SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.09.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.09.2022, 16

Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 15.04.2021 nr 75
RT IV, 23.04.2021, 1
jõustumine 01.05.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.12.2021RT IV, 23.12.2021, 726.12.2021
21.04.2022RT IV, 29.04.2022, 202.05.2022
15.09.2022RT IV, 23.09.2022, 826.09.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 ja § 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab Jõelähtme valla eelarvest sotsiaaltoetuste vahenditest abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetuste kirjelduse, rahastamise ning nende taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ning korra.

  (2) Käesoleva määrusega kehtestatud sotsiaaltoetused on ühekordsed või regulaarsed ning toetuse maksmise eesmärgiks on soodustada ja parandada isiku või perekonna toimetulekuvõimet ning katta osaliselt vähekindlustatud isiku või perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

  (3) Sotsiaaltoetust saama õigustatud isiku õiguste, kohustuste ja vastutuse osas rakendatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduse (edaspidi SÜS) 2. peatüki sätteid. Toetuse õiguse käsutamist, õiguse peatumist või lõppemist määrusega eraldi ei reguleerita.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) sotsiaaltoetus (edaspidi toetus) – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline toetus;
  2) leibkond/perekond – abielus või kooselus olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  3) vähekindlustatud isik või leibkond/perekond – isik või leibkond/perekond, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui kahekordne Vabariigi Valitsuse poolt riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir;
  4) ülalpidamiskohustus – seadusjärgne ülalpidamiskohustus alanejate ja ülenejate sugulaste suhtes;
  5) üksikvanem – isik, kelle lapse teine vanem on surnud või kelle lapse sünnikandes puudub märge isa kohta;
  6) lasterikas pere – pere, kus kasvab vähemalt neli alaealist last, k.a gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes kuni 19-aastaseks saamiseni;
  7) puudega isik – isik, kellel on anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet.

2. peatükk TOETUSTE LIIGID 

§ 3.   Valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste liigid

  Valla eelarves ettenähtud vahenditest makstakse toimetuleku soodustamiseks järgmisi toetusi:
  1) tervisetoetused;
  2) toetused lastega peredele;
  3) küttetoetus;
  4) erakorraline toetus.

§ 4.   Tervisetoetuse eesmärk ja sisu

  (1) Tervisetoetuse eesmärk on isiku terviserikkest, kroonilisest haigusest või muust tervislikust seisundist tulenevast erivajadusest tekkinud kulutuste hüvitamine, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest. Tervisetoetust tasutakse ühekordse või perioodilise maksena raske majandusliku olukorra puhul ning on ette nähtud hädavajalike kulutuste osaliseks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks.

  (2) Toetust saab taotleda:
  1) retseptiravimitele tehtud kulude osaliseks hüvitamiseks – toetust makstakse nimelise ostutšeki alusel kuni 75 eurot aastas, mitme kroonilise haiguse samaaegsel esinemisel makstakse toetust kuni 150 eurot aastas. Toetuse määramisel võetakse arvesse isikule sotsiaalkindlustusameti poolt määratud sotsiaaltoetuse määra (vastavalt puudest tingitud lisakuludele) kuus;
  2) prillide ostmiseks - toetuse suuruseks on kuni 100% prilliklaaside ostu summast;
  3) tehniliste ning muude abivahendite ostmise ja rentimise omaosaluskulude osaliseks hüvitamiseks (va hambaproteesid) - toetuse suurus on kuni 100% isiku kanda jäävast vahendi maksumusest. Erandkorras eraldatakse toetust suuremas ulatuses tagades taotlejale toimetulekupiir;
  4) raviprotseduuridel osalemiseks - toetust makstakse taastusravi protseduuride omaosaluse osaliseks katmiseks arsti ettekirjutuse alusel, hooldusravil viibimise kulude katteks ning rehabilitatsiooniplaanist tulenevate raviprotseduuride hüvitamiseks. Toetuse suurus on kuni 100% isiku omaosalusest. Toetust ei maksta eriarstide visiiditasude maksmiseks.
  5) põetus- ja hooldusvahendite ostu kulude osaliseks hüvitamiseks – toetust makstakse kuludokumentide alusel kuni 150 eurot aastas;
  6) ravikindlustuseta isiku ravikulude hüvitamiseks – toetust makstakse halvenenud tervise ja tööturul vähese konkurentsivõimega isikute töövõimetuspensioni taotlemise esmaste uuringute kulude katteks.

