Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Kehtna valla kalmistute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2020, 13

Kehtna valla kalmistute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 21.04.2020 nr 9

Määrus kehtestatakse avaliku teabe seaduse § 431 lõike 1 ja § 433 lõike 1 ning Kehtna Vallavolikogu 19.12.2020 otsuse nr 149 „Andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine Kehtna Vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja eesmärk

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse andmekogu ametliku nimetusega „Kehtna valla kalmistute register“ (edaspidi register).

  (2) Registri asutab ja selle põhimääruse kinnitab Kehtna Vallavalitsus.

  (3) Registri eesmärk on:
  1) tagada Kehtna valla kalmistute (Lelle kalmistu, Kehtna kalmistu ja Järvakandi alevikalmistu) asutamise ja haldamisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks vajalike andmete, sealhulgas Kehtna vallas matmiseks avatud kalmistutel asuvate hauaplatside, nende kasutajate ja sinna maetute süstematiseeritud andmete olemasolu;
  2) võimaldada kalmistute kasutamise ja haldamise korraldamisel elektroonilist asjaajamist ja teabevahetust.

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Kehtna Vallavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri pidamist ning vastutab registri pidamise õiguspärasuse eest;
  2) tagab registri pidamiseks vajaliku infosüsteemi standardlahenduse kasutamise õiguse olemasolu;
  3) korraldab registri turvalise majutamise, sealhulgas võib sõlmida lepinguid registri majutamiseks väljaspool ametiasutust;
  4) määrab registri volitatud töötlejad ja nende pädevuse ulatuse;
  5) annab volitatud töötlejale juhiseid tema ülesannete täitmiseks;
  6) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle.

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötlejad on kalmistuvahid ja vallavalitsuse keskkonnaspetsialist, kes täidavad registri pidamisega seotud ülesandeid.

  (2) Registri volitatud töötleja ülesanded vastutava töötleja määratud ulatuses on:
  1) registriandmete säilimise ja kaitse tagamine;
  2) registriandmete õigsuse tagamine;
  3) õigustatud isikute juurdepääsu tagamine registriandmetele;
  4) muud vastutava töötleja antavad ülesanded registri pidamise eesmärkide täitmiseks.

§ 4.   Registri pidamine

  Registrit peetakse paberkandjal kuni andmete digitaliseerimiseni ja internetipõhise infosüsteemi kasutuselevõtmiseni.

§ 5.   Andmete kaitse

  (1) Andmeid kaitstakse:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete õigeaegse ja hõlpsa kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
  2) terviklikkuse osas, tagades andmete õigsuse, täielikkuse, ajakohasuse, päritolu autentsuse ning volitamata muutuste puudumise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid selleks volitatud tarbijatele õigustatud ulatuses.

  (2) Registri andmete käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus tagatakse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

  (3) Registri turbeaste on keskmine (L) ja turvaklass on K1T1S1.

§ 6.   Andmete töötlemise nõuded

  (1) Registris töödeldakse kalmistuseaduses nimetatud andmeid ning muid Kehtna valla halduses oleva kalmistu kasutamise ja haldamise korraldamiseks vajalikke andmeid.

  (2) Vastutav töötleja on kohustatud tagama registrisse kantud andmete samasuse alusdokumentidele kantud andmetega. Registris ebaõigete andmete avastamisel parandatakse andmed viivitamatult.

  (3) Muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

§ 7.   Registrisse andmete kandmine ja õiguslik tähendus

  (1) Registri kasutajad kannavad registrisse andmed neile õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

  (2) Registrisse kantud andmetel on informatiivne ja statistiline tähendus, kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

§ 8.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Kalmistu andmed:
  1) nimi;
  2) aadress;
  3) kalmistu haldaja kontaktandmed.

  (2) Maetu andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
  2) surmaaeg;
  3) surmatõendi number;
  4) vabal tahtel antud andmed maetu usutunnistuse kohta.

  (3) Matmise andmed:
  1) matmise kuupäev;
  2) matmise viis: urni- või kirstumatus;
  3) matja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, juriidilisest isikust matja puhul ärinimi ja registrikood;
  4) hauaplatsi kasutaja poolt antud kooskõlastus (kui matja ei ole hauaplatsi kasutaja);
  5) ümbermatmise korral ümbermaetavate säilmete senise matmiskoha andmed ja esmane matmise kuupäev, kui see on teada.

  (4) Hauaplatsi andmed:
  1) asukoht kalmistul (kvartal, rida, sektor);
  2) staatus (vaba, kasutuses, likvideeritud, mälestis vms);
  3) hauakohtade arv hauaplatsil;
  4) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja -piirete ning haljastuse kirjeldus.

