Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tartu tippspordi stipendium

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2021, 6

Tartu tippspordi stipendium

Vastu võetud 15.04.2021 nr 136

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu tippspordi stipendium

  (1) Tartu tippspordi stipendium (stipendium) on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on toetada Tartu linna noorte ja täiskasvanute vanuseklassi sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused, kes kuuluvad vabariigi koondisesse või on koondise kandidaadid ning kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel tunnustatud võistlustel.

  (2) Stipendium antakse stipendiumi taotlemise aastaks vastavalt eelarve võimalustele. Stipendiumi suurus 14-19-aastasele sportlasele on vähemalt 1500 eurot ning välja antakse kuni 20 stipendiumi. Stipendiumi suurus 20-aastasele ja vanemale sportlasele on vähemalt 2000 eurot ja välja antakse kuni 15 stipendiumi.

  (3) Ühel aastal antavatest stipendiumitest 2/3 peab olema antud sportlastele, kes tegelevad olümpiaaladega, ning 1/3 stipendiumitest võib anda muude spordialade sportlastele.

  (4) Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse ostmiseks.

§ 2.   Stipendiumi taotlemise aeg

  (1) Sihtasutus Tartu Kultuurkapital teavitab avalikkust stipendiumi taotlemise võimalusest ning stipendiumi andmise tingimustest hiljemalt kuu aega enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) Stipendiumi taotlus tuleb esitada Tartu linnaportaalis sihtasutusele Tartu Kultuurkapital.

§ 3.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi saab taotleda sportlane või sportlase spordiklubi juhul, kui:
  1) sportlane on endale seadnud kõrged sportlikud eesmärgid ja ta on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel tunnustatud võistlustel või saavutanud kõrgetasemelisi sportikke tulemusi oma vanuseklassis;
  2) kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn;
  3) kes on Tartus tegutseva spordiklubi liige, välja arvatud juhul, kui sportlasel ei ole võimalik oma spordialaga Tartu spordiklubis enda võimete kohaselt tegeleda.

  (2) 14-19-aastase sportlase stipendiumi saab taotleda sportlase spordiklubi, taotluses peavad olema esitatud:
  1) sportlase nimi ja isikukood;
  2) spordiala;
  3) sportlase viimase aasta sportlikud saavutused (varasemad saavutused, kui viimane aasta jäi vigastuse tõttu või muul põhjusel vahele);
  4) viide veebilehele, kus on avalikustatud võistluste või sportlase sportlikud tulemused;
  5) sportlikud eesmärgid järgmiseks perioodiks ning stipendiumi abil kavandatavad tegevused;
  6) kinnitus, et sportlasele ei ole seatud pikemaajalist võistluskeeldu.

  (3) 14-17-aastase sportlase puhul peab sportlase seaduslik esindaja andma nõusoleku sportlase eesmärkide ning kavandatud tegevuste kohta, 18-19-aastase sportlase puhul annab nõusoleku sportlane ise. Nõusolek tuleb anda Tartu linnaportaalis taotluse koosseisus ning selleks tuleb taotluses märkida sportlase või tema seadusliku esindaja isikukood ja e-posti aadress.

  (4) 20-aastase ja vanema sportlase stipendiumi saab taotleda sportlane, taotluses peavad olema esitatud:
  1) sportlase kontaktandmed;
  2) spordiklubi ja spordiala;
  3) sportlase viimase aasta sportlikud saavutused (varasemad saavutused, kui viimane aasta jäi vigastuse tõttu või muul põhjusel vahele);
  4) viited veebilehele, kus on avalikustatud võistluste või sportlase sportlikud tulemused;
  5) sportlikud eesmärgid järgmiseks perioodiks;
  6) sportlase kinnitus, et talle ei ole seatud pikemaajalist võistluskeeldu.

  (5) 14-19-aastasele sportlasele mõeldud stipendiumit saab taotleda sportlasele, kes saab taotlemise aastal 14-aastaseks, 20-aastasele ja vanemale sportlasele mõeldud toetust saab taotleda ka sportlane, kes saab taotlemise aastal 20-aastaseks.

