HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord

Väljaandja:Saku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2021, 13

Koolieelse lasteasutuse ja lapsehoiu kulude vanema kaetava osa määr ja tasumise kord

Vastu võetud 17.12.2020 nr 16
RT IV, 29.12.2020, 3
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 25.03.2021, 828.03.2021, rakendatakse 11.03.2021
15.04.2021RT IV, 23.04.2021, 526.04.2021, rakendatakse 12.04.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse vanema kaetava osa määr (edaspidi kohatasu) koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteasutus) ja lapsehoius ühe lapse kohta ning selle tasumise kord.

  (2) Kohatasu kasutatakse lasteasutuse majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude osaliseks katmiseks.

§ 2.   Kohatasu ja soodustused

  (1) Kohatasu suurus lasteasutuses ja lapsehoius ühe lapse kohta kuus on 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäärast.

  (2) Kui lapse ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lasteasutusse või lastehoidu võtmise hetkel ja igal järgneval kalendriaastal eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saku vald, on kohatasu kuus 10% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu kuu alammäärast.

  (3) Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kaks last, on pere teise lapse kohatasu 70% esimese lapse eest makstavast kohatasu summast.

  (4) Kui perest käib lasteasutuses või lastehoius samaaegselt kolm või enam last, on kohatasu soodustuse suurus kõigi lasteasutuses või lastehoius käivate laste eest 100%.

  (5) Lõikes 4 sätestatud kohatasu soodustus rakendub juhul, kui laste ja mõlema vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on lapse lasteasutusse või lastehoidu võtmise hetkel ja igal järgneval kalendriaastal eelneva aasta 31. detsembri seisuga Saku vald.

  (6) Paragrahv 2 lõikes 2 ja 4 nimetatud kohatasu soodustuse rakendamine lõpetatakse 1. jaanuarist, kui lapsevanema rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole eelmise aasta 31. detsembri seisuga enam Saku vald.

  (7) Paragrahv 2 lõikes 3 ja 4 nimetatud soodustuse saamiseks esitab vanem vallavalitsusele andmed lasteasutuses või lastehoius käivate laste ja lasteasutuste kohta.

  (8) Vallavalitsusel on õigus soodustuse rakendamine lõpetada ja/või nõuda soodustuse osalist või täielikku tagastamist, kui vanem on esitanud valeandmeid.

  (9) Soodusmäära rakendamisest keeldumisest või lõpetamisest teavitatakse vanemat viie tööpäeva jooksul.

  (10) Üksikvanemana käsitletakse lapsevanemat, kes kinnitab, et lapse teine vanem ei ela samas leibkonnas. Üksikvanemaks olemist ei pea kinnitama juhul, kui rahvastikuregistri andmetes puudub lapse teine vanem.

  (11) Paragrahv 2 lõikes 2 sätestatud soodusmäära rakendatakse samuti Saue valla Maidla küla lastele, kes kasutavad kohta vastavalt Saku ja Saue Vallavalitsuse vahelisele koostöölepingule ja kelle kahe vanema või üksikvanema rahvastikuregistrijärgne elukoht on Saue vald.

  (12) Kui lasteasutus ja lapsehoid või üksik sõime-ja lasteaiarühm on nakkushaiguste leviku tõkestamisest tulenevatel põhjustel kinni, ei pea lapsevanem sellel perioodil kohatasu maksma.

§ 3.   Kohatasu maksmine

  (1) Kohatasu tasumise kohustus algab kuust, mil laps arvati lasteasutuse nimekirja ja lõppeb lapse nimekirjast väljaarvamisele järgnevast kuust.

  (2) Kui laps kinnitatakse lasteasutuse nimekirja esmakordselt augustikuust, arvestatakse kohatasu augustikuu eest proportsionaalselt lasteaias käidud kalendripäevade järgi alates esimesest lasteaiapäevast.

  (3) Kohatasu Saku valla munitsipaallasteasutuses makstakse 12 kuu eest aastas, olenemata asjaolust, kas laps käib lasteasutuses või mitte.

  (4) Vanem vabastatakse kohatasu maksmise kohustusest perioodil 12. aprill kuni 30. aprill 2021 nende päevade eest, mil laps lasteaia- või lapsehoiuteenust ei kasutanud.
[RT IV, 23.04.2021, 5 - jõust. 26.04.2021, rakendatakse 12.04.2021]

  (5) Lapsehoius käivate Saku valla laste eest hüvitatakse lapsehoiule kohatasu perioodil 12. aprill kuni 30. aprill 2021 nende päevade eest, mil laps lapsehoiuteenust ei kasutanud.
[RT IV, 23.04.2021, 5 - jõust. 26.04.2021, rakendatakse 12.04.2021]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json