  (5) Hauaplatsi kasutamise andmed:
  1) hauaplatsi kasutaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ning kontaktandmed, juriidilisest isikust kasutaja puhul ärinimi, registrikood ja kontaktandmed;
  2) kasutusse antud hauaplatsi asukoha andmed;
  3) hauaplatsi kasutamise lõppemise kuupäev ja kasutamise lõppemise põhjendus.

  (6) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise menetluse andmed:
  1) hauaplatsi tähistamise kuupäev;
  2) hauaplatsi tähistamise põhjus;
  3) hauaplatsi tähise number;
  4) hauaplatsi hooldatuse kontrollimise kuupäev;
  5) hauaplatsi kontrollimise tulemus (hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või mittetunnistamise otsus).

§ 9.   Andmete allikad

  Registrisse andmete andjad on hauaplatsi kasutusse taotleja, hauaplatsi kasutaja, matmise loa taotleja, matja, kalmistu haldaja ja registri vastutav töötleja.

§ 10.   Kasutajaõigused

  (1) Kalmisturegistri kasutajad on kalmistuvahid ja vallavalitsuse keskkonnaspetsialist.

  (2) Kasutajad kannavad registrisse andmeid neile õigusakti, ametijuhendi või lepinguga määratud kohustuste ulatuses.

§ 11.   Kannete tegemine

  (1) Kõik registrisse kogutavad andmed kannab registrisse kalmistuvaht või vallavalitsuse keskkonnaspetsialist (edaspidi volitatud töötleja).

  (2) Volitatud töötleja tagab registrisse kantud andmete õiguspärasuse ja aktuaalsuse temale registreerimiseks esitatud andmete alusel.

  (3) Andmete õiguspärasuse ja aktuaalsuse tagamiseks on õigus:
  1) küsida registrisse kogutavaid andmeid vastavalt andmete sisule ja iseloomule hauaplatsi kasutusse taotlejalt, hauaplatsi kasutajalt, matjalt, kalmistu haldajalt ja vastutavalt töötlejalt;
  2) kontrollida esitatud andmete õigsust ning keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas kehtiva õigusega.

  (4) Volitatud töötleja parandab registris ilmnenud ebaõiged andmed:
  1) omal algatusel, kui töötleja valduses on andmete õigsust tõendavaid dokumente;
  2) isiku nõudel muude andmete õigsust tõendavate dokumentide alusel, kui isik leiab, et tema või maetu, kelle lähedane ta on, kohta on registris ebaõigeid andmeid.

  (5) Registrisse kantud ebaõiged isikuandmed parandatakse viivitamatult.

  (6) Hauaplatsi ja sinna maetute andmed seotakse kalmistu kaardiga, mille tulemusel on selgesti arusaadav, kus asub registrisse kantud hauaplats ja kes on sinna maetud.

§ 12.   Juurdepääs registri andmetele

  (1) Igaühel on õigus volitatud töötleja kaudu tutvuda järgmiste registris sisalduvate andmetega:
  1) kalmistu andmed;
  2) maetu ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja surmaaeg;
  3) hauaplatsi asukoha andmed;
  4) hauaplatsi staatuse andmed;
  5) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega hauaplatside andmed;
  6) kalmistu kaart.

  (2) Igal isikul või tema seaduslikul või volitatud esindajal on õigus saada vastutavalt töötlejalt teavet selle kohta, millistel eesmärkidel ja milliseid tema isikuandmeid registris töödeldakse, kes on registri volitatud töötleja tema isikuandmete osas, kellelt saadakse tema kohta käivaid andmeid, kellele võidakse neid isikuandmeid edastada ning kellele on neid juba edastatud.

§ 13.   Andmete säilitamine

  (1) Alaliselt säilitatakse registris:
  1) maetu andmed;
  2) matmise andmed;
  3) hauaplatsi andmed;
  4) hauaplatsi kasutamise andmed.

  (2) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise menetluse andmeid säilitatakse:
  1) üks aasta pärast hooldamata hauaplatsiks mittetunnistamise otsuse tegemist;
  2) hooldamata hauaplatsiks tunnistamise otsuse tegemise korral kaks aastat pärast sama hauaplatsi teise isiku kasutusse andmist.

§ 14.   Järelevalve registri pidamise üle

  Järelevalvet registri pidamise üle teostab vastutav töötleja ja järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

§ 15.   Registri lõpetamine

  Registri pidamise lõpetamise otsustab Kehtna Vallavalitsus.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Indrek Kullam
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json