§ 5.   Lastega perede toetuse eesmärk ja sisu

  (1) Lastega perede toetuse eesmärk on raske majandusliku olukorra puhul laste kasvatamisega seotud kulutuste osaline hüvitamine laste ja perede heaolu tagamiseks ning elukvaliteedi tõstmiseks. Toetust makstakse ühekordse või perioodilise maksena.

  (2) Toetust saab taotleda:
  1) riiete ja jalanõude ostmiseks – toetust makstakse üks kord kalendriaasta jooksul kuni 100 eurot lapse kohta. Täiendavalt võib taotleda toetust põhikooli või gümnaasiumi lõpetamiseks;
[RT IV, 23.09.2022, 8 - jõust. 26.09.2022]
  2) koolieelse lasteasutuse toiduraha maksmisest vabastamine – toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks;
[RT IV, 23.12.2021, 7 - jõust. 26.12.2021]
  3) spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks – toetust makstakse kuni 224 eurot kalendriaasta jooksul;
  4) lapse õppekavavälise tegevuse osaliseks katmiseks (klassiekskursioon, teatri külastus jms);
  5) õpilaskodu kohatasu maksmine – toetus määratakse kuni üheks õppeaastaks ning toetuse suuruseks on kuni 100% kohamaksumusest.

§ 6.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetust makstakse eluaseme küttega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks ja ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks.

  (2) Toetust küttekulude kompenseerimiseks makstakse kuni 200 eurot ühe kalendriaasta jooksul kuludokumendi alusel. Toetust ei maksta toimetulekutoetuse saajatele.
[RT IV, 23.09.2022, 8 - jõust. 26.09.2022]

§ 7.   Muude erakorraliste toetuste maksmise eesmärk ja sisu

  (1) Muude erakorraliste toetuste maksmise eesmärk on osaliselt leevendada isiku või tema perekonna elu, tervist või toimetulekut ohustavat olukorda.

  (2) Toetust saab taotleda:
  1) dokumentide taotlemiseks – toetust makstakse ID-kaardi või elamisloa taotlemiseks vajaliku riigilõivu tasumiseks kuni 100%;
  2) vältimatu sotsiaalabi andmiseks – toetust makstakse ühekordselt isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, invaliidistumise, raske ravimatu haiguse, tulekahju või muu õnnetusjuhtumi tagajärjel. Abi osutamise viisi ja/või makstava toetuse suuruse otsustab vallavalitsus juhtumipõhiselt.

  (3) Sotsiaaltöötajal on kooskõlastatult valla sotsiaalkomisjoniga õigus eraldada abivajajale toidupakk, mille maksumus on kuni 25 eurot ühe inimese kohta.
[RT IV, 23.12.2021, 7 - jõust. 26.12.2021]

3. peatükk TOETUSTE TAOTLEMINE JA MENETLEMINE  

§ 8.   Toetuste taotlemine

  (1) Toimetulekut soodustavat sotsiaaltoetust on õigus taotleda isikul:
  1) kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga registreeritud Jõelähtme vald ning kes on abivajaja käesoleva määruse § 2 punktides 3 ja 4 toodud mõistete alusel;
  2) kes ajutiselt viibib Jõelähtme valla territooriumil ning vajab vältimatut abi;
  3) kes on saanud Eestis rahvusvahelise kaitse või ajutise kaitse, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on toetuse taotlemise hetke seisuga registreeritud Jõelähtme vald ning kes on abivajaja käesoleva määruse § 2 punktides 3, 4, 6 ja 7 toodud mõistete alusel.
[RT IV, 29.04.2022, 2 - jõust. 02.05.2022]

  (2) Toimetulekut soodustavat toetust makstakse isikutele või peredele, kelle eelmise kuu netosissetulekust jääb pärast eluaseme alaliste kulude tasumist järele ühe inimese kohta kätte vähem kui 2-kordne kehtestatud toimetulekupiir.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud toimetulekupiiri ületamisel ning isiku või pere abivajaduse jätkumisel võib sotsiaaltöötaja hinnangul ning sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsuse otsusega eraldada kehtestatud piirmäärast suuremat toetust.

