SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2020, 7

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Vastu võetud 16.05.2019 nr 37
RT IV, 24.05.2019, 3
jõustumine 01.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.04.2020RT IV, 23.04.2020, 126.04.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 16 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (edaspidi kord) reguleerib isiku ja perekonna toimetuleku soodustamiseks Jõelähtme valla korraldavate sotsiaalteenuste taotlemise tingimusi ja korda.

§ 2.   Sotsiaalhoolekandelise abi saajad

  (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigustatud taotlema isik, kes on kantud rahvastikuregistrisse Jõelähtme valla elanikuna või kelle rahvastikuregistri järgset elukohta ei saa kindlaks määrata. Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud taotlema ka isik, kes ajutiselt viibib Jõelähtme valla haldusterritooriumil.

  (2) Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Jõelähtme vald.

§ 3.   Sotsiaalhoolekandelise abi liigid

  (1) Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi: vallavalitsus) korraldab sotsiaalteenuseid, mille täpne kirjeldus ja sisu on antud sotsiaalhoolekande seaduses, sealhulgas eelkõige:
  1) koduteenus;
  2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  3) tugiisikuteenus;
  4) täisealise isiku hooldus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) varjupaigateenus;
  7) turvakoduteenus;
  8) sotsiaaltransporditeenus
  9) eluruumi tagamise teenus;
  10) võlanõustamisteenus;
  11) raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus;
  12) asendushooldusteenus;
  13) järelhooldusteenus.

  (2) Lisaks käesoleva § 3 lg 1 korraldab vallavalitsus lähtuvalt isiku abivajadusest vabatahtlikke sotsiaalteenuseid, milleks võivad muuhulgas olla:
  1) erialaspetsialisti nõustamisteenus;
  2) perenõustamist- ja perelepitusteenus;
  3) kriisiabi;
  4) tugirühmad ja tugiprogrammid;
  5) rehabilitatsiooniteenus;
  6) sõltuvusravi;
  7) viipekeeleteenus;
  8) häirenuputeenus;
  9) muud toetavad teenused raske ja sügava puudega laste peredele;
  10) integreeritud hoolekandeteenus (mh koduteenus ja päevahoiuteenus) - abivajaja vajadustele vastavalt kombineeritud teenus.
[RT IV, 23.04.2020, 1 - jõust. 26.04.2020]

§ 4.   Abi taotluse menetlemine

  (1) Abi saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele taotluse, mis sisaldab järgnevaid andmeid:
  1) abi vajava isiku nimi, sünniaeg, elukoht;
  2) isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
  3) abivajaduse kirjeldus;
  4) sissetulek ja varaline seis juhul, kui inimene ei suuda sotsiaalteenuse eest tasuda.

  (2) Vallavalitsusel on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente ning kontrollida esitatud andmete õigsust.

  (3) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna spetsialist (edaspidi: spetsialis t) selgitab isiku pöördumisel või abivajadusest teadasaamisel välja parima asjakohase abi.

  (4) Vajadusel külastab spetsialist abi vajavat isikut tema kodus või viibimiskohas toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse täiendavaks hindamiseks ning sobivaima abimeetme väljaselgitamiseks.

  (5) Abi vajavale isikule abimeetme määramisel võetakse arvesse isiku tervislikku seisundit, iseseisva toimetuleku võimet ning muid isiku ja tema juhtumiga seotud asjaolusid.

  (6) Otsuse abi andmise, osalise andmise, kõrvaltingimustega andmise, andmisest keeldumise, andmise muutmise, andmise peatamise või lõpetamise kohta, teeb vallavalitsus sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 23 alusel.

  (7) Vallavalitsus võib abi andmisest keelduda kui isik ei vasta abi saamise tingimustele.

  (8) Abi andmise lõpetamisel, peatamisel ja alusetult tehtud kulutuste hüvitamise nõudmisel kohaldatakse sotsiaalseadustiku üldosa seadust.

§ 5.   Sotsiaalteenuse eest tasumine

  (1) Isikult võib võtta temale osutatud sotsiaalteenuse eest tasu. Võetava tasu suurus oleneb teenuse mahust ja maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Sotsiaalteenuste eest võetava tasu piirmäärad ja teenuste taotlemiseks vajalike dokumentide vormid kehtestab vallavalitsus.

  (11) Isikult ei võeta tasu käesoleva määruse § 3 lg 2 p 10 alusel osutatava integreeritud hoolekandeteenuse eest.
[RT IV, 23.04.2020, 1 - jõust. 26.04.2020]

  (2) Kui abi saaja või tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikud ei ole objektiivsetest asjaoludest lähtuvalt ning enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist kahjustamata võimelised teenuse eest täies mahus tasuma, makstakse teenuse eest puuduv jääv summa valla eelarvest.

  (3) Tasu ei võeta, kui selle suurus takistab vaatamata hinnatud teenusevajadusele teenuse saamist.

  (4) Kui isikule on vaja abi anda viivitamatult, võib vallavalitsus tasuda isikule osutatud teenuste eest sõltumata isiku majanduslikust olukorrast, nõudes vajadusel hiljem abivajajalt või tema ülalpidamiskohuslastelt tehtud kulude hüvitamist.

§ 6.   Arvestus, järelevalve ja kaebuste lahendamine

  (1) Sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise üle peetakse arvestust sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR).

  (2) Abi korraldamise üle teostab järelevalvet ja abi osutamisega seotud vaidlusi lahendab vallavalitsus.

  (3) Abi korraldamise ja arvestuse pidamise eest vastutab spetsialist vastavalt oma pädevusele.

  (4) Sotsiaalhoolekandelise abi korraldamisega seotud haldusaktiga mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie vallavalitsusele või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus § 46 sätestatud tähtaegadel ja tingimustel.
[RT IV, 23.04.2020, 1 - jõust. 26.04.2020]

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Eelmises lõikes kehtetuks tunnistatud üldaktide alusel antud üksikaktid ja sõlmitud teenuste osutamise lepingud jäävad kehtima kuni teenuse osutamise lõppemiseni või määratud tähtajani.

  (3) Kinnitada sotsiaalhoolekandelise abi taotluse vorm (lisa 1).

  (4) Määrus jõustub 01. juunil 2019.

Lisa Sotsiaalhoolekandelise abi taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json