HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.04.2021, 17

Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 20.04.2021 nr 15
jõustumine 01.05.2021

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuste seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga kehtestatakse Kehtna valla (edaspidi vald) munitsipaal lasteaedadesse ja lasteaed- põhikooli lasteaiarühmadesse (edaspidi lasteaed) laste vastuvõtmine, sealt laste väljaarvamine ja lasteaia tasu maksmise kord (edaspidi kord).

  (2) Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise arvestust peab lasteaia direktor (edaspidi direktor).

  (3) Lapsevanemal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteaiast informatsiooni vabade kohtade olemasolust ja muud teavet, mis puudutab lasteaia tegevust, päevakava ja töökorraldust.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõttu taotleval vanemal on kohustus tutvuda lasteaia põhimääruse, kodukorra, käesoleva korra ja muude lasteaia tegevust puudutavate õigusaktidega ning saada teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

  (5) Lasteaia ümberkorraldamisel või tegevuse lõpetamisel korraldab Kehtna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) laste ümberpaigutamise teistesse lasteaedadesse arvestades võimaluse korral vanema soove.

  (6) Kui vanem ei nõustu direktori otsusega vastuvõtmise või väljaarvamise kohta, on tal õigus pöörduda vallavalitsuse poole.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse laps vastu, kui lapse ja vanema elukoht on Eesti Rahvastikuregistri järgi vallas.

  (2) Vallavalitsuse ettepanekul võetakse lasteaeda väljaspool järjekorda valla hallatavate asutuste töötajate lapsed asutuse juhi põhjendatud taotluse alusel.

  (3) Vallavalitsuse lastekaitsespetsialisti juhtumipõhise menetluse raames on juhtumiplaani alusel võimalik lapsi erandkorras lasteaeda vastu võtta väljaspool järjekorda.

  (4) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras rahvastikuregistri andmetel vallas elavaid lapsi, seejärel valla teeninduspiirkonnas töötavate vanemate teiste valdade lapsi.

  (5) Direktor komplekteerib lasteaia rühmad 1. juuniks ja kinnitab lasteaia rühmade nimekirjad 10. septembriks käskkirjaga ja kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (6) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta vältel.

  (7) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse, mille näidisvorm on leitav lasteaia ja valla veebilehel.

  (8) Avaldused registreerib direktor nende laekumise ajalises järjekorras.

  (9) Kui vanema poolt soovitud lasteaias puudub vaba koht ja kohta pakutakse teise lasteaeda ning vanem võtab pakutud koha vastu, võib laps jääda vanema kirjaliku avalduse alusel soovitud lasteaias kohataotlejana järjekorda.

  (10) Koha vabanemisest teatab direktor järjekorras eespool olevale vanemale.

§ 3.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Direktor arvab lapse lasteaiast välja:
  1) vanema poolt direktorile esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldava allkirjastatud avalduse alusel. Avaldus esitatakse vähemalt üks nädal enne lapse väljaarvamist ja selles märgitakse lapse lasteaiast väljaarvamise kuupäev;
  2) seoses lapse kooliminekuga;
  3) kui vanem ei ole kahe kuu jooksul tasunud toidukulu ja Kehtna Vallavolikogu poolt kehtestatud lasteaia muude kulude lapsevanemate poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu);
  4) kui laps on lasteaiast puudunud järjest ühe kuu ning lasteaeda ei ole kirjalikult teavitatud ja lasteaed ei ole selle aja jooksul saanud puudumise põhjuste väljaselgitamiseks vanemaga ühendust;
  5) vallavalitsuse ettepanekul, kui lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus pole tasunud vallavalitsuse poolt kehtestatud tegevuskulu arvestusliku maksumuse alusel esitatud arveid kahe kuu jooksul pärast maksetähtaja möödumist.

  (2) Laps arvatakse lasteaiast välja direktori käskkirjaga.

§ 4.   Lasteaia tasu maksmine

  (1) Lasteaia tasu moodustavad kohatasu ja toidukulu, mille vanem tasub vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel arvel märgitud tähtajaks.

  (2) Kohatasu arvestatakse iga kalendrikuu eest, mil laps on lasteaia kinnitatud nimekirjas vähemalt ühe kalendripäeva.

  (3) Lapse toidukulu arvestamisel võetakse aluseks lapse kohalolek.

  (4) Lapse puudumisel tehakse toidukulu ümberarvestus alates teisest päevast. Kui vanem teavitas rühma meeskonda puudumisele eelnevalt kaks päeva ette, tehakse toidukulu ümberarvestus alates esimesest puudumise päevast.

  (5) Toidukulu tasumise vabastust või osalist vabastust on vanemal võimalik taotleda vastavalt kehtestatud korrale.

  (6) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma kohatasu ja toidukulu lapse lahkumise päevani. Tasumata jäetud summa nõutakse vanemalt sisse seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalitsuse 8.02.2011 määrus nr 2 „Kehtna valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

  (2) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavalitsuse 16.04.2012 määrus nr 5 „Järvakandi valla lasteaeda Pesamuna vastuvõtu ja väljaarvamise kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2021.a.

Indrek Kullam
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json