  (4) Toetust on õigus taotleda kuue kuu jooksul pärast kulutuste tegemist, milleks toetust taotletakse.

  (5) Erandkorras võib hädavajaduse korral maksta toetust taotlejale, kes ei ole kulutust veel teinud ning puuduvad kuludokumendid, esitades tõendavad dokumendid sotsiaaltöötajale peale kulutuse tegemist.

  (6) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja Jõelähtme Vallavalitsusele avalduse (lisad 1 ja 2).

  (7) Sotsiaaltoetuse avaldusele lisatakse:
  1) hüvitamisele kuuluvate kulutuste suurust tõendavad dokumendid (tšekid, arved, maksekorraldused);
  2) kuludokumendid jooksva kuu eest (eluaseme kulud);
  3) isiku(te) taotlusele eelnenud 3 kuu arvelduskonto(de) väljavõte(-võtted);
  4) kirjalik loetelu isiku ja/või tema leibkonna kasutuses ja omandis olevatest kinnis- ja vallasasjadest;

  (8) Ravikindlustuseta isiku toetuse avaldusele lisatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 kirjeldatud dokumentidele:
  1) pere- või raviarsti saatekiri ning raviasutuse arve või kuludokument või
  2) teenusepakkuja esitatud arve või hinnapakkumine. Toetus makstakse otse teenuseosutajale.

  (9) Vältimatu sotsiaalabi toetuse taotlemisel lisatakse avaldusele lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 7 kirjeldatud dokumentidele arsti, päästeteenistuse või politsei poolt väljastatud asjaolusid tõendav kirjalik dokument, muudel vältimatu sotsiaalabi tingivatel põhjustel sotsiaalvaldkonna ametniku ettekanne isiku abivajaduse väljaselgitamise kohta.

  (10) Lasteaia toiduraha maksmisest vabastamise taotlusele lisatakse käesoleva paragrahvi lõike 7 punktides 2 ja 3 kirjeldatud dokumendid.
[RT IV, 23.12.2021, 7 - jõust. 26.12.2021]

  (11) Vähekindlustatud leibkondade lastele spordi- ja huvitegevuse toetuse maksmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja avalduse (lisa 1) koos käesoleva paragrahvi lõikes 7 punktis 1 nimetatud lisadega.
[RT IV, 23.12.2021, 7 - jõust. 26.12.2021]

  (111) Lasterikka pere lastele ja puudega lastele prillide ostmiseks toetuse, lapse õppekavavälise tegevuse osaliseks katmiseks eraldatava toetuse ja tehniliste ning muude abivahendite ostmise ja rentimise omaosaluskulude osaliseks hüvitamiseks toetuse taotlemisel ei võeta arvesse pereliikmete sissetulekuid. Toetuse saamiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja avalduse (lisa 1).
[RT IV, 23.12.2021, 7 - jõust. 26.12.2021]

  (12) Toetuse taotleja vastutab avalduses esitatud andmete õigsuse eest ning esitab vallavalitsusele kõik teadaolevad tõesed andmed, dokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud toetuse saamise õiguse tõendamiseks.

  (13) Toetuste taotluste menetlemisel on vallavalitsusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid vara (kinnisvara, vallasvara jms) ja kulutuste kohta ning selgitusi taotluses toodud andmete õigsuse tõestamiseks.

