseisva aasta eelarve vastuvõtmist.

  (9) Arengukava, volikogu istungi ja volikogu komisjonide koosolekute protokollid arengukava menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul arengukava vastuvõtmisest arvates.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Saku Vallavolikogu 18.02.2016 määrus nr 3 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Vahenõmm
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json