§ 4.   Stipendiumikomisjon

  Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital juhataja moodustab stipendiumikomisjoni, kuhu kuuluvad kaks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja määratud isikut, kaks Tartu Spordiliidu määratud isikut, üks Tartu Linnavolikogu kultuurikomisjoni määratud isik ja üks sihtasutuse Tartu Kultuurkapital nõukogu määratud isik.

§ 5.   Taotluste hindamine ja toetuse andmine

  (1) Stipendiumikomisjon võrdleb esitatud taotlusi ning võtab taotluse hindamisel arvesse järgmisi asjaolusid:
  1) sportlase sportlikud saavutused ja areng möödunud hooajal;
  2) sportlase seatud eesmärgid järgmiseks perioodiks.

  (2) Lähtuvalt Tartu linna eelarves stipendiumi jaoks ette nähtud raha hulgast, käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetud piirsummast ja taotluste hindamise tulemusest teeb stipendiumikomisjon otsuse stipendiumi saajate ja stipendiumi suuruse kohta iga saaja osas. Stipendiumi suurus võib olla iga stipendiumi saaja osas erinev sõltuvalt sportlase sportlikest saavutustest.

  (3) Tingimustele vastavate taotluste puudumisel või juhul, kui taotluste tase on stipendiumikomisjoni hinnangul liiga nõrk, võib jätta osa stipendiume välja andmata.

  (4) Stipendiumi ei anta taotlejale, kellel on varasema perioodi kohta aruanne esitamata või kelle aruannet ei ole heaks kiidetud, kui aruande esitamise tähtaeg on saabunud.

§ 6.   Stipendiumi saaja kohustused ja stipendiumi väljamaksmine

  (1) Stipendiumi saaja kohustub:
  1) kinnitama, et järgib käesolevas määruses sätestatud nõudeid;
  2) kasutama stipendiumi sportlase või oma treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks või spordivarustuse ostmiseks;
  3) tagama sportlase või enda tegevuses ausa mängu reeglite järgimise;
  4) tagama, et sportlane esindab või esindama ise vabariiklikel võistlustel Tartu linna, kui ei ole kokku lepitud teisiti;
  5) tagastama stipendiumi, kui sportlane või ta ise lõpetab treening- ja võistlusspordialase tegevuse stipendiumi ära kasutamata;
  6) tagastama stipendiumi, kui sportlasele seatakse võistluskeeld.

  (2) Stipendium makstakse välja pärast lõikes 1 nimetatud kinnituse andmist stipendiumi saajaga kooskõlastatud ajal ühes osas.

  (3) Stipendiumi saaja kohustub esitama stipendiumi kasutamise aruande sihtasutusele Tartu Kultuurkapital hiljemalt kahe kuu jooksul pärast stipendiumi kasutamise lõppu Tartu linnaportaalis. Aruanne peab olema kooskõlas taotluses püstitatud sportlike eesmärkidega ning stipendiumi abil kavandatud tegevustega, erinevuste korral peavad erinevused olema põhjendatud.

§ 7.   Stipendiumi tagasi nõudmine

  Sihtasutusel Tartu Kultuurkapital on õigus nõuda stipendiumi osaliselt või täies mahus tagasi maksmist, kui:
  1) stipendiumi saaja ei kasutanud stipendiumit sihtotstarbeliselt;
  2) stipendiumi saaja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet;
  3) stipendiumi saaja on stipendiumi taotlemisel esitanud valeandmeid;
  4) sportlane on ilma mõjuva põhjuseta katkestanud treening- ja võistlusspordialase tegevuse;
  5) sportlane ei ole kogu stipendiumi saamise aasta jooksul Tartu linna elanik;
  6) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tartu Linnavolikogu 20. veebruari 2020. a määrus nr 90 "Tartu tippspordi stipendium" tunnistatakse kehtetuks.

Lemmit Kaplinski
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json