  (14) Lisadokumentide vajadusest teavitatakse taotlejat koheselt pärast avalduse vastuvõtmist ning määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (15) Toetuse taotlused, millele ei ole määratud tähtaja jooksul esitatud täiendavalt vajalikke dokumente, võib vallavalitsus jätta läbi vaatamata. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks.

§ 9.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramisele ja maksmisele kohaldatakse SÜSi sätteid käesolevas määruses sätestatud erisustega.

  (2) Toetuse avaldust menetlev sotsiaaltöötaja teostab vajadusel kodukülastuse ning annab vestluse ja majandusliku olukorra põhjal hinnangu taotleja abivajaduse kohta.

  (3) Toetuse määramise otsustab Jõelähtme Vallavalitsus vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates. Toetuse andmise või toetuse andmisest keeldumise haldusakt tehakse taotlejale teatavaks vastavalt SÜS § 27 sätestatule.

  (4) Toetuse maksmisel ja toetuse suuruse määramisel arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu, vanust ja leibkonda kõikide liikmete netosissetulekuid taotlusele eelnenud kolmel kuul.

  (5) Perekonna sissetuleku hulka arvestatakse ka taotlejast eraldi elava pereliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.

  (6) Sissetulekute hulka ei arvestata ühekordseid riiklikke ja valla õigusaktide alusel makstavaid sotsiaaltoetusi, tööturukoolitusel, praktikal ja tööharjutusel osalemiseks makstavaid stipendiume, sõidu- ja majutustoetusi, riigi tagatisel antavaid õppelaene.

  (7) Laene, võlgnevusi, täitenõudeid, liisinguid ja tasulisi raviteenuseid (va § 4 lg 2 p 4) ei arvestata sotsiaaltoetuse määramisel leibkonna väljaminekute hulka.

  (8) Lasteaia toiduraha maksmisel ei võeta sissetulekutes arvesse riiklikke peretoetusi.
[RT IV, 23.12.2021, 7 - jõust. 26.12.2021]

  (9) Tagastatud tulumaks võetakse sissetulekuna arvesse summas, mis isikule reaalselt tagastatakse ja mida ta saab oma leibkonna toimetuleku tagamiseks kasutada.

  (10) Paragrahvi 5 lõike 2 punktides 3, 4 ja 6 sätestatud toetuste maksmine toimub teenuse osutaja (lasteaed, spordiklubi/huvikool, õpilaskodu haldav kohalik omavalitsus) ja vallavalitsuse vahelisel arvlemisel teenuse pakkuja poolt esitatud arvete alusel.

  (11) Rahalise toetuse maksmine toimub 10 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist vastavalt SÜS § 28 sätestatule.

  (12) Taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmete tõttu alusetult makstud toetuse nõuab Jõelähtme Vallavalitsus tagasi SÜS § 31-35 sätestatud alustel ja korras.

§ 10.   Toetuse määramisest keeldumine

  Toetuse määramisest võib keelduda:
  1) kui taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) kui taotleja ja tema leibkonna sissetulekud ületavad käesoleva korraga kehtestatud minimaalsete sissetulekute piiri v.a. paragrahv 8 lõikes 3 kirjeldatud olukord;
  3) kui taotleja ja/või tema leibkonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) kui 18-aastane kuni vanaduspensioniealine töövõimeline isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenustel ja/või tööharjutusteenusel;
  5) kui vanem ei täida lapse ülalpidamiskohustust ja/või elatis on välja nõudmata;
  6) teistel SÜS § 19 toodud alustel.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada avalduste vormid vastavalt lisadele alljärgnevalt:
  1) lisa 1 – sotsiaaltoetuse avaldus;
  2) lisa 2 – avaldus lasteaiatoidu maksmisest vabastamise taotlemiseks.
[RT IV, 23.12.2021, 7 - jõust. 26.12.2021]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub 1. mail 2021.

Lisa 1 Sotsiaaltoetuse avalduse vorm

Lisa 2 Lasteaiatoidu maksmisest vabastamise avalduse vorm
[RT IV, 23.12.2021, 7 - jõust. 26.12.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json