HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord

Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2021, 2

Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord

Vastu võetud 15.04.2021 nr 76
jõustumine 01.06.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärk on soodustada Jõelähtme valla 4.-20. aastaste laste ja noorte huvi- ja sporditegevust.

  (2) Määrusega kehtestatakse Jõelähtme valla eelarvelistest vahenditest (edaspidi valla eelarve) laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu (edaspidi osalustasu) toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) huvitegevus – lühiajaline süsteemne juhendatud tegelemine huvialaga vaba tahte alusel, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal;
  2) laste- ja noortelaager – vähemalt 6 ööpäeva kestev laager, millel on valla- või linnavalitsuse, mille haldusterritooriumil laager läbi viiakse, kirjalik nõusolek laagri korraldamiseks või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusluba;
  3) vähekindlustatud leibkond – käesoleva määruse mõistes leibkond, kelle sissetulek ühes kuus on väiksem kui kahekordne Vabariigi Valitsuse poolt riigieelarvega kehtestatud toimetulekupiir;
  4) puudega isik – isik, kellel on anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet, ning kellele on määratud arstliku komisjoni otsusega puude raskusaste.

§ 3.   Üldsätted

  (1) Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale valla eelarvest laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse, sealhulgas laste- ja noortelaagri (edaspidi huvitegevus) toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt.

  (2) Käesolev määrus ei laiene:
  1) Jõelähtme Muusika- ja Kunstikoolis makstavale õppetasule;
  2) Jõelähtme Vallavalitsuse hallatavate asutuste huvi- ja spordiringide osalustasudele;
  3) huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasudele, mille tegevuse toetamist on finantseeritud Jõelähtme Vallavalitsuse eelarvest toetuse taotlemise aastal;
  4) huvi- ja sporditegevusele, millega tegeletakse õppeasutuses, kellega on Jõelähtme valla ja vastava kohaliku omavalitsuse vahel sõlmitud tegevuskulude katmise/finantseerimise leping.

  (3) Toetuse taotleja on:
  1) lapsevanem või eestkostja;
  2) 18.-20. aastane nooruk.

  (4) Toetuse taotlemise õigus on:
  1) alates lapse 4. aastaseks saamisel järgnevast täiskuust kuni
  2) noore 20. aastaseks saamisel kalendriaasta lõpuni.

  (5) Toetust eraldatakse alljärgnevatel tingimustel:
  1) toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel lapse või noore, kellele toetust taotletakse ja vähemalt ühe antud lapse või noore lapsevanema/eestkostja elukohaks Jõelähtme vald;
  2) juhul, kui rahvastikuregistri andmetel on Jõelähtme valda registreeritud laps või noor, kellele toetust taotletakse ja vähemalt ühe antud lapse või noore lapsevanem/eestkostja hiljem kui 1. jaanuar toetuse taotlemise aastal, arvestatakse toetust Jõelähtme valda registreerimisele järgnevast kuust, tingimusel, et ka järgneva aasta 1. jaanuari seisuga on elukohaks Jõelähtme vald;
  3) toetuse taotlejal ja saajal ei ole võlgnevusi Jõelähtme valla ees.

§ 4.   Toetuse taotlemine, menetlemine ja eraldamine

  (1) Toetuse maksmise aluseks on taotleja poolt vallavalitsusele toetuste taotlemise ja menetlemise infosüsteemi iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu (spoku.joelahtme.ee) esitatud:
  1) taotlus ja
  2) osalustasude eest maksmist tõendavad dokumendid või nende koopiad. Maksmist tõendaval dokumendil peab olema selgituses välja toodud lapse või noore nimi, kellele toetust taotletakse ja tasumise periood, mille eest tasutakse.

  (2) Toetust eraldatakse kaks korda kalendriaastas. Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada hiljemalt:
  1) jooksva aasta 31. juuliks (jaanuar – juuni toimunud tegevuste osas) ja
  2) järgmise aasta 31. jaanuariks (juuli – detsember toimunud tegevuste osas).

  (3) Huvitegevuse toetust võib taotleda mitmele taotlusperioodi jooksul toimunud huviringile/spordialale/laagrile ning seda menetletakse ühe taotlusena vallavalitsuse poolt kinnitatud piirmäära ulatuses.

  (4) Ühele taotlejale makstav huvitegevuse toetuse maksimummäär on 224,00 eurot ühes kalendriaastas.

  (5) Toetuse ühekordse väljamakse suuruseks on kuni 80% tõendatud kuludest, kuid mitte rohkem, kui 50% kehtestatud toetuse maksimummäärast.

  (6) Toetuse eraldamise otsustab vallavalitsus kolmekümne kalendripäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates.

  (7) Kui taotluses on puudusi, on vallavalitsusel vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ning nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid. Vallavalitsuse vastav ametnik määrab taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel, jätab vallavalitsus taotluse läbi vaatamata. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, jätab vallavalitsus taotluse läbi vaatamata.

  (8) Toetuse eraldamisest keeldutakse, kui taotluses on esitatud ebaõigeid andmeid või kui taotlus ei ole esitatud § 4 lõikes 2 sätestatud tähtajaks.

  (9) Toetuse eraldamisest või eraldamisest keeldumisest teavitab vallavalitsus taotlejat kirjalikult kümne tööpäeva jooksul, otsustuse tegemise päevast arvates.

  (10) Toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole kümne tööpäeva jooksul otsustuse tegemise päevast arvates.

  (11) Taotleja, kes kuulub vähekindlustatud leibkonda, esitab Jõelähtme Vallavalitsusele sotsiaaltoetuse avalduse ning antud avaldust menetletakse Jõelähtme Vallavolikogu 15.04.2021 määruse nr 75 „Toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ § 5 lõike 2 punkti 3 alusel.

  (12) Juhul, kui taotleja on esitanud avalduse käesoleva korra § 4 lõike 11 alusel ning saanud vallavalitsuselt positiivse vastuse, ei teki tal õigust esitada täiendavat taotlust antud korra alusel.

  (13) Puuetega lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse toetuse maksmist käsitletakse juhtumipõhiselt.

  (14) Käesoleva korra § 3 lõike 5 punktis 2 nimetatud juhul otsustatakse toetuse eraldamine taotluse esitamisele järgneva aasta 31. jaanuarist kolmekümne kalendripäeva jooksul.

§ 5.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Vallavalitsusel on õigus teostada toetuse kasutamise sihipärasuse kontrolli kuue kuu jooksul vallavalitsuse korralduse andmise päevast arvates.

  (2) Vallavalitsusel on õigus toetust tagasi nõuda, kui toetuse saaja esitas valeandmeid.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 15.12.2016 määrus nr 95 „Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord“.

  (2) Määrus jõustub 1. juunil 